Kategorije
Calendar
« Maj 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo II ) - fiskalni dokumenti - 27.05.2009. | besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo IV ) - 01.06.2009. »

besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo III ) - fiskalizacija fiskalne kase - 31.05.2009.
jelence | 31 Maj, 2009 13:28

 

( Link ka prethodnom delu zakona )

Zakon o fiskalnim kasama ( deo III ) - Fiskalizacija , servisiranje i popravka , stavljanje u rad , kontrola rada, promena mesta prodaje tj vrsenja delatnosti , ...

 ( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" )

 

PITANJA I ODGOVORI SU PREBACENI NA FORUM

 

 VI. ФИСКАЛИЗАЦИЈА, СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ФИСКАЛНЕ КАСЕ


Фискализација фискалне касе


Члан 27.
Произвођач је дужан да, пре почетка производње фискалних каса за које је добио сагласност из члана 22. став 1. овог закона, Пореској управи - Централи поднесе захтев за доделу идентификационих бројева фискалних каса (у даљем тексту: ИБ) за сваку фискалну касу.
Произвођач је дужан да ИБ на видљив начин и трајно обележи на горњој страници сваке произведене фискалне касе и упише у фискалну меморију.
Један додељени ИБ произвођач може трајно обележити само на једној фискалној каси и уписати у фискалну меморију те касе.
Свака фискална каса мора да има произвођачку пломбу - до почетка поступка фискализације и сервисну пломбу - после извршене фискализације.
Произвођач је дужан да, уз захтев за доделу ИБ, достави Пореској управи - Централи изглед произвођачке пломбе и сервисних пломби овлашћених сервиса којима је до подношења захтева дато овлашћење за сервисирање и поправку фискалних каса.
Произвођач је дужан да, у случају доделе новог овлашћења овлашћеном сервису, изглед сервисне пломбе тог сервиса достави Пореској управи - Централи, у року од три дана од дана издавања овлашћења овлашћеном сервису.
Произвођач и дистрибутер кога је произвођач овластио за закључивање уговора о куповини фискалне касе (у даљем тексту: овлашћени дистрибутер) дужни су да фискалну касу пре њене фискализације непосредно испоруче овлашћеном сервису из уговора о куповини фискалне касе.
Овлашћени сервис је дужан да најкасније у року од два дана од дана када му је испоручена фискална каса од произвођача или овлашћеног дистрибутера, писмено о томе обавести обвезника са којим је закључен уговор о сервисирању, поправци, обуци и техничкој подршци (у даљем тексту: уговор о сервисирању).
Пре почетка евидентирања промета преко фискалне касе, врши се фискализација фискалне касе (у даљем тексту: фискализација).
Захтев за фискализацију обвезник је дужан да поднесе Пореској управи, преко овлашћеног сервиса, у року од три дана од дана пријема обавештења овлашћеног сервиса из става 8. овог члана.
Фискализација се врши у овлашћеном сервису од стране лица запосленог у Пореској управи овлашћеног решењем Пореске управе (у даљем тексту: овлашћени радник Пореске управе) и овлашћеног сервисера, најкасније у року од два дана од дана пријема уредног захтева из става 10. овог члана.
Овлашћени радник Пореске управе утврђује да ли су подаци из члана 9. став 1. овог закона исправно и тачно унети у фискалну меморију, после чега ставља програмску и фискалну пломбу на местима прописаним упутством произвођача из члана 34. став 3. овог закона.
По извршеној фискализацији, као и у случају из члана 29. став 3. овог закона, овлашћени сервисер је дужан да на фискалну касу стави своју сервисну пломбу.
Обвезник је дужан да у бази података оперативне меморије, уз сваки назив производа, односно услуге, изврши доделу ознаке пореске стопе у складу са чланом 5. овог закона.
Обвезник је дужан да у оперативну меморију фискалне касе унесе једнозначно и недвосмислено идентификован целокупан асортиман добара и услуга са којима је задужен објекат или друго место на коме се врши промет.
По извршеној фискализацији Пореска управа доноси решење о фискализацији, најкасније наредног радног дана од дана фискализације.
Решење из става 16. овог члана, обвезник је дужан да чува уз фискалну касу на коју се односи.
Пореска управа - Централа дужна је да води евиденцију о фискалним касама за које је донето решење из става 16. овог члана.


Сервисирање и поправка фискалне касе


Члан 28.
Сервисирање и поправку фискалне касе, као и обуку и пружање техничке подршке обвезнику за коришћење фискалне касе, врши сервис којег овласти произвођач, о чему произвођач води посебну евиденцију.
Сервисирањем и поправком, у смислу овог закона, (у даљем тексту: сервисирање) фискалне касе сматрају се радње на хардверу и софтверу фискалне касе у циљу обезбеђивања исправности и функционалности фискалне
касе, сагласно наводима садржаним у изјавама из члана 22. став 4. тач. 6) и 7) овог закона.
Техничком подршком, у смислу овог закона, сматрају се радње које обавља овлашћени сервисер у циљу обучавања обвезника за коришћење фискалне касе у складу са прописима.
Сервисирање и поправка фискалне касе врши се на захтев обвезника.
Сервисирање фискалне касе може се вршити на месту продаје добра, односно вршења услуге и у овлашћеном сервису.
Сервисирање фискалне касе у објекту, односно на месту на коме се врши промет, може се вршити у случају када се не скида програмска, односно фискална пломба.
Сервисирање фискалних каса врши само лице које је за ове послове обучено и овлашћено од стране произвођача (у даљем тексту: овлашћени сервисер).
Овлашћени сервисер је дужан да пре почетка сервисирања утврди да ли на фискалној каси постоји сервисна пломба која одговара коду уписаном у сервисној књижици, односно да сервисна пломба није оштећена, као и да, ако обвезник користи софтверску апликацију која омогућава задавање команди фискалној каси преко рачунара, утврди да ли софтверска апликација има сертификат из члана 6. став 3. овог закона.
Овлашћени сервисер је дужан да после сваке интервенције због које је скидана сервисна пломба на фискалној каси, стави и у сервисној књижици упише код нове сервисне пломбе коју ставља на фискалну касу.
Овлашћени сервис је дужан да писмено обавести Пореску управу о свим случајевима неоснованог пријављивања неисправности фискалне касе.
Овлашћени сервис води евиденцију о овлашћеним сервисерима у складу са чланом 22. став 4. тачка 8) овог закона.
Податке из евиденције из ст. 1. и 11. овог члана, произвођач је дужан да достави Пореској Управи - Централи, у року од три дана од дана издавања овлашћења овлашћеном сервису, односно овлашћеном сервисеру.
У случају престанка рада овлашћеног сервиса пре истека рока из члана 22. став 8. овог закона, произвођач је дужан да овласти други сервис.
Произвођач је дужан да, у случају из става 13. овог члана, писмено обавести министарство трговине, Пореску управу - Централу и обвезника о давању овлашћења новом сервису, у року од пет дана од давања тог овлашћења.
У случају из члана 26. став 2. тач. 1), 2) и 3) овог закона, Пореска управа, у року од десет дана од дана одузимања сагласности произвођачу, преузима од овлашћених сервиса сервисне пломбе и досијеа фискалних каса за чије је стављање у промет одузета сагласност.
У случају из става 15. овог члана, произвођач коме је одузета сагласност из члана 22. став 1. овог закона, дужан је да најкасније у року од десет дана од дана одузимања сагласности обавести Пореску управу о произвођачу који преузима даљу обавезу обезбеђења сервисирања фискалних каса, коме треба предати сервисне пломбе и досијеа фискалних каса за чије је стављање у промет одузета сагласност.
Обвезник је дужан да, у случају из члана 26. став 2. тач. 1), 2) и 3) овог закона, закључи уговор о сервисирању са другим овлашћеним сервисом, у року од осам дана од дана одређивања произвођача из става 16. овог члана.
Члан 29.
Овлашћени сервис је дужан да сервисирање фискалне касе изврши у року од два дана од дана пријаве неисправности.
Ако овлашћени сервисер у поступку сервисирања фискалне касе утврди да се мора извршити уклањање пломбе фискалног модула и пломбе програмске меморије, односно пломбе фискалног модула или пломбе програмске меморије, уклањање пломбе врши по писменом одобрењу овлашћеног радника Пореске управе.
После интервенције овлашћеног сервисера на фискалном модулу и програмској меморији, односно фискалном модулу или програмској меморији, овлашћени радник Пореске управе врши нову фискализацију фискалне касе на начин из члана 27. став 12. овог закона, а затим Пореска управа доноси ново решење о фискализацији.
Ако овлашћени сервисер, пре почетка сервисирања фискалне касе у сервису, утврди да на фискалној каси нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, односно да су на фискалној каси предузимане радње ради измене података о евидентираном промету, дужан је да о томе сачини записник и исти одмах, а најкасније у року од два дана од дана утврђених неправилности, достави Пореској управи, а фискалну касу задржи у сервису.
Ако овлашћени сервисер пре почетка сервисирања фискалне касе у објекту, односно месту на коме обвезник врши промет, утврди да на фискалној каси нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, или да су на фискалној каси предузимане радње ради измене података о евидентираном промету, или да обвезник користи несертификовану софтверску апликацију, или да је извршио неовлашћене измене у сертификованој софтверској апликацији из члана 6. став 3. овог закона, дужан је да о томе сачини записник и одмах телефоном позове Пореску управу и сачека долазак овлашћеног радника Пореске управе.
У случају из става 4. овог члана, Пореска управа привремено одузима фискалну касу, а у случају из става 5. овог члана, Пореска управа привремено одузима фискалну касу, рачунар са софтверском апликацијом и осталу додатну опрему из члана 6. овог закона, ради вештачења.
Ако се у поступку вештачења из става 6. овог члана утврди да је обвезник предузимао радње у циљу измене података о евидентираном промету из става 4. овог члана, Пореска управа доноси решење о одузимању фискалне касе и изриче обвезнику меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Ако се у поступку вештачења из става 6. овог члана утврди да је обвезник предузимао радње у циљу измене података о евидентираном промету, или да обвезник користи несертификовану софтверску апликацију, или да је извршио неовлашћене измене у сертификованој софтверској апликацији из члана 6. став 3. овог закона, Пореска управа доноси решење о одузимању фискалне касе, рачунара и остале додатне опреме и изриче обвезнику меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Против решења из ст. 7. и 8. овог члана, обвезник има право да изјави жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења, с тим што жалба не задржава извршење решења.
У случају из става 8. овог члана, трошкове у вези вештачења фискалне касе, рачунара и остале додатне опреме сноси обвезник.


Технички преглед фискалне касе


Члан 30.
Обвезник је дужан да једном годишње обави технички преглед фискалне касе.
Рок из става 1. овог члана рачуна се од дана прве фискализације фискалне касе.
Технички преглед из става 1. овог члана овлашћени сервисер је дужан да изврши у року из члана 29. став 1. овог закона и исти упише у сервисну књижицу.
Технички преглед из става 1. овог члана нарочито обухвата: стање сервисне, програмске и фискалне пломбе, чишћење штампача и проверу исправности рада фискалне касе помоћу функција из члана 4. тачка 8) овог закона.
Трошкове техничког прегледа сноси обвезник чија се висина утврђује уговором о сервисирању.


Досије и сервисна књижица фискалне касе


Члан 31.
За сваку фискалну касу овлашћени сервис је дужан да формира досије фискалне касе и изда сервисну књижицу фискалне касе.
У досије и сервисну књижицу фискалне касе уписују се подаци о сервисирању и техничком прегледу фискалне касе и други подаци о фискалној каси, у складу са овим законом.
Обвезник је дужан да сервисну књижицу чува уз фискалну касу на коју се односи.
У досије фискалне касе, који чува овлашћени сервис, и сервисну књижицу фискалне касе овлашћени сервисер је дужан да упише следеће податке:
1) назив обвезника;
2) назив, место и адресу објекта где се налази фискална каса;
3) датум и време пријема фискалне касе на сервисирање, односно технички преглед;
4) датум завршетка сервисирања, односно техничког прегледа;
5) врсту неисправности;
6) стање пломби;
7) стање свих бројача из члана 4. тачка 30) овог закона;
8) податке о лицу које је пријавило неисправност фискалне касе;
9) спецификацију извршених радова.


Овлашћење за доношење подзаконских аката


Члан 32.
Садржину фискалног рачуна и начин евидентирања промета издавањем фискалног рачуна из члана 12. став 8. овог закона, начин отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе из члана 19. овог закона и
садржину и вођење књиге дневних извештаја из члана 20. став 1. овог закона, ближе уређује министар финансија.
Министар финансија ближе уређује поступак фискализације из члана 27. овог закона, садржај евиденција из члана 28. ст. 1. и 11. овог закона, изглед, садржај и начин вођења досијеа и сервисне књижице из члана 31. овог закона.
Садржину и изглед квалификационог формулара из члана 22. став 4. тачка 2) овог закона ближе уређује министар трговине.

 

VII. КОНТРОЛА ТЕХНИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ФИСКАЛНЕ КАСЕ, КОНТРОЛА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ И КОНТРОЛА РАДА ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСА


Контрола техничких и функционалних карактеристика фискалне касе


Члан 33.
Контролу техничких и функционалних карактеристика фискалне касе произвођача којима је дата сагласност из члана 22. став 1. овог закона, врши министарство трговине:
1) на основу плана периодичне контроле;
2) на захтев Пореске управе;
3) на захтев овлашћеног сервиса.
Ако министарство трговине, у поступку контроле утврди да одређени тип фискалне касе не одговара техничким и функционалним карактеристикама из члана 22. став 3. тачка 2) овог закона, или садржи скривене функције које нису наведене у документацији из члана 22. став 4. тачка 4) овог закона, решењем ће привремено забранити даље стављање у промет и коришћење тог типа фискалне касе и наложити произвођачу да утврђене недостатке отклони код свих произведених фискалних каса тог типа, код којих се утврди постојање недостатака, или да обвезнику, о свом трошку, замени фискалну касу са недостатком новом фискалном касом одговарајућег и одобреног типа, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема решења о привременој забрани стављања у промет конкретног типа фискалне касе.
Решење из става 2. овог члана је коначно.
Произвођач је дужан да о утврђеним недостацима на одређеном типу фискалне касе, у року од три дана од дана пријема решења из става 2. овог члана, писмено обавести све своје овлашћене сервисе и наложи им да, најкасније у року од 20 дана од дана пријема обавештења, сачине списак фискалних каса на којима нису отклоњени недостаци, или није извршена замена новом фискалном касом и о томе у истом року доставе списак произвођачу.
Произвођач је дужан да најкасније у року од седам дана од дана пријема списка из става 4. овог члана, сачини извештај о извршењу налога из става 2. овог члана са списком фискалних каса на којима нису отклоњени недостаци, или није извршена замена новом фискалном касом, и исти достави министарству трговине и Пореској управи.
Пореска управа је дужна да, одмах, а најкасније у року од пет дана од дана истека рока из става 2. овог члана, донесе решење о одузимању од обвезника фискалне касе са њеном сервисном књижицом, ако на тој фискалној
каси нису отклоњени недостаци, или није извршена замена новом фискалном касом.
Против решења из става 6. овог члана, жалба није допуштена.
До почетка коришћења нове фискалне касе у случају из ст. 2. и 6. овог члана, обвезник је дужан да евидентира промет на начин из члана 12. став 8. овог закона.
Ако произвођач у року из става 2. овог члана, не отклони утврђене недостатке или не изврши замену новом фискалном касом, министарство трговине покренуће поступак реализације датог средства обезбеђења из члана 24. став 2. овог закона, ради накнаде трошкова набавке нове фискалне касе обвезнику коме је одузета фискална каса решењем Пореске управе из става 6. овог члана.
Ако износ средстава обезбеђења из реализованог средства обезбеђења није довољан за накнаду трошкова набавке нове фискалне касе у целости, обвезнику се исплаћује сразмеран део накнаде трошкова.
Ако произвођач не поступи на начин из ст. 4. и 5. овог члана, министарство трговине предлаже Влади одузимање дате сагласности за конкретан тип фискалне касе.
Ако Влада одузме дату сагласност произвођачу за конкретан тип фискалне касе, у случају из става 11. овог члана, произвођач, Пореска управа и обвезник су дужни да поступе на начин из члана 28. ст. 15, 16. и 17. овог закона.


Контрола евидентирања промета преко фискалне касе, контрола фискалних пломби,фискалне касе и сервисне пломбе фискалне касе


Члан 34.
Контролу евидентирања промета преко фискалне касе, контролу фискалних пломби и фискалне касе врши Пореска управа.
Обвезник је дужан да на захтев Пореске управе одштампа периодични извештај за одређене периоде и пресек стања.
Произвођач је дужан да, за потребе контроле евидентирања промета преко фискалне касе, сачини посебно упутство о начину коришћења фискалне касе, софтвера фискалне касе и свим његовим могућностима, односно своје сертификоване софтверске апликације на рачунару повезаним са фискалном касом и свим њеним могућностима, и да га достави министарству трговине и Пореској управи - Централи, у року од 30 дана од дана потписивања уговора из члана 24. став 1. овог закона.
Ако произвођач врши измену и допуну софтвера фискалне касе, односно сертификоване софтверске апликације на рачунару преко кога се задају команде фискалној каси преко интерфејса фискалне касе, дужан је да сачини ново упутство о начину коришћења фискалне касе, софтвера фискалне касе и свим његовим могућностима, односно своје сертификоване софтверске апликације рачунара повезаног са фискалном касом и свим њеним могућностима, и да га достави министарству трговине и Пореској управи - Централи у року од пет дана од дана добијања сертификата.
Ако Пореска управа, у поступку контроле из става 1. овог члана, утврди да обвезник врши евидентирање промета преко нефискализоване регистар касе, Пореска управа решењем привремено одузима касу и обвезнику изриче решењем меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Ако Пореска управа, у поступку контроле из става 1. овог члана, утврди да обвезник врши евидентирање промета коришћењем несертификоване софтверске апликације на рачунару преко кога се задају команде фискалној каси преко интерфејса фискалне касе, Пореска управа решењем привремено одузима фискалну касу, рачунар и осталу додатну опрему из члана 6. овог закона ради вештачења.
Ако се у поступку вештачења утврди да је обвезник вршио евидентирање промета коришћењем несертификоване софтверске апликације на рачунару преко кога се задају команде фискалној каси преко интерфејса фискалне касе, из става 6. овог члана, Пореска управа одузима фискалну касу, рачунар и осталу додатну опрему из члана 6. овог закона, а обвезнику изриче решењем меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана и предузима законом прописане мере.
Ако Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана, утврди да је обвезник онемогућио даљинско очитавање свих дневних извештаја фискалне касе у току задатог периода преко терминала за даљинско очитавање, а фискална каса је била исправна, Пореска управа обвезнику изриче решењем меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Ако Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана, утврди да се подаци из дневног извештаја за конкретан дан одштампани из базе података Пореске управе формирани на основу достављених података путем терминала за даљинско очитавање, не слажу са подацима из дневног извештаја за исти дан, уложеног у књигу дневног извештаја, или за конкретан дан у књизи није евидентиран дневни извештај или се дневни извештај не налази на контролној траци фискалне касе, Пореска управа обвезнику изриче решењем меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Ако Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана, утврди да обвезник преко фискализоване касе издаје исечке траке који имају изглед фискалног исечка, а ти исечци не садрже све прописане елементе, односно садрже погрешно унете елементе из члана 12. став 2. овог закона, Пореска управа обвезнику изриче решењем меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Ако Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана, утврди да је обвезник сакрио, оштетио, уништио или учинио неупотребљивом контролну траку фискалне касе на којој су забележени подаци о евидентирању промета у оквиру обављања делатности за коју је законом прописано евидентирање промета преко фискалне касе, пре истека законског рока за њено чување, Пореска управа решењем изриче меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Ако Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана, утврди да је обвезник неовлашћено вршио ресете фискалне касе из члана 21. став 7. овог закона, на фискалној каси преко које се врши евидентирање промета, Пореска управа решењем привремено одузима фискалну касу, контролне траке и сервисну књижицу ради вештачења, а обвезнику решењем изриче меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Против решења Пореске управе из ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. овог члана, није допуштена жалба.
Ако се у поступку вештачења из става 12. овог члана утврди да је обвезник вршио неовлашћене ресете, Пореска управа доноси решење о одузимању фискалне касе и предузима законом прописане мере.
Контролу програмске и фискалне пломбе фискалне касе, врши радник Пореске управе који је обучен и овлашћен решењем Пореске управе за ту врсту контроле.
Ако овлашћени радник Пореске управе у поступку контроле из става 15. овог члана, утврди да програмска и фискална пломба фискалне касе не садрже све врсте заштите, саставља записник и привремено одузима фискалну касу.
У случају из става 16. овог члана, Пореска управа фискалну касу доставља Народној банци Србије - Заводу за израду новчаница ради вештачења.
Ако орган из става 17. овог члана да налаз и мишљење да програмска и фискална пломба фискалне касе нису веродостојне, Пореска управа доноси решење о одузимању фискалне касе и предузима законом прописане мере.
Против решења из ст. 14. и 18. овог члана није допуштена жалба.
Трошкове вештачења у случају из става 17. овог члана, сноси обвезник.
Ако Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да је обвезник сакрио, отуђио, уништио или учинио неупотребљивом фискалну касу преко које је евидентирао промет, због чега није могуће извршити пореску контролу, саставља се записник и поступа у складу са одредбама закона којим се уређује порески поступак.
У случају из става 9. овог члана, пореска основица утврђује се проценом на начин прописан законом којим се уређује порески поступак.
Порески инспектор је дужан да у поступку контроле евидентирања промета преко фискалне касе, утврди да ли на фискалној каси постоји сервисна пломба која одговара коду уписаном у сервисној књижици, односно да ли је сервисна пломба оштећена, као и да, ако обвезник користи софтверску апликацију која омогућава задавање команди фискалној каси преко рачунара, утврди да ли софтверска апликација има сертификат из члана 6. став 3. овог закона.
Ако софтвер фискалне касе, односно сертификована софтверска апликација за рачунар преко кога се задају команде фискалној каси преко интерфејса фискалне касе омогућава вођење и чување других података, који нису дефинисани у фискалним документима (вођење залиха добара, робноматеријално и финансијско књиговодство, и др.), обвезник је дужан да их учини доступним Пореској управи, на њен захтев, у поступку контроле из става 1. овог члана.


Контрола рада овлашћених сервиса


Члан 35.
Контролу рада овлашћених сервиса врши министарство трговине, на основу документације из члана 22. став 4. тачка 8) овог закона.
Ако министарство трговине у поступку контроле утврди да произвођач није организовао сервисну мрежу у обиму, кадровски и технички у складу са организацијом сервисне мреже из члана 22. став 4. тачка 8) овог закона, саставља о томе записник и доставља га комисији.
У случају из става 2. овог члана, комисија захтева писмено образложење од произвођача, после чијег разматрања може одобрити произвођачу да организује сервисну мрежу у смањеном обиму од обима сервисне мреже из члана 22. став 4. тачка 8) овог закона.
Ако комисија одобри произвођачу смањење обима сервисне мреже из члана 22. став 4. тачка 8) овог закона, произвођач је дужан да организацију нове
сервисне мреже достави министарству трговине и Пореској управи - Централи у року од осам дана од дана пријема одлуке комисије.


Интерна контрола рада овлашћених сервиса


Члан 36.
Произвођач је дужан да врши интерну контролу рада овлашћених сервиса којима је дао овлашћење из члана 28. став 1. овог закона.
Ако произвођач у току контроле из става 1. овог члана, утврди да овлашћени сервис не поступа у складу са одредбама овог закона, дужан је да овлашћеном сервису одузме овлашћење из члана 28. став 1. овог закона, у року од осам дана од дана утврђене неправилности.
Произвођач је дужан да на захтев Пореске управе, поступи на начин из става 2. овог члана, када Пореска управа у поступку контроле утврди да овлашћени сервис не поступа у складу са одредбама овог закона.
О одузимању овлашћења из ст. 2. и 3. овог члана, произвођач обавештава министарство трговине, Пореску управу и обвезника у року од три дана од дана одузимања овлашћења.
Произвођач је дужан да у року од осам дана од дана одузимања овлашћења из ст. 2. и 3. овог члана, обвезнику обезбеди други овлашћени сервис.
Ако произвођач не поступи на начин из става 5. овог члана, министарство трговине покреће поступак за одузимање сагласности из члана 22. став 1. овог закона, о чему писмено обавештава произвођача.


Промена места продаје добара, односно пружања услуга


Члан 37.
У случају промене места продаје добара, односно пружања услуга, обвезник је дужан да најкасније у року од три дана пре промене места продаје добара, односно пружања услуга поднесе захтев за фискализацију Пореској управи, преко овлашћеног сервиса.
Овлашћени сервис је дужан да на лицу места, пре почетка евидентирања промета на новом месту продаје добара, односно пружања услуга, у присуству овлашћеног радника Пореске управе, изврши одговарајућу промену података у оперативној меморији фискалне касе и исте упише у сервисну књижицу.
У случају из става 2. овог члана Пореска управа доноси ново решење о фискализацији.


Отпочињање обављања делатности
Члан 38.
Обвезник може да отпочне обављање делатности промета добара на мало, односно пружања услуга физичким лицима, после фискализације фискалне касе и њеног инсталирања у објекту, односно на месту на коме се обавља промет.

Link ka narednom delu zakona

 #
User Comments
(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 31 Maj, 2009 14:02

Fiskalna kasa me zamori,mada mi netreba..poz..

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 14:05

Dakle , svi vi sto piskarate svasta nesto ovdi , sada da se potrudite da nabavite kasice , pod hitno , i da se fiskalizujete! Pa kada resite da pisete , namestite "zicicu" i ona vam lepo posteno otkucava kolko dugujete drzavi za tolka silna autorska dela , za riblje corbe , koze , tice , prepiske , plesanje , udvaranje , ulov , pricanje , komentarisanje i sve ostalo sto vam padne i ne padne na pamet! Bre!

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 14:07

I ti Jovane , takodje! Nisi valjda mislio da ces da se izvuces samo zato sto nemas blog!?!
Hehehe...nemoz'!

(no subject) [Reply]
anam | 31 Maj, 2009 15:11

Priznajem, nisam čitala, sve sam preskočila.:)
Ta kasa mi dušu popi i na poslu, kad radim...što se tiče honorara od mojih radova, tu će država "dobro " da se ovajdi:))) već vidim one poslanike kako me stavljaju na dnevni red št ne naplaćujem sve št6o napišem:)))))9

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 31 Maj, 2009 15:51

Jelence, nemoj da nas zabrinjavaš! Pristtajem na kase samo ako si ti blagajnica!

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 16:09

Pa kako nam stvari idu uskoro cemo da placamo i porez na prasinu...doduse ima tu raznoraznih "hakera" - oni su nam izgleda jedina nada.
Pozzic Sanjarenju...

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 16:11

Bogami Anam , moras da se uozbiljis! Od sada sve pod konac! I lepo sve da obracunas - cifricu na svaku rec , pa PDV , pa ... od cega nasi jadni politicari da zive , ako se mi malo ne potrudimo ?!?

(no subject) [Reply]
anam | 31 Maj, 2009 17:42

Ako nemaju hleba,
neka jedu kolače:)
Vidim da kod njih u restoranu imam božanstvenih,
a i nisu mnogo skupi:))))

(no subject) [Reply]
Talas | 31 Maj, 2009 18:06

Samo pozdrav, tekst ja dugacak
a ti vec sve znas, ako mi nesto zatreba pitacu, he he.
:))

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 18:28

Ta prica o Mariji Antoaneti ( ona bese , ako se ne varam ? ) je pobijena , navodno - radilo se o nekom sirotinjskom jelu slicnog naziva , a ne o kolacima...a sto se nasih politicara tice , gledajuci ih , mislim ipak da bi jos kolaca bilo pogubno po njihovo zdravlje , posebno obzirom na nivo stresa kom su jadni izlozeni...Pa ih shodno tome , treba staviti na dijetu - zdravlja radi :-)))

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 18:29

'alase , za tebe - moze...:-)))

(no subject) [Reply]
Talas | 31 Maj, 2009 18:31

Hvala devojcice, nisam ni sumnjao, he he .
:))

(no subject) [Reply]
casper | 31 Maj, 2009 18:32

Jelence, hajde se ti lepo zaljubi, i pisi brate o tome, a ne o kasama i pdv-u vidis da sekiras ove ljude.
Jedva nadjosmo mesto da dzabe skrabuckamo, ti nam sad uvodis kase.
Mene doduse, ne mozes ni da vidis da bi me kaznila, ali sta da rade ovi vidljivi blogeri ako nemaju kase?

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 18:43

Ma ja se mal' mal' pa zaljubim , al sve u pogresne...punjenje kasice mi bolje ide od ruke.
A ne kaznjavam ja , da se razumemo ; ja pomazem ljudima da se izvuku! I bez fiskalnih i sa fiskalnim , hehehe.
A ta dreka oko fiskalne to mi je onako - politicarski - jedno pricaj , drugo radi...:-)))

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 31 Maj, 2009 22:39

..kasica ni puna ni prazna nemoze da zameni ljubav...prelazi na zaljubljivanje umesto obucavanja...

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 22:44

aman bre , od ljubavi me samo glava boli...!

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 22:50

a kad smo vec kod toga sta cemo sa tobom Jovane ?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 31 Maj, 2009 22:53

...brinem ja za sebe...a staaa ce te vi,..pa..

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 22:54

A jel ?

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 22:55

sta ces ovde svako vece umesto da brines...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 31 Maj, 2009 23:02

..evo odlazim od tebe..

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 23:07

hihihihi...!
A gde ces ?

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 23:08

i jel ima tamo neko u koga bih mogla da se ...pa da idem i ja...hehehe...:-)))

(no subject) [Reply]
nesanica | 31 Maj, 2009 23:09

Ja sam sve preskocila, ich se ne razumem u knjigovodstvo :D

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 23:09

upravo slusam "usne vrele visnje"...

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 23:10

MA ovde se bavimo svime drugim osim knjigovodstvom tako da se , nesanice , sasvim lepo uklapas :-)))

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 23:14

...a da otvorim kladionicu ovde...?
u sta bi se kladili...:-)))
koliko duhova upravo prati ova pisanija...

(no subject) [Reply]
nesanica | 31 Maj, 2009 23:14

Ma ima da se uklopim pa makar mojrala i to da ucim. Cvrsto sam resila :)))

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 23:16

apsolutno si dobrodosla - ovako il' onako...ovde vlada prava demokratija , a ako se ovako nastavi bice i anarhija...kao u drzavi nam , eh..

(no subject) [Reply]
nesanica | 31 Maj, 2009 23:20

hvala,hvalaaaa :D

(no subject) [Reply]
jelence | 31 Maj, 2009 23:21

mooolim lepo!
u svako doba!

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 31 Maj, 2009 23:53

...prijatelji tesko dolaze,odlaze kad ih izneveris..ja sam tu...
slusam....prijatejli ..

(no subject) [Reply]
domacica | 01 Jun, 2009 09:55

htela sam da preskočim ovu lekciju.
i preskočila sam je!
al' komentare nisam!
joj što vplem kad se lepo uklopim!
Prijatno!*

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 10:39

Pozdrav domacici!
Ovde ima po nesto za svakoga - tekstovi za zainteresovane za temu i komentari za caskanje o svemu i svacemu ...:-))

Add Comment
Dodaj komentar

Zapamti me