Kategorije
Calendar
« Maj 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo I ) - 27.05.2009.
jelence | 27 Maj, 2009 15:15

 

 ЗАКОН О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

"Службени гласник РС", бр. 135/2004 ( vazeci i u 2009. godini  )
 ( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" )
 
 
PITANJA I ODGOVORI SU PREBACENI NA FORUM

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим законом уређује се евидентирање сваког појединачно оствареног промета добара на мало, односно сваке појединачно извршене услуге физичким лицима преко електронске регистар касе са фискалном меморијом или фискалног штампача (у даљем тексту: фискална каса), техничке и функционалне карактеристике фискалне касе, фискални документи фискалне касе, евидентирање промета, отклањање грешака, ресетовање фискалне касе, стављање у промет фискалне касе, фискализација, сервисирање и поправка фискалне касе, контрола техничких и функционалних карактеристика фискалне касе, контрола евидентирања промета преко фискалне касе и контрола рада овлашћеног сервиса.
Фискална каса
Члан 2.
Фискална каса је уређај за регистровање података о вредности продатог добра и извршене услуге (у даљем тексту: промет) унетих у њену базу података о добрима и услугама који се на прописани начин саопштавају купцу добара, односно кориснику услуга, уз истовремено евидентирање на контролној траци фискалне касе, њихово периодично евидентирање у фискалној меморији фискалне касе и формирање и штампање фискалних докумената.
Фискална каса обавезно има програмску, оперативну и фискалну меморију.
Програмска меморија има софтвер, који је заштићен од измена или брисања, а који користи стандардне функције за евидентирање промета добара и услуга, управљање радом штампача, екрана и уписом података у фискалну меморију.
Оперативна меморија садржи базу података о добрима и услугама и евидентираним подацима о појединачном промету добара и услуга.
База података оперативне меморије из става 4. овог члана, обавезно садржи једнозначно и недвосмислено идентификован назив добра или услуге, цену јединице мере, назив јединице мере и ознаку прописане пореске стопе.
Спецификација пореских стопа представља везу ознака пореских стопа са вредностима пореских стопа у процентима.
Фискални документи су фискални исечак, дневни извештај, периодични извештај и пресек стања, који у себи садрже фискални лого.
Фискални лого се састоји од четири оцила раздвојених крстом исписаних у квадрату димензија не мањих од 5 mm х 5 mm и не већих од 7 mm х 7 mm, којим се на јединствен начин означава евидентирање промета преко фискалне касе у Републици Србији.
Сви отисци фискалних докумената се бележе на контролној траци фискалне касе (у даљем тексту: контролна трака).
Типови ресета јесу: брисање евидентираних података у оперативној меморији; брисање базе података у оперативној меморији; брисање целокупног садржаја оперативне меморије; интервенција на деблокади софтвера без брисања евидентираних података, базе података и целокупног садржаја оперативне меморије.
Задавање команди електронској регистар каси са фискалном меморијом врши се помоћу тастатуре.
Задавање команди фискалном штампачу врши се помоћу дефинисаног интерфејса фискалне касе.
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
Члан 3.
Лице које је уписано у одговарајући регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе.
Обавеза из става 1. овог члана постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).
Обавеза из ст. 1. и 2. овог члана не односи се на пољопривредног произвођача и власника самосталне занатске радње који на пијачним тезгама и сличним објектима продају пољопривредне производе, односно сопствене производе занатства и домаће радиности, као и на банкарске организације, осигуравајуће организације, ПТТ и јавна предузећа која накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената (грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.).
Изузетно од ст. 1 - 3. овог члана, Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) може, полазећи од техничких и функционалних карактеристика фискалне касе и специфичности одређене делатности, на заједнички предлог министарства надлежног за послове финансија (у даљем тексту: министарство финансија) и министарства надлежног за послове трговине (у даљем тексту: министарство трговине), одредити и друге делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у смислу ст. 1. и 2. овог члана.
Лице на које се не односи обавеза евидентирања промета у смислу става 3. овог члана, као и лице које је ослобођено од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе актом Владе из става 4. овог члана, а истовремено обавља и делатности које нису изузете, односно ослобођене од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, дужно је да сваки појединачни промет код обављања тих делатности евидентира преко фискалне касе.
Обвезником, у смислу овог закона, сматра се лице које је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са овим законом (у даљем тексту: обвезник).
II. ТЕХНИЧКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИСКАЛНЕ КАСЕ И ДОДАТНА ОПРЕМА ФИСКАЛНЕ КАСЕ
Техничке и функционалне карактеристике фискалне касе
Члан 4.
Фискална каса мора да:
1) има свој програм (софтвер) који је заштићен од измена или брисања, а који користи стандардне функције за евидентирање промета добара и услуга, управљање радом штампача, екрана и уписом података у фискалну меморију;
2) омогући штампање фискалног лога из члана 2. став 8. овог закона, искључиво на фискалним документима;
3) обезбеди очитавање евидентираног промета према стандардним временским јединицама (дан, месец, година, сат и минут);
4) обезбеди штампање евидентираних података из фискалне и оперативне меморије задавањем команди преко тастатуре;
5) обезбеди чување евидентираних података у фискалној меморији и штампање на контролној траци;
6) обезбеди евидентирање промета на фискалном исечку фискалне касе;
7) обезбеди евидентирање вредности добара, односно услуга у динарима заокруживањем на другу децималу;
8) обезбеди могућност тестирања ради провере исправности фискалне касе и фискалне меморије, као и функције које су у вези са њима;
9) обезбеди могућност да се свака започета, а прекинута операција (прекид напајања, квар штампача, квар дела уређаја и сл.), после отклањања узрока прекида настави, осим када се ради о квару процесора или меморије;
10) обезбеди оперативну меморију у коју се уноси база података;
11) омогући физичку заштиту неповредивости података који се чувају у фискалној меморији;
12) обезбеди да се фискална каса не може користити ако је неки од функционалних делова неисправан, недостаје или не испуњава услове у погледу функционалних и техничких захтева;
13) омогући уношење у фискалну меморију датума и времена стављања фискалне касе у експлоатацију и да уношење датума и времена има логичку контролу (датум и време не могу бити старији од датума и времена увођења фискалне касе у експлоатацију, новоунети датум и време не могу бити старији од датума и времена за које је већ урађен дневни извештај и сл.);
14) омогући купцу добра, односно кориснику услуге визуелно праћење евидентирања података, уз истовремено визуелно праћење евидентирања података од стране лица које уноси податке;
15) онемогући сторнирање евидентираног промета за који је издат фискални исечак;
16) онемогући даљи унос података ако се истовремено не може вршити штампање података на фискалном исечку и контролној траци;
17) онемогући брисање података о евидентираном промету из оперативне меморије без скидања пломбе од момента формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента формирања дневног извештаја за текући период;
18) омогући брисање података о евидентираном промету из оперативне меморије без скидања пломбе од момента израде дневног извештаја за претходни период до момента почетка наредног периода или момента формирања првог фискалног исечка у наредном периоду;
19) омогући аутоматски упис података у фискалну меморију;
20) онемогући брисање или замену података о већ програмираним добрима или услугама у бази података фискалне касе, осим цене јединице мере,
од момента формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период;
21) онемогући промену спецификације пореских стопа од момента формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период;
22) онемогући промену датума од момента формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период;
23) онемогући промену реалног времена од момента формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период;
24) омогући промену зимског у летње рачунање времена и обрнуто, без скидања пломбе, и то од момента израде дневног извештаја за претходни период до момента почетка наредног периода или момента формирања првог фискалног исечка у наредном периоду;
25) обезбеди штампање базе података фискалне касе;
26) онемогући штампање фискалних докумената пре стављања фискалне касе у употребу;
27) онемогући штампање нефискалних докумената који садрже податке из фискалних докумената;
28) обезбеди спецификацију девет пореских стопа (означених ћириличним словима "А", "Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К");
29) омогући груписање, сумирање и исказивање података о евидентираном промету добара и услуга према ознакама пореских стопа;
30) онемогући брисање бројача, и то: редног броја фискалног исечка, редног броја дневног извештаја, редног броја, датума и времена промена пореских стопа, редног броја, датума, времена и типова ресета;
31) има склоп (сензор) који у недостатку траке за штампање фискалног исечка или контролне траке, аутоматски онемогућава даље евидентирање оствареног промета, односно рад фискалне касе;
32) онемогући даље евидентирање промета када се попуни капацитет фискалне меморије фискалне касе;
33) онемогући даљи рад фискалне касе, ако је фискална меморија неисправна;
34) обезбеди да уређај за штампање података обезбеди отисак на контролној траци који омогућава читање података у трајању од најмање три године од дана штампања;
35) омогући истовремено штампање алфанумеричких знакова на фискалним документима и контролној траци на српском језику;
36) обезбеди штампање сваког сторнирања евидентираног промета на фискалном исечку и на контролној траци фискалне касе.
Означавање пореских стопа и начина плаћања у бази података
фискалне касе
Члан 5.
Означавање пореских стопа у бази података фискалне касе врши се ћириличним словима "А", "Г", "Ђ" и "Е" на следећи начин:
1) ознака пореске стопе "'Г" додељује се добрима, односно услугама који су ослобођени пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ);
2) ознака пореске стопе "Ђ" додељује се добрима, односно услугама на чији промет се плаћа ПДВ по општој стопи прописаној законом којим се уређује порез на додату вредност;
3) ознака пореске стопе "Е" додељује се добрима, односно услугама на чији промет се плаћа ПДВ по посебној стопи прописаној законом којим се уређује порез на додату вредност.
Изузетно од става 1. овог члана, лица која нису уписана у регистар обвезника за ПДВ означавају добра, односно услуге у бази података фискалне касе, искључиво ознаком пореске стопе "А".
Означавање начина плаћања добара и услуга у бази података фискалне касе врши се на следећи начин:
1) ако се плаћање врши готовим новцем, новчаним боновима, новчаним поклон честиткама, интерним картицама и сл, као средство плаћања означава се: "готовина";
2) ако се плаћање врши чеком или налогом за пренос, као средство плаћања означава се: "чек";
3) ако се плаћање врши платном картицом, као средство плаћања означава се: "картица".
Додатна опрема фискалне касе
Члан 6.
Фискална каса мора да има терминал за даљинско очитавање свих формираних дневних извештаја из фискалне касе (у даљем тексту: терминал за даљинско очитавање) за задати период, осим фискалне касе преко које се врши евидентирање промета на пијачним тезгама и фискалне касе преко које се врши евидентирање промета у оквиру обављања делатности која захтева честу промену места продаје добара, односно пружања услуга.
Правна лица која обављају делатности које су према Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања ("Службени лист СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99 - у даљем тексту: Закон о класификацији делатности) обухваћене гранама, односно подгрупама 50300, 50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300, 55400 и 70310, дужна су да на местима продаје добара на мало, односно пружања услуга физичким лицима, у оквиру тих делатности, омогуће купцима добара, односно корисницима услуга, плаћање помоћу платне картице.
Обвезник може фискалну касу повезати са рачунаром са софтверском апликацијом за коју је издат сертификат за њено стављање у промет, а која омогућава задавање команди фискалној каси преко њеног дефинисаног интерфејса.
Фискална каса може имати и осталу додатну опрему, као што је: баркод читач, вага, штампач и др.
Повезивање додатне опреме из ст. 1 - 4. овог члана може се вршити искључиво преко постојећег интерфејса фискалне касе.
Софтверска апликација из става 3. овог члана мора да онемогући да се:
1)штампају подаци из фискалних докумената на нефискалним документима;
2)штампају подаци из фискалних докумената на нефискалним штампачима и на нефискализованим фискалним касама;
3)обезбеди штампање сваког сторнирања евидентираног промета на фискалном исечку и на контролној траци фискалне касе.
Доказ о испуњености услова из ст. 3. и 6. овог члана и других услова прописаних овим законом за софтверску апликацију, представља сертификат издат од органа надлежног за мере и драгоцене метале, након вредновања резултата свих испитивања.
Орган из става 7. овог члана објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" списак произвођача са називима софтверских апликација из става 3. овог члана, за које је издат сертификат.
Трошкове објављивања списка из става 8. овог члана сноси произвођач софтверске апликације.
Влада, на заједнички предлог министарства финансија и министарства трговине одређује делатности из става 1. овог члана чије обављање захтева честу промену места продаје добара, односно пружања услуга.
Терминал за даљинско очитавање свих дневних извештаја
из фискалне касе
Члан 7.
Терминал за даљинско очитавање се користи за бежични пренос података из формираних дневних извештаја фискалне касе за задати период до сервера Пореске управе.
Терминал за даљинско очитавање обезбеђује обвезнику бежично даљинско задавање команди фискалној каси, као што су промена цена јединице мере, ажурирање базе података, очитавање листе продатих добара, односно извршених услуга и сл.
Обвезник је дужан да терминал за даљинско очитавање у време рада фискалне касе држи прикључен на фискалну касу преко њеног интерфејса.
Обвезник је дужан да обезбеди даљинско очитавање свих дневних извештаја из фискалне касе у току задатог периода помоћу терминала за даљинско очитавање.
Пре стављања у промет терминала за даљинско очитавање, његов произвођач дужан је да прибави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика терминала за даљинско очитавање.
Уверење из става 5. овог члана, по извршеном тестирању узорка терминала за даљинско очитавање, у складу са важећим стандардима, издаје орган надлежан за мере и драгоцене метале.
Орган из става 6. овог члана, објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" списак типова терминала и списак произвођача терминала којима је издато уверење из става 5. овог члана.
Трошкове објављивања списка из става 7. овог члана сноси произвођач терминала за даљинско очитавање (у даљем тексту: произвођач терминала).
Фискални модул
Члан 8.
Фискални модул, који садржи посебно уграђену фискалну меморију, мора да буде заливен за кућиште фискалне касе и да омогући памћење записаних података најмање пет година, независно од напајања.
Фискална меморија
Члан 9.
Пре почетка евидентирања промета преко фискалне касе и при свакој замени фискалног модула, у фискалну меморију уписује се:
1) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника;
2) идентификациони број фискалног модула (два знака за идентификацију произвођача и још шест цифара);
3) дан, месец, година, сат и минут почетка евидентирања промета преко фискалне касе.
Промена података из става 1. овог члана није дозвољена.
У фискалну меморију аутоматски се уписују следећи подаци:
1) спецификација, дан, месец, година, сат и минут промене пореских стопа;
2) дан, месец, година, сат, минут и тип ресета;
3) дан, месец, година, сат и минут сачињавања дневног извештаја;
4) вредност промета по пореским стопама између два узастопна сачињавања дневног извештаја;
5) број последњег фискалног исечка издатог пре сачињавања дневног извештаја.
Податке из става 1. тачка 2) овог члана у фискалну меморију уписује произвођач фискалне касе.
Податке из става 1. тач. 1) и 3) овог члана у фискалну меморију уписује овлашћени сервисер у поступку фискализације.
Члан 10.
Капацитет фискалне меморије треба да обезбеди евидентирање најмање 1.800 дневних извештаја, највише 30 промена пореских стопа и 50 ресета.
Члан 11.
Фискална каса треба да обезбеди јасно исказивање броја евидентираних и броја преосталих могућих евидентирања дневних извештаја, као и упозорење да је број преосталих могућих евидентирања дневних извештаја мањи од 50.

Link ka narednom delu zakona

 

 #
1 2  Sledeći»