Kategorije
Calendar
« Maj 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo I ) - 27.05.2009. | besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo III ) - fiskalizacija fiskalne kase - 31.05.2009. »

besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo II ) - fiskalni dokumenti - 27.05.2009.
jelence | 27 Maj, 2009 15:23

 ( Link ka prethodnom delu zakona )

( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" ) 

 

PITANJA I ODGOVORI SU PREBACENI NA FORUM

 

III. ФИСКАЛНИ ДОКУМЕНТИ
Фискални исечак и фискални рачун

Члан 12.
Фискални исечак је фискални документ у коме се евидентира сваки појединачно остварени промет добара на мало, односно услуга физичким лицима које купац добара, односно корисник услуга плаћа готовином, чеком или картицом.
Фискални исечак обавезно садржи следеће податке:
1) назив обвезника и назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника;
3) идентификациони број фискалног модула фискалне касе;
4) назив, количину, јединицу мере, цену по јединици мере, ознаку пореске стопе и вредност евидентираног промета добара, односно услуга;
5) спецификацију пореских стопа;
6) износ пореза по пореским стопама;
7) укупан износ пореза;
8) вредност промета по пореским стопама;
9) укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату, средство плаћања (готовина, чек, картица), уплаћен износ и износ разлике за повраћај купцу добара, односно кориснику услуга;
10) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања фискалног исечка;
11) редни број фискалног исечка;
12) фискални лого.
Фискални исечак може садржати рекламне поруке обвезника.
Ако обвезник промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима врши на уобичајеним покретним тезгама, преко лица која долазе на врата купцу или преко путујућих продаваца, назив и адреса продајног места из става 2. тачка 1) овог члана, у смислу овог закона, сматра се возило са његовом регистарском ознаком које се користи за такав промет.
Ако купац добара на мало, односно корисник услуге, плаћање врши на основу фактуре, обвезник је дужан да у фактуру унесе редни број фискалног исечка на основу кога је евидентиран промет у фискалној каси.
Обвезник је дужан да у објекту, односно месту на коме се врши промет добара на мало, односно пружају услуге држи копије издатих фактура из става 5. овог члана.
Евидентирани промет преко фискалне касе за који се плаћање врши на основу фактуре, обвезник је дужан да исказује у књизи дневног извештаја.
Обвезник је дужан да евидентира сваки појединачно остварени промет добара на мало, односно услуга физичким лицима издавањем посебно прописаног фискалног рачуна у два примерка, у свим случајевима неисправности фискалне касе, одузимања фискалне касе од стране Пореске управе, крађе, уништења и оштећења фискалне касе, као и у свим осталим случајевима прописаним овим законом.
Ако обвезник, у случају из става 8. овог члана, у објекту, односно на месту на коме врши промет има другу исправну фискалну касу, дужан је да преко исправне фискалне касе евидентира сваки остварен промет.
Фискални рачун из става 8. овог члана, обвезник је дужан да чува најмање три године.
Рок из става 10. овог члана рачуна се од првог дана наредне године у односу на годину у којој је фискални рачун издат.


Дневни извештај
Члан 13.
Дневни извештај је фискални документ који је обвезник дужан да формира и штампа једном дневно, на крају рада. У дневном извештају се евидентирају тотали промета добара и услуга из свих фискалних исечака забележених у оперативној меморији, сачињених од тренутка формирања претходног дневног извештаја.
Дневни извештај садржи следеће податке:
1) назив обвезника и назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника;
3) идентификациони број фискалног модула фискалне касе;
4) назив извештаја;
5) укупан број ресета свих типова;
6) број, дан, месец, годину, сат, минут и тип ресета од сачињавања претходног дневног извештаја до сачињавања текућег дневног извештаја;
7) укупан број промена пореских стопа;
8) спецификацију, број, дан, месец, годину, сат и минут свих промена пореских стопа у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
9) износ пореза по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
10) износ укупног пореза у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
11) вредност промета по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
12) вредност укупног промета добара и услуга у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
13) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања дневног извештаја;
14) редни број првог и последњег фискалног исечка у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
15) редни број дневног извештаја;
16) број преосталих дневних извештаја;
17) фискални лого.


