Kategorije
Calendar
« Maj 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o porezu na dohodak gradjana sa izmenama i dopunama za 2009.godinu - 25.05.2009.( deo drugi ) | Zakon o porezu na dohodak gradjana - deo IV - 25.05.2009. »

besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o porezu na dohodak gradjana sa izmenama i dopunama za 2009.godinu - 25.05.2009.( deo treci )
jelence | 25 Maj, 2009 09:22

 ( Link ka prethodnom delu izlaganja )

( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" ) 

 

PITANJA I ODGOVORI SU PREBACENI NA FORUM

 

Добици од игара на срећу
Члан 83.
Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које
оствари добитак од игара које се сматрају играма на срећу у смислу закона који
уређује игре на срећу.
Опорезиви приход за добитке од игара на срећу представља сваки
појединачни добитак од игара на срећу, осим оних који су ослобођени овим
законом.
Појединачним добитком у смислу става 2. овог члана сматра се укупан
добитак по свим комбинацијама у играма на срећу са више комбинација.
Ако се добитак састоји од ствари и права, опорезиви приход из става 2.
овог члана представља тржишна вредност ствари или права у моменту када је
добитак остварен.
Порез на добитке од игара на срећу не плаћа се на:
1) појединачно остварен добитак од игара на срећу до износа од 17.638
динара;
2) лутријске згодитке по јавним зајмовима;
3) остварен добитак од игара које се приређују у играчницама (казинима)
и на аутоматима.
Приходи од осигурања лица
Члан 84.
Обвезник пореза на приходе од осигурања лица је физичко лице које
оствари накнаду из осигурања лица.
Опорезиви приход од осигурања лица представља вредност исплаћене
накнаде из осигурања лица, ако није изузета од опорезивања у складу са чланом
9. став 1. тачка 7) овог закона.
Приходи спортиста и спортских стручњака
Члан 84а
Приходи спортиста и спортских стручњака обухватају примања која
остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски стручњаци и
стручњаци у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи.
Приходима из става 1. овог члана сматрају се нарочито примања по
основу:
1) накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.);
2) накнаде за коришћење лика спортисте;
3) новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама;
4) брисана («Службени гласник РС», бр. 135/04)
5) стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање;
6) новчане и друге награде;
7) националног признања и награде за посебан допринос развоју и
афирмацији спорта;
8) накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно
стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.