Kategorije
Calendar
« Maj 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o porezu na dohodak gradjana sa izmenama i dopunama za 2009.godinu - 25.05.2009. ( deo prvi )
jelence | 25 Maj, 2009 08:51

 

(«Службени гласник РС» бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон,
135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09 и 44/09 )
 

 

AZURNA ZAKONSKA REGULATIVA I PITANJA I ODGOVORI PREBACENI SU NA FORUM WWW.ASEKONOMIJA.COM

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Порез на доходак грађана плаћају, у складу са одредбама овог закона,
физичка лица која остварују доходак.
Опорезивање дохотка грађана уређује се искључиво овим законом.
Пореска ослобођења и олакшице могу се уводити само овим законом.
Доходак
Члан 2.
Порез на доходак грађана плаћа се на приходе из свих извора, сем оних
који су посебно изузети овим законом.
Опорезиви приход представља разлику између бруто прихода који је по
неком од основа предвиђених у члану 3. овог закона остварио порески обвезник
и трошкова које је имао при њиховом остваривању и очувању, ако је то
прописано овим законом.
Доходак представља збир опорезивих прихода из става 2. овог члана,
остварених у календарској години.
Приходи који подлежу опорезивању
Члан 3.
Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода:
1) зараде;
2) приходи од пољопривреде и шумарства;
3) приходи од самосталне делатности;
4) приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права
индустријске својине;
5) приходи од капитала;
6) приходи од непокретности;
7) капитални добици;
8) остали приходи.
Приходи из става 1. овог члана опорезују се било да су остварени у
новцу, у натури, чињењем или на други начин.
Опорезивање појединих врста прихода
Члан 4.
На поједине врсте прихода из члана 3. овог закона, порез на доходак
грађана плаћа се:
1) по одбитку од сваког појединачног прихода;
2) на основу решења надлежног пореског органа.
Годишњи порез на доходак грађана
Члан 5.
Годишњи порез на доходак грађана плаћа се по решењу надлежног
пореског органа на доходак остварен у календарској години, у складу са овим
законом.
Порески обвезник
Члан 6.
Порески обвезник је физичко лице које је по одредбама овог закона
дужно да плати порез (у даљем тексту: обвезник).
Резидент
Члан 7.
Обвезник пореза на доходак грађана је резидент Републике Србије (у
даљем тексту: резидент), за доходак остварен на територији Републике Србије
(у даљем тексту: Република) и у другој држави.
Резидент Републике, у смислу овог закона, јесте физичко лице које:
1) на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и
животних интереса;
2) на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183
или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној
пореској години.
Резидент Републике је и физичко лице које је упућено у другу државу
ради обављања послова за физичко или правно лице - резидента Републике или
за међународну организацију.
Нерезидент
Члан 8.
Обвезник пореза на доходак грађана је и физичко лице које није резидент
(у даљем тексту: нерезидент) за доходак остварен на територији Републике.
Изузимања из дохотка за опорезивање
Члан 9.
Не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по основу:
1) прописа о правима ратних инвалида;
2) родитељског и дечијег додатка;
3) накнада за туђу помоћ и негу и накнада за телесно оштећење;
4) накнада за време незапослености;
5) материјалног обезбеђења у складу са законом;
6) накнада из здравственог осигурања, осим накнаде зараде (плате);
7) накнада из осигурања имовине, изузев накнада из осигурања за
измаклу корист, као и накнада из осигурања лица којима се надокнађује
претрпљена штета, уколико она није надокнађена од штетника;
8) накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за
измаклу корист и накнаде зараде (плате), односно накнаде за изгубљену зараду
(плату);
9) помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или
пензионисаног радника - до 41.155 динара;
10) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних
непогода или других ванредних догађаја;
11) организоване социјалне и хуманитарне помоћи;
12) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до
7.055 [1] динара;
13) накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима
исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује
спорт - у месечном износу до 5.879 динара;
14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца
кривичних дела у казнено-поправним установама;
15) накнада и награда за рад пацијената у психијатријским установама;
16) накнада за рад лица у органима за спровођење избора или за попис
становништва;
17) пензија и инвалиднина које се остварују по основу права из обавезног
пензијског и инвалидског осигурања, односно војног осигурања;
18) отпремнине код одласка у пензију - до износа који је као најнижи
утврђен законом којим се уређује рад;
19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује
запосленом за чијим је радом престала потреба, у складу са законом којим се
уређују радни односи - до износа који је утврђен тим законом;
20) новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у
процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију у
складу са актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка
запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за
приватизацију - до износа утврђеног тим програмом, а за лица старија од 50
година живота - без ограничења износа;
21) накнада за рад хранитеља и накнада за издржавање корисника у
хранитељској породици;
22) накнада које, у складу са прописима који уређују Војску Србије, се
исплаћују војницима (на служењу војног рока у Војсци и у цивилној служби),
студентима војних академија, ученицима средњих војних школа и слушаоцима
школа за резервне војне официре;
23) накнада које се, у складу са прописима који уређују унутрашње
послове, исплаћују ученицима средње школе унутрашњих послова;
24) премија, субвенција, регреса и других средстава која се у сврху
подстицања развоја пољопривреде, из буџета Републике, аутономне покрајине и
локалне самоуправе плаћају, односно исплаћују на посебан наменски рачун
обвезницима пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, односно
пољопривредницима уписаним у регистар пољопривредних газдинстава, у
складу са посебним прописима;
25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на додату
вредност, која се исплаћује лицима која су обвезници пореза на приходе од
пољопривреде и шумарства на катастарски приход, носиоци или чланови
пољопривредног газдинства;
26) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте резултате
током школовања и образовања, као и освојених на такмичењима у оквиру
образовног система.
Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач.
10) до 13) овог члана ближе уређује министар финансија.
Члан 9а
Брисан («Службени гласник РС» бр. 31/09)
Издржавани чланови породице
Члан 10.
Издржаваним члановима породице, у смислу овог закона, сматрају се
следећа лица која обвезник издржава:
1) малолетна деца, односно усвојеници;
2) деца, односно усвојеници на редовном школовању или за време
незапослености, ако са обвезником живе у домаћинству;
3) унуци, ако их родитељи не издржавају и ако живе у домаћинству са
обвезником;
4) брачни друг;
5) родитељи, односно усвојиоци.
Чланом породице, у смислу овог закона, сматрају се брачни друг,
родитељи, деца, усвојеник и усвојилац обвезника.
Домаћинством, у смислу овог закона, сматра се заједница живота,
привређивања и трошења остварених прихода.
Порески кредит
Члан 11.
Пореским кредитом, у смислу овог закона, сматра се износ за који се
умањује обрачунати порез на доходак грађана.
Избегавање двоструког опорезивања
Члан 12.
Ако обвезник - резидент Републике оствари доходак у другој држави, на
који је плаћен порез у тој држави, на рачун пореза на доходак грађана утврђеног
према одредбама овог закона одобрава му се порески кредит у висини пореза на
доходак плаћеног у тој држави.
Порески кредит из става 1. овог члана не може бити већи од износа који
би се добио применом одредаба овог закона на доходак остварен у другој
држави.
Усклађивање динарских износа
Члан 12а
Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а став 2,
члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а , члана 83. став 5. тачка 1) и
члана 101а ст. 1, 3. и 4. овог закона усклађују се годишње стопом раста цена на
мало у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада.
Усклађени динарски износи из става 1. овог члана примењују се од
првог дана наредног месеца по објављивању тих износа.


Део други
ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА
Глава прва
ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ
Предмет опорезивања

Члан 13.
Под зарадом у смислу овог закона, сматра се зарада која се остварује по
основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и
друга примања запосленог.
Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и уговорена накнада и друга
примања која се остварују обављањем привремених и повремених послова на
основу уговора закљученог непосредно са послодавцем, као и на основу уговора
закљученог преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до
навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама средњег, вишег
и високог образовања.


Члан 14.
Зарадом у смислу овог закона сматрају се и примања у облику бонова,
новчаних потврда, акција, осим акција стечених у поступку својинске
трансформације, или робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем
дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или
непосредним плаћањем.
Основицу пореза на зараду из става 1. овог члана представља:
1) номинална вредност бонова, новчаних потврда и акција;
2) цена која би се постигла продајом робе на тржишту;
3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност
која се чини обвезнику;
4) новчана вредност покривених расхода, увећане за обавезе јавних
прихода које из зараде плаћа запослени.
Висину цене, висину накнаде, односно новчану вредност из става 2. тач.
2) до 4) овог члана утврђује исплатилац зараде у моменту када се давање врши.
Ако надлежни порески орган оцени да је утврђена цена, односно
накнада из става 2. тач. 2) до 4) овог члана нижа од оне која се може постићи на
тржишту, утврдиће ту цену, односно накнаду у висини која би се могла постићи
на тржишту.
Основица пореза на зараде утврђена на начин из ст. 2. до 4. овог члана
умањује се за новчана плаћања која запослени врше послодавцу у вези са
оствареним примањем из става 1. овог члана.


Члан 14а
Примањима по основу чињења или пружања погодности у смислу члана
14. став 1. овог закона, сматрају се нарочито:
1) коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне
сврхе;
2) коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву
послодавца или на располагању послодавца по основу закупа или по другом
основу, уз плаћање закупнине или без плаћања закупнине, осим решавања
стамбених потреба запослених, изабраних, именованих и постављених лица у
складу са прописима који уређују становање и решавање стамбених потреба у
државним органима и организацијама, органима и организацијама јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и код других
корисника буџетских средстава.
Вредност примања из става 1. тачка 1) овог члана месечно, за сваки
започети календарски месец коришћења возила, представља износ у висини 1%
тржишне вредности службеног возила и другог превозног средства које се
користи у приватне сврхе, према подацима надлежне организације са стањем на
дан 31. децембра године која претходи години у којој се то возило користи у
приватне сврхе.
Вредност примања из става 1. тачка 2) овог члана чини износ закупнине
према тржишним ценама у месту у коме се стамбена зграда или стан налазе.
Код утврђивања основице пореза по основу примања из овог члана
примењују се одредбе члана 14. ст. 2. до 5. овог закона.


Члан 14б
Зарадом, у смислу чл. 13. и 14. овог закона, сматрају се и премије свих
видова добровољног осигурања, као и пензијски допринос у добровољни
пензијски фонд, које послодавац плаћа, односно уплаћује за запослене -
осигуранике укључене у добровољно осигурање, односно за запослене - чланове
добровољног пензијског фонда, у складу са законом који уређује добровољно
осигурање, односно добровољне пензијске фондове и пензијске планове.
Изузетно од става 1. овог члана, зарадом у смислу чл. 13. и 14. овог
закона не сматра се:
1) премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног
осигурања од последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и
професионалних обољења и колективног осигурања за случај тежих болести и
хируршких интервенција;
2) премија за добровољно додатно пензијско осигурање, односно
пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа за
запослене - осигуранике укључене у добровољно осигурање, односно за
запослене - чланове добровољног пензијског фонда, до износа који је ослобођен
од плаћања доприноса сагласно закону који уређује обавезно социјално
осигурање.
Порески обвезник
Члан 15.
Обвезник пореза на зараде је физичко лице које остварује зараду.

Пореска основица
Члан 15а
Основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини исплаћена,
односно остварена зарада.
Основицу пореза на зараде за запослене у смислу закона који уређује
рад, чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б овог закона, умањена за
износ од 5.938 динара месечно.
Пореска стопа
Члан 16.
Зарада из чл. 13. до 14б овог закона опорезује се по стопи од 12%.
Члан 17.
За физичка лица - резиденте Републике који су упућени у иностранство
ради обављања послова за правна лица - резиденте Републике, основицу пореза
на зараде чини износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и
уговором о раду остварили у Републици на истим или сличним пословима.
Пореска ослобођења
Члан 18.
Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу:
1) накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и
повратак са посла) - до висине цене месечне претплатне карте, односно до
висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди
месечна претплатна карта, а највише до 2.352 динара;
2) дневнице за службено путовање у земљи до износа од 1.411 динара,
односно дневнице за службено путовање у иностранство до износа прописаног
од стране надлежног државног органа;
3) накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према
приложеном рачуну;
4) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним
рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону и другим
прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање
или у друге службене сврхе - до износа 30% цене једног литра супер бензина, а
највише до 4.115 динара месечно;
5) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности запосленог или члана његове породице - до 23.517 динара,
6) поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године
и Божића - до 5.879 динара годишње по једном детету;
7) јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад -
до 11.759 динара годишње.
Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тачка
5) овог члана ближе уређује министар финансија.
Члан 19.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 31/09)
Члан 20.
Обавезе плаћања пореза на зараде остварене за рад у страним
дипломатским и конзуларним представништвима или међународним
организацијама, односно код представника или службеника таквих
представништава или организација, ослобођени су:

1) шефови страних дипломатских мисија акредитованих у Србији,
особље страних дипломатских мисија у Србији, као и чланови њихових
домаћинстава, ако ти чланови домаћинстава нису држављани или резиденти
Републике;
2) шефови страних конзулата у Србији и конзуларни функционери
овлашћени да обављају конзуларне функције, као и чланови њихових
домаћинстава, ако ти чланови домаћинстава нису држављани или резиденти
Републике;
3) функционери Организације уједињених нација и њених
специјализованих агенција, стручњаци техничке помоћи Организације
уједињених нација и њених специјализованих агенција;
3а) функционери, стручњаци и административно особље међународних
организација ако нису држављани или резиденти Републике;
4) запослени у страним дипломатским или конзуларним
представништвима и међународним организацијама, ако нису држављани или
резиденти Републике;
5) почасни конзули страних држава, за примања која добијају од државе
која их је именовала за обављање конзуларних функција;
6) запослени код лица из тачке 1) до 5) овог члана, ако нису држављани
или резиденти Републике.
Члан 21.
Не плаћа се порез на зараде инвалидних лица запослених у предузећу за
радно оспособљавање и запошљавање инвалида.

Члан 21а
Не плаћа се порез на зараде на премију добровољног додатног
пензијског и инвалидског осигурања,
коју послодавац обуставља и плаћа из
зараде запосленог - осигураника укљученог у добровољно пензијско и
инвалидско осигурање, у складу са законом који уређује добровољно пензијско
и инвалидско осигурање, укупно највише до 3.528 динара месечно.
Не плаћа се порез на зараде на пензијски допринос у добровољни
пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог - члана
добровољног пензијског фонда, у складу са законом који уређује добровољне
пензијске фондове и пензијске планове, укупно највише до 3.528 динара
месечно.
Пореска олакшица за запошљавање нових
лица и лица са инвалидитетом

Члан 21б
Послодавац који запосли на неодређено време нове раднике у периоду
од 1. јануара до 31. децембра 2005. године, ослобађа се обавезе плаћања
обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог радника, за
период од годину дана од дана заснивања радног односа тог радника.
Новозапосленим радником у смислу става 1. овог члана сматра се лице
са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који уређује
радне односе и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код
надлежних организација за обавезно социјално осигурање, с тим што је за лица
која радни однос не заснивају први пут обавезно да су била пријављена као
незапослена лица код Националне службе за запошљавање најмање три месеца
без прекида пре заснивања радног односа.
Новозапосленим лицем из става 1. овог члана неће се сматрати лице које
је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је оснивач
или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, независно од
тога да ли је постојао прекид радног односа.
Пореску олакшицу из става 1. овог члана може остварити послодавац
ако се заснивањем радног односа са новим радником повећава број радника код
послодавца у односу на број запослених на дан 1. јануара 2005. године.
Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослене раднике,
послодавац смањи број запослених у односу на број запослених на дан 1.
јануара 2005. године, увећан за новозапослене раднике за које остварује пореску
олакшицу, губи право на пореску олакшицу, при чему, у случају када је пореска
олакшица остварена за више новозапослених радника, прво губи олакшицу за
оног новозапосленог радника са којим је раније засновао радни однос.
Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није
користио пореску олакшицу, валоризован применом стопе раста цена на мало
према подацима републичког органа за статистику, у року од осам дана од дана
смањења броја запослених у смислу става 5. овог члана.
Ако новозапосленом раднику престане радни однос у току трајања
пореске олакшице, послодавац који уместо њега, истовремено или у временском
размаку од највише 15 дана, запосли другог новог радника, под условом да се не
смањује број запослених у смислу става 5. овог члана, наставља да користи
пореску олакшицу по основу запошљења другог новог радника, с тим што се у
укупан период коришћења олакшице од годину дана, урачунава и период
коришћења олакшице за новозапосленог радника коме је престао радни однос.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и
организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни
буџетски корисници.
Начин и поступак остваривања пореске олакшице из овог члана ближе
уређује министар финансија.

Члан 21в
Послодавац који запосли лице које се, у смислу закона којим се уређује
рад, сматра приправником, које је на дан закључења уговора о раду млађе од 30
година и које је код Националне службе за запошљавање пријављено као
незапослено лице, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног
пореза из зараде новозапосленог лица, за период од три године од дана
заснивања радног односа тог лица.
Послодавац који запосли на неодређено време лице које је на дан
закључења уговора о раду млађе од 30 година и које је пријављено као
незапослено лице код Националне службе за запошљавање најмање три месеца
без прекида пре заснивања радног односа, ослобађа се обавезе плаћања
обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица, за период од
две године од дана заснивања радног односа тог лица.
Новозапосленим лицем, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, сматра се лице са
којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који уређује
рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних
организација за обавезно социјално осигурање.
Новозапосленим лицем из става 2. овог члана неће се сматрати лице које
је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је оснивач
или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, независно од
тога да ли је постојао прекид радног односа.
Пореску олакшицу из ст. 1. и 2. овог члана може остварити послодавац
ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећава број
запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 1. септембра
2006. године.
Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослена лица, као и у
наредном периоду од три године за лица из става 1. овог члана, односно две
године за лица из става 2. овог члана, после истека олакшице, послодавац смањи
број запослених у односу на број запослених на дан 1. септембра 2006. године,
увећан за новозапослена лица за која остварује пореску олакшицу, губи право
на олакшицу, при чему, у случају када је олакшица остварена за више
новозапослених лица, прво губи олакшицу за оног новозапосленог са којим је
раније засновао радни однос.
Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није
користио пореску олакшицу, валоризован применом стопе раста цена на мало
према подацима републичког органа за послове статистике, у року од 30 дана од
дана смањења броја запослених у смислу става 6. овог члана.
Ако новозапосленом лицу престане радни однос у току трајања пореске
олакшице, као и у наредном периоду из става 6. овог члана, послодавац који
уместо њега, у року од највише 15 дана по престанку радног односа, запосли
друго лице, под условом да се не смањује број запослених у смислу става 6. овог
члана, наставља да користи пореску олакшицу по основу запослења другог
новозапосленог лица у обиму права утврђеног за претходно новозапослено
лице. Укупан период коришћења олакшице из овог става умањује се за време за
које је новозапослено лице, коме је престао радни однос, радило код
послодавца.
Ако приправнику из става 1. овог члана престане радни однос у току
трајања олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу до истека рока из
става 1. овог члана уколико запосли другог новог приправника.
Ако лицу из става 2. овог члана престане радни однос у току трајања
олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу до истека рока из тог
става, уколико запосли друго лице млађе од 30 година.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и
организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни
буџетски корисници.
Начин и поступак примене одредаба овог члана ближе уређује министар
финансија.
Члан 21г
Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у
складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица са
инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном
документацојом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог
и обустављеног пореза из зараде тог лица, за период од три године од дана
заснивања радног односа.
Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана сматра
се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који
уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних
организација за обавезно социјално осигурање.
Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана неће се
сматрати лице које је пре заснивања радног односа било запослено код
послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива
радни однос, независно од тога да ли је постојао прекид радног односа.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и
организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни
буџетски корисници.
Начин и поступак примене одредаба овог члана ближе уређује министар
финансија.
Члан 21д
Послодавац који запосли лице које је на дан закључивања уговора о раду
старије од 45 година и које код Националне службе за запошљавање има статус
корисника новчане накнаде за време незапослености или је код те службе
пријављено као незапослено лице најмање шест месеци без прекида, ослобађа се
обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог
новозапосленог лица.
Право пореског ослобођења у складу са ставом 1. овог члана послодавац
остварује у периоду од две године од дана заснивања радног односа запосленог.
Ако запосленом из става 1. овог члана престане радни однос у току
трајања олакшице, као и у наредном периоду од три године после истека
олакшице из става 2. овог члана, послодавац губи право на олакшицу и дужан је
да плати порез који би иначе платио да није користио пореско ослобођење,
валоризован применом стопе раста цена на мало према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике, у року од 30 дана од престанка радног
односа запосленог.
Одредба става 3. овога члана не примењује се у случају престанка
радног односа смрћу запосленог или из других разлога независно од воље
запосленог и воље послодавца, у смислу одредаба закона који уређује рад.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, послодавац наставља да
користи олакшицу за преостало време коришћења олакшице, уколико
запосленом престане радни однос отказом уговора о раду од стране запосленог,
а послодавац уместо њега у року од највише 15 дана од дана престанка радног
односа запосли друго лице из става 1. овог члана.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и
организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни
буџетски корисници.
Начин и поступак примене одредаба овог члана уређује министар
надлежан за послове финансија.


Глава друга
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
Предмет опорезивања
Члан 22.
Приходом од пољопривреде и шумарства сматра се катастарски или
стварни приход од ових делатности.
Катастарски приход
Члан 23.
Катастарски приход представља приход који је у катастру земљишта,
односно непокретности, утврђен за сваку посебну јединицу земљишта које се
може користити за пољопривредну производњу, односно шумарство, без обзира
да ли се као такво користи.
Стварни приход
Члан 24.
Ако се обвезник пре почетка године определи за утврђивање стварног
прихода од пољопривреде и шумарства и о томе обавести надлежни порески
орган, приходом од ових делатности сматра се стварни приход утврђен на начин
прописан одредбама овог закона којима се уређује утврђивање прихода од
самосталне делатности.
Порески обвезник
Члан 25.
Обвезник пореза на приходе од пољопривреде и шумарства је физичко
лице које је као власник, ималац права коришћења или плодоуживалац
земљишта уписано у катастру земљишта, према стању на дан 31. децембра
године која претходи години за коју се утврђује порез.
Ако је обвезник из става 1. овог члана издао земљиште у дугорочни
закуп, обвезником се сматра закупац, почев од дана почетка закупа, ако уз
сагласност закуподавца достави пријаву надлежном пореском органу у року од
15 дана од дана закључења уговора о закупу.
Члан 26.
Ако два или више сувласника, суимаоца права коришћења или права
плодоуживања земљишта живе у једном домаћинству, а нису извршили деобу
имовине, обвезник је један од пунолетних сувласника, суимаоца права
коришћења или права плодоуживања.
Ако се лица из става 1. овог члана не споразумеју до почетка године за
коју се утврђује порез ко ће бити обвезник, и о томе не обавесте надлежни
порески орган, обвезника одређује порески орган.
Пореска основица
Члан 27.
Опорезиви приход од пољопривреде и шумарства је катастарски приход,
односно стварни приход, ако се обвезник определио за плаћање пореза према
стварном приходу.
Пореска стопа
Члан 28.
Стопа пореза на приходе од пољопривреде и шумарства износи 10%.
Пореска ослобођења и олакшице
Члан 29.
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства не плаћа се на
катастарски приход:
1) земљишта на коме су подигнути насипи, канали и уставе, одбрамбени
врбаци и други слични засади, ровови и други објекти од земље намењени за
одбрану од поплава, за одводњавање, наводњавање или заштиту од ерозије;
2) земљишта чије је искоришћавање на основу закона забрањено;
3) земљишта под зградама страних држава и које служи зградама
дипломатских и конзуларних представништава, под условом реципроцитета, као
и земљиште под зградама међународних организација;
4) земљишта које чини заштићену околину око проглашених споменика
културе и заштићених објеката природе, као и земљишта у својини цркава,
храмова, манастира и џамија који су проглашени споменицима културе;
5) дворишта цркава, храмова, манастира и џамија;
6) земљишта која нису била обрадива, али су инвестицијама обвезника
постала обрадива - пет година од привођења намени земљишта;
7) земљишта на којима се подижу нови воћњаци и виногради - пет
година од почетка садње воћњака, односно винове лозе;
8) земљишта под зградама за становање, у својини грађана и земљишта
која служе за њихову редовну употребу - до 500 m²;
9) земљишта пореског обвезника ако су он и чланови његовог
домаћинства старији од 65 година - мушкарци, односно 60 година - жене, под
условом да обвезник, односно чланови његовог домаћинства не остварују
приходе по другом основу и немају чланове породице или друга лица која су по
закону или по другом основу дужна да их издржавају;
10) земљишта које обвезник без накнаде уступи на коришћење лицу
прогнаном после 1. августа 1995. године, под условом да прогнано лице не
остварује приходе по другом основу.
Ослобођења из става 1. тач. 1) до 5) овог члана престају у случају
промене намене тог земљишта.
Престанак разлога за ослобођење обвезник је дужан да пријави
надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана настанка промене.
Право на ослобођење из става 1. тач. 6), 7), 9) и 10) овог члана обвезник
остварује захтевом који подноси надлежном пореском органу најкасније до 31.
децембра године у којој су настали услови за ослобођење.
Ако захтев из става 4. овог члана није поднет благовремено, ослобођење
из става 1. тач. 6), 7), 9) и 10) овог члана признаје се од 1. јануара наредне
године, с тим што се трајање ослобођења из тач. 6) и 7) скраћује за године које
су протекле.
Решење о ослобођењу из става 1. тач. 6) и 7) овог члана порески орган
доноси по претходно прибављеном мишљењу органа управе надлежног за
пољопривреду.
Члан 30.
За земљиште на коме је услед елементарних непогода, биљних болести и
штеточина или услед других ванредних догађаја које обвезник није могао да
спречи, принос смањен за више од 25% од просечног приноса за последње три
године у општини, умањиће се катастарски приход сразмерно смањењу
приноса.
Олакшицу из става 1. овог члана, обвезник може остварити подношењем
захтева надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана настанка штете.
О захтеву одлучује порески орган на основу процењене штете.
Ако је штета причињена на територији више катастарских општина,
олакшица из става 1. овог члана се може утврдити на основу глобалне процене
штете министарства надлежног за послове пољопривреде и шумарства и без
подношења појединачног захтева.


Глава трећа
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Предмет опорезивања
Члан 31.
Приходом од самосталне делатности сматра се приход остварен од
привредних делатности, пружањем професионалних и других интелектуалних
услуга, као и приход од других делатности, уколико се на тај приход по овом
закону порез не плаћа по другом основу.
Приходом од самосталне делатности сматра се и приход остварен
трајним или сезонским искоришћавањем земљишта у непољопривредне сврхе
(вађење песка, шљунка и камења, производња креча, цигле, црепа, ћумура и
сл.), инкубаторском производњом живине и другим сличним делатностима,
независно од тога да ли су као самосталне делатности регистроване код
надлежног органа.
Порески обвезник
Члан 32.
Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности је физичко лице
које остварује приходе обављањем делатности из члана 31. овог закона, као и
физичко лице које остварује приходе од пољопривреде и шумарства ако је по
том основу обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се
уређује порез на додату вредност (у даљем тексту: предузетник).
Пореска основица
Члан 33.
Опорезиви приход од самосталне делатности је опорезива добит, ако
овим законом није друкчије одређено.
Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити
исказане у билансу успеха, сачињеном у складу са међународним
рачуноводственим стандардима и прописима којима се уређује рачуноводство и
ревизија ако предузетник води двојно књиговодство, односно у складу са
прописом из члана 49. овог закона ако предузетник води просто књиговодство,
на начин утврђен овим законом.
Предузетнику - оснивачу ортачке радње, опорезива добит се утврђује у
сразмери са његовим учешћем у добити, према акту о оснивању ортачке радње.
Усклађивање прихода и расхода
Члан 34.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 135/04)
Члан 35.
Усклађивање прихода и расхода, утврђивање капиталних добитака и
губитака, порески третман губитака из ранијих година и транс

 #
1 2 3 4  Sledeći»