Периодични извештај
Члан 14.
Периодични извештај је фискални документ који је обвезник дужан да формира и штампа на крају рада, последњег дана сваког пореског периода (а може га по потреби формирати и штампати и у краћим временским периодима), у коме се евидентирају тотали промета добара и услуга из свих фискалних исечака сачињених у задатом извештајном периоду.
Периодични извештај садржи следеће податке:
1) назив обвезника и назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника;
3) идентификациони број фискалног модула фискалне касе;
4) назив извештаја;
5) дан, месец и годину почетка временског периода за који је сачињен периодични извештај;
6) дан, месец и годину краја извештајног периода из тачке 5) овог члана;
7) укупан број ресета свих типова;
8) број, дан, месец, годину, сат, минут и тип ресета у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
9) укупан број промена пореских стопа;
10) спецификацију, број, дан, месец, годину, сат и минут свих промена пореских стопа у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
11) износ пореза по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
12) износ укупног пореза у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
13) вредност промета по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
14) вредност укупног промета добара и услуга у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
15) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања периодичног извештаја из тачке 5) овог члана;
16) редни број првог и последњег фискалног исечка у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
17) редни број првог и последњег дневног извештаја у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
18) број преосталих дневних извештаја;
19) фискални лого.


Пресек стања
Члан 15.
Пресек стања је фискални документ који се формира и штампа по потреби, на захтев Пореске управе или за потребе обвезника, у коме се евидентирају тотали промета добара и услуга, као и тотали средстава плаћања (готовина, чек и картица) из свих формираних и одштампаних фискалних исечака фискалне касе, од тренутка формирања и штампања претходног дневног извештаја из фискалне касе.
Пресек стања садржи следеће податке:
1) назив обвезника и назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника;
3) идентификациони број фискалног модула фискалне касе;
4) назив извештаја;
5) укупан број ресета свих типова;
6) број, дан, месец, годину, сат, минут и тип ресета од сачињавања последњег дневног извештаја до сачињавања пресека стања;
7) укупан број промена пореских стопа;
8) спецификацију, број, дан, месец, годину, сат и минут свих промена пореских стопа у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
9) износ пореза по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
10) износ укупног пореза у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
11) вредност промета по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
12) вредност укупног промета добара и услуга у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
13) вредност промета добара и услуга разврстаних по средствима плаћања у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
14) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања пресека стања;
15) редни број првог и последњег фискалног исечка у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
16) редни број последњег дневног извештаја;
17) број преосталих дневних извештаја;
18) фискални лого.
Члан 16.
Контуре и битмапе фискалног лога из члана 2. став 8. овог закона, изглед фискалних докумената и значење појединих података садржаних у фискалним документима из чл. 12, 13, 14. и 15. овог закона ближе уређује министар финансија.


Штампање и чување фискалних докумената
Члан 17.
Штампање фискалних докумената врши се на српском језику.
Штампање фискалних докумената из чл. 12, 13, 14. и 15. овог закона, врши се у једном примерку.
Истовремено са штампањем фискалних докумената, њихов комплетан садржај се штампа и на контролној траци фискалне касе копирним путем или путем двоструког штампача.
Одштампани подаци на фискалним документима морају бити идентични подацима на контролној траци.
Штампање фискалних докумената врши се на папиру чији квалитет обезбеђује отисак на контролној траци, тако да омогућава читање података са контролне траке у року прописаном за чување контролне траке.
Квалитет папира из става 5. овог члана одређује произвођач фискалне касе корисничким упутством.
Обвезник је дужан да за штампање фискалних докумената и контролне траке користи папир наведен у корисничком упутству произвођача фискалне касе за конкретан тип фискалне касе.
Обвезник је дужан да контролну траку и фискална документа из чл. 13. и 14. овог закона чува најмање три године.
Рок из става 8. овог члана рачуна се од првог дана наредне године у односу на годину у којој су контролна трака и фискални документи штампани.
Фискални документи из чл. 12, 13, 14. и 15. овог закона, контролна трака, књига дневних извештаја и сервисна књижица представљају веродостојну документацију од значаја за утврђивање пореза.


IV. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРОМЕТА, ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА ПРИ ЕВИДЕНТИРАЊУ ПРОМЕТА И РЕСЕТОВАЊЕ ФИСКАЛНЕ КАСЕ


Издавање фискалног исечка

Члан 18.
Обвезник који је, у складу са овим законом, дужан да евидентира сваки појединачни промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима преко фискалне касе, дужан је да купцу добара, односно кориснику услуге одштампа и изда фискални исечак фискалне касе преко које је евидентиран промет, без обзира да ли купац добара, односно корисник услуга то захтева или не.
Обвезник је дужан да фискални исечак издаје са свим обавезним подацима из члана 12. став 2. овог закона.
Обвезник из става 1. овог члана дужан је да на видном месту у објекту у коме врши промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима, истакне обавештење о обавези издавања фискалног исечка од стране обвезника, о обавези узимања фискалног исечка од стране купца добара, односно корисника услуга, као и о праву купца добара, односно корисника услуга да купљена добра, односно извршене услуге не плати обвезнику ако му обвезник не одштампа и изда фискални исечак.
Облик и садржину обавештења из става 3. овог члана ближе уређује министар финансија.
Купац добра, односно корисник услуге је дужан да фискални исечак узме и сачува у кругу од 20 метара по изласку из објекта, односно напуштању места на коме обвезник из става 1. овог члана врши промет добара, односно услуга и покаже га овлашћеном лицу запосленом у министарству трговине које обавља послове контроле, на његов усмени захтев.
Обвезник не може у објекту или другом месту на коме се врши промет добара на мало, односно пружају услуге физичким лицима држати другу регистар касу осим фискалне.
Ако обвезник у објекту или другом месту на коме се врши промет добара на мало, односно пружају услуге физичким лицима држи другу регистар касу осим фискалне, Пореска управа ће решењем одузети другу регистар касу и обвезнику изрећи меру забране обављања делатности у трајању до 60 дана.
Жалба против решења из става 7. овог члана није допуштена.


Отклањање грешака у евидентирању промета
Члан 19.
Грешке током евидентирања промета преко фискалне касе могу се исправити до тренутка давања команде фискалној каси за штампање фискалног исечка.
Грешке у евидентирању промета преко фискалне касе које нису отклоњене до тренутка давања команде фискалној каси за штампање фискалног исечка могу се исправљати само ако се купљено добро враћа или се на други начин врши рекламација добра после издавања фискалног исечка.
Грешком у евидентирању промета, у смислу овог закона, не сматра се сторнирање свих евидентираних добара, односно пружених услуга преко фискалне касе пре штампања фискалног исечка, које је забележено на контролној траци фискалне касе (фискални исечак без промета).


Књига дневних извештаја
Члан 20.
Обвезник је дужан да води књигу дневних извештаја за сваку фискалну касу.
Обвезник је дужан да одштампане дневне извештаје евидентира и одлаже у књигу дневних извештаја хронолошким редом.
Књигу дневних извештаја обвезник је дужан да чува на месту на коме врши промет добара на мало, односно месту пружања услуга.
Обвезник је дужан да књигу дневних извештаја чува три године.
Рок из става 4. овог члана, рачуна се од првог дана наредне године у односу на годину у којој је књига дневних извештаја формирана.


Неисправност и ресетовање фискалне касе

Члан 21.
Неисправност фискалне касе, у смислу овог закона, је само неисправност која је уписана у сервисну књижицу фискалне касе.
Овлашћени сервис је дужан да у случају неисправности фискалне касе у сервисну књижицу упише датум пријема фискалне касе у сервис, односно датум интервенције на лицу места, врсту неисправности и датум до када је фискална каса била на поправци или сервисирању.
Ако обвезник због неисправности фискалне касе није евидентирао промет преко фискалне касе дуже од 15 радних дана укупно у току календарске године, дужан је да инсталира нову фискалну касу ако у објекту, односно на месту на коме се врши промет нема другу исправну фискалну касу.
Неисправношћу или сервисирањем фискалне касе не сматра се брисање или замена података из члана 4. тач. 20) - 24) овог закона.
Подаци у оперативној меморији фискалне касе могу се ресетовати ресетима из члана 2. став 10. овог закона.
Ресет - интервенција на деблокади софтвера без брисања евидентираних података, базе података и целокупног садржаја оперативне меморије не сматра се неисправношћу фискалне касе.
Ресети којима се врши брисање евидентираних података у оперативној меморији, брисање базе података у оперативној меморији и брисање целокупног садржаја оперативне меморије представљају неисправност фискалне касе.
Ресет из става 6. овог члана може вршити и обвезник.
Ресете из става 7. овог члана врши искључиво овлашћени сервисер.
У случају вршења неовлашћених ресета, Пореска управа у поступку контроле обезбеђује доказ о неовлашћеном ресету путем вештачења.
Трошкове вештачења у случају из става 10. овог члана сноси обвезник.
У случају неисправности фискалне касе обвезник не сме предузимати никакве радње на фискалној каси и дужан је да, без одлагања, а најкасније у року од 24 часа, обавести овлашћени сервис.


V. СТАВЉАЊЕ ФИСКАЛНЕ КАСЕ У ПРОМЕТ

Давање сагласности за стављање фискалне касе у промет
Члан 22.
Фискалну касу може ставити у промет само произвођач фискалне касе коме је дата сагласност за стављање фискалне касе у промет (у даљем тексту: произвођач).
Сагласност из става 1. овог члана даје Влада, на предлог министарства трговине.
Сагласност из става 1. овог члана може се дати произвођачу који испуњава следеће услове:
1) да је уписан у регистар надлежног органа као правно лице за обављање делатности из подгрупе 30020 - Производња рачунских машина и друге опреме за обраду података и подгрупе 72200 - Пружање савета и израда компјутерских програма, према Закону о класификацији делатности;
2) да има уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалне касе из члана 4. овог закона, за коју захтева давање сагласности за стављање у промет;
3) да обезбеди лицитациону гаранцију у износу од 500.000 евра.
Осим доказа о испуњењу услова из става 3. овог члана, произвођач уз захтев за давање сагласности, дужан је да достави и следећу документацију, и то:
1) доказ о уплати накнаде за откуп документације по јавном позиву за давање сагласности за стављање фискалне касе у промет;
2) попуњен квалификациони формулар у штампаној форми;
3) комерцијалну брошуру фискалне касе са сликом, типом и ознаком фискалне касе и подацима о произвођачу;
4) корисничко и сервисно упутство која обухватају: основне техничке податке, инструкције о начину коришћења, програмирања и одржавања, опис конструкције, монтажни цртеж, детаљне електричне шеме, списак електронских елемената, комуникациони протокол, опис и изглед произвођачке пломбе и начина пломбирања, алгоритам рада фискалне касе, алгоритам рада апликативног програма рачунара и сл;
5) програм рада фискалне касе;
6) писмену изјаву произвођача да фискална каса за коју се захтева давање сагласности за стављање у промет нема скривене функције које нису наведене у документацији из става 4. тачка 4) овог члана;
7) писмену изјаву произвођача да ће фискалне касе које се стављају у промет бити технички и функционално идентичне са узорком типа фискалне касе за коју је издато уверење из става 3. тачка 2) овог члана;
8) податке о организацији сервисне мреже (адреса и назив овлашћеног сервиса, кадровска и техничка опремљеност) и организацији дистрибутивне мреже (адреса и назив овлашћеног дистрибутера, кадровска и техничка опремљеност);
9) податке о финансијским и другим погодностима за продају фискалне касе обвезнику;
10) податке о референцама подносиоца захтева;
11) податке о финансијском капацитету (завршни рачун);
12) податке о техничкој опремљености;
13) податке о кадровској оспособљености.
Уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалне касе из става 3. тачка 2) овог члана јесте уверење издато од органа надлежног за мере и драгоцене метале, након вредновања резултата свих испитивања на узорку одређеног типа фискалне касе.
Уз захтев за издавање уверења из става 3. тачка 2) овог члана, произвођач је дужан да приложи и документацију из става 4. тач. 3), 4) и 5) овог члана.
Захтеви за давање сагласности за стављање у промет фискалне касе са доказима и прописаном документацијом из овог члана достављају се министарству трговине, по расписаном јавном позиву за давање сагласности за стављање у промет фискалне касе.
Произвођач не сме да смањује сервисну мрежу из става 4. тачка 8) овог члана у року од пет година од дана добијања сагласности из става 1. овог члана, осим ако овим законом није друкчије прописано.
Поступак по јавном позиву за давање сагласности за стављање у промет фискалне касе
Члан 23.
За утврђивање испуњености прописаних услова за давање сагласности из члана 22. став 1. овог закона и припрему предлога за давање и одузимање сагласности произвођачу, министарство трговине образује комисију.
Комисију из става 1. овог члана (у даљем тексту: комисија) чине пет представника министарства трговине, пет представника министарства финансија и један представник органа надлежног за мере и драгоцене метале.
Комисија у свом раду може ангажовати и друга лица запослена у министарствима и другим органима и организацијама, у зависности од питања која разматра комисија и за чије разматрање и решавање је потребно стручно знање и радно искуство лица које није члан комисије.
Комисија доставља министарству трговине извештај о произвођачима који испуњавају прописане услове овим законом за давање сагласности за стављање у промет фискалне касе.
На основу извештаја из става 4. овог члана, министарство трговине подноси предлог Влади за давање сагласности произвођачу за стављање у промет фискалне касе.
Акт Владе о давању сагласности из члана 22. став 1. овог закона објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије".
Министарство трговине води евиденцију о лицима којима је дата сагласност из члана 22. став 1. овог закона (у даљем тексту: евиденција произвођача).
Садржину евиденције произвођача ближе прописује министар надлежан за послове трговине (у даљем тексту: министар трговине).
У случају измене техничких и функционалних карактеристика фискалне касе за коју је дата сагласност из члана 22. став 1. овог закона, произвођач је дужан да прибави уверење о допуни уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалне касе, од органа из члана 22. став 5. овог закона.
Лицитациона гаранција из члана 22. став 3. тачка 3) овог закона враћа се произвођачу после добијања сагласности из члана 22. став 1. овог закона, када произвођач лицитациону гаранцију замени гаранцијом из члана 24. став 2. тачка 1) овог закона.
Средства обезбеђења
Члан 24.
Произвођач који добије сагласност из члана 22. став 1. овог закона, дужан је да пре стављања у промет фискалне касе закључи уговор о међусобним правима и обавезама са министарством трговине којим се гарантује испуњење услова из члана 22. овог закона.
Гаранција за обезбеђење испуњења услова из члана 22. овог закона врши се средствима обезбеђења, и то:
1) првом гаранцијом пословне банке са клаузулом "без приговора" у висини од 150.000 евра, при упису у евиденцију произвођача из члана 23. став 7. овог закона, са роком важења 12 месеци;
2) другом, трећом, четвртом и петом гаранцијом пословне банке са клаузулом "без приговора" у висини од 50% од збира малопродајних цена свих фискализованих фискалних каса, а највише 300.000 евра, са роком важења 12 месеци, према динамици престанка важења прве, друге, треће и четврте
гаранције, тридесет дана пре истека рока важења одговарајуће гаранције, респективно;
3) депоновањем на рок од две године средстава у висини од 5% од малопродајне цене сваке фискализоване фискалне касе.
Уплата средстава из става 2. тачка 3) овог члана врши се до петнаестог у месецу за касе фискализоване у претходном месецу, на подрачун за посебне намене "Депозитни рачун за произвођаче фискалних каса", који је отворен у складу са правилником којим се уређују услови и начин отварања и укидања подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за јавна плаћања - буџетском кориснику министарству трговине.
Министарство трговине води евиденцију о закљученим уговорима из става 1. овог члана у евиденцији произвођача и стара се о извршењу уговорних обавеза.
Произвођач је дужан да најкасније у року од три дана по истеку рока из става 3. овог члана, доставља Пореској управи - Централи податке, за претходни календарски месец кумулативно од прве продаје, податке о броју фискализованих фискалних каса по типу и моделу, њиховим малопродајним ценама и износу депонованих средстава.
Коришћење средстава обезбеђења
Члан 25.
Министарство трговине стиче право покретања поступка за реализацију средстава обезбеђења из члана 24. овог закона, у случајевима када произвођач не поступа у складу са овим законом, а нарочито када:
1) ставља у промет фискалну касу која не одговара наводима из изјава произвођача из члана 22. став 4. тач. 6) и 7) овог закона;
2) не обезбеђује сервисну службу која је технички и организационо опремљена за сервисирање продате фискалне касе сагласно подацима из члана 22. став 4. тачка 8) овог закона, као и потребне резервне делове;
3) по потписивању уговора из члана 24. став 1. овог закона не обезбеди гаранцију из члана 24. став 2. тачка 2) овог закона;
4) по потписивању уговора из члана 24. став 1. овог закона не депонује средства у висини од 5% од малопродајне цене сваке фискализоване фискалне касе сагласно члану 24. став 3. овог закона;
5) у року из члана 33. став 2. овог закона, не отклони недостатке на фискалној каси или не изврши замену фискалне касе са недостатком новом фискалном касом;
6) Пореска управа решењем из члана 33. став 6. овог закона одузме фискалну касу од обвезника.
Произвођач је дужан да обезбеди министарству трговине ново средство обезбеђења из члана 24. став 2. тач. 1) и 2) овог закона, у истом износу и под истим условима и додатно депонује средства из члана 24. став 2. тачка 3) овог закона, у износу који је искоришћен у складу са ставом 1. овог члана.
Активирање средстава обезбеђења из члана 24. овог закона врши министарство трговине на предлог комисије, која утврђује износ средстава неопходних за обештећење обвезника и Републике у смислу овог члана.
Средства обезбеђења из члана 24. овог закона користе се за:
1) обештећење обвезника у случају из става 1. тач. 5) и 6) овог члана;
2) обештећење Републике у случају из става 1. тач. 1), 2), 3) и 4) овог члана.
Неискоришћена депонована средства обезбеђења из члана 24. став 2. тачка 3) овог закона враћају се произвођачу по истеку рока од две године у односу на годину у којој је извршена фискализација.
Одузимање сагласности произвођачу фискалне касе
Члан 26.
Министарство трговине, на предлог комисије, предлаже Влади одузимање сагласности из члана 22. став 1. овог закона.
Сагласност из члана 22. став 1. овог закона одузима се ако:
1) произвођач не обезбеди сервис или ако сервис не извршава обавезе прописане овим законом;
2) произвођач не обезбеди гаранцију пословне банке у складу са чланом 24. став 2. тач. 1) и 2) овог закона и чланом 25. став 2. овог закона;
3) произвођач не депонује средства у висини од 5% од малопродајне цене сваке фискализоване фискалне касе, сагласно члану 24. став 3. и члану 25. став 2. овог закона;
4) ако произвођач у року од 30 дана од дана одузимања фискалне касе чије је стављање у промет трајно забрањено решењем министарства трговине не обезбеди обвезнику, о свом трошку, фискалну касу одговарајућег и одобреног типа.
У случају из става 2. тачка 4) овог члана, одузима се дата сагласност за конкретан тип фискалне касе.
Акт Владе о одузимању сагласности из члана 22. став 1. овог закона објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије".

Link ka narednom delu zakona

 #
User Comments
(no subject) [Reply]
jelence | 27 Maj, 2009 15:33

Draga Domacice nisam bas u toku - koja je tema ?

(no subject) [Reply]
jelence | 27 Maj, 2009 15:34

Mislim , domaceg zadatka.
Tvoj komentar ostade u prvom delu...:-))
Bila sam vredna dvaput odjedanput...hehehe.

(no subject) [Reply]
jelence | 27 Maj, 2009 15:39

koliko vidim tema je sreca...
Kada mi istice rok za pisanje ?

(no subject) [Reply]
domacica | 27 Maj, 2009 15:40

he, he, evo nastavka
http://domacica.blog.co.yu/blog/domacica/domaci-zadatak/2009/05/26/tema-je...
Prijatno!

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 27 Maj, 2009 15:45

...Jelence,sto je mnogo mnogo je,ma i neiscita sve,al te pozdravljam..

(no subject) [Reply]
jelence | 27 Maj, 2009 15:47

Bila i videla i napisacu!

(no subject) [Reply]
jelence | 27 Maj, 2009 15:49

Pozdravljam te Jovane!
Nije mnogo...nije to jos ni pocetak , hehehe.
Nego , gde si ti napisao domaci - da svratim , malo da se isprepisujem...:-)))

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 27 Maj, 2009 15:55

..neznam valjda sam napisao..

(no subject) [Reply]
jelence | 27 Maj, 2009 15:57

...gde li sam ga denuo...a mozda ga nisam ni...hmmm...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 27 Maj, 2009 16:00

..a,uuuu..ma........

(no subject) [Reply]
jelence | 27 Maj, 2009 16:02

...hehehehe....

(no subject) [Reply]
Ivana | 28 Jul, 2009 17:51

Ja imam veliki problem, pa ako bi neko mogao da mi pomogne...ne znam stvarno koga drugog bi mogla da pitam posto nas knjigovodja ne zna odgovor na ovo pitanje....
Pre mesec i po dana uzeta je fiskalna kasa od preduzeca Galeb Group i u tom periodu je vrsena obuka za koriscenje iste. Zbog prevelike guzve (u tom periodu je donesen zakon o koriscenju fiskalne kase u zdravstvu) resenje o fiskalizaciji nije bilo zavrseno.
Po zavrsetku obuke koleginica i ja smo dosle do prodavca koji nam je prodao fiskalnu kasu da pitamo kada mi pocinjemo sa koriscenjem iste. S obzirom da je on imao klijenta, na pitanje nam je odgovorila devojka koja takodje radi u prodaji. Njen odgovor na nase pitanje kada pocinjemo sa koriscenjem kase,koje sam licno ja postavila tri puta (kako bih bila sigurna iz razloga sto sam ja odgovorna za ispravno koriscenje kase) je bio da se ne pocinje sa koriscenjem kase dok nam ne stigne resenje o fiskalizaciji koje poreska uprava salje na adresu preduzeca.
S obzirom da je proslo mesec i po dana i da resenje o fiskalizaciji nije stiglo ja sam okrenula preduzece Galeb Group kako bih proverila da li oni mozda imaju neku informaciju o nasem resenju kako bi mi otpoceli sa koriscenjem kase. U tom razgovoru od prodavca kase sam saznala da smo mi u stvari trebali od prvog dana da pocnemo sa koriscenjem kase jer je fiskalizacija izvrsena, a da resenje dobijamo naknadno zbog velike guzve u poreskoj upravi, kao i da ce datum na resenju biti datum kada je fiskalizacija izvrsena.
Na moje objasnjenje kako je meni njihova koleginica rekla da se ne pocinje sa koriscenjem kase dok ne stigne resenje oni su mi rekli kako oni ne znaju kako mogu da mi pomognu.
Molim Vas da, ako ikako mozete da mi pomognete.
Ako mozete da mi date informaciju da li postoji mogucnost da se napise neki dopis ili sta vec, u kome bi obrazlozili razlog ne koriscenja kase.
Svesna sam da je napravljen propust, ali nije mi bilo ni na kraj pameti da bi informacija koju sam dobila od prodavca u Galeb Group-u mogla biti pogresna.
Takodje, pitanje je bilo jako konkretno, kao i odgovor, tako da bilo kakva mogucnost nesporazuma u komunikaciji mene i prodavca Galeb Group-a otpada.
Informacija koja bi Vam mozda jos mogla biti od koristi jeste da u tom periodu nismo uopste imali promet, tj. delatnost naseg preduzeca je takva da 99% prometa se vrsi preko bankarskog sektora, a kupci koji vrse gotovinsko placanje se pojavljuju jednom u par meseci.
Molim Vas ukoliko mozete da mi date bilo kakvu informaciju koja bi mogla da nam bude od koristi kako bi izbegli eventualnu zakonsku kaznu.
Hvala Vam unapred.

(no subject) [Reply]
jelence | 28 Jul, 2009 20:46

Odgovor poslat mejlom.

Add Comment
Dodaj komentar

Zapamti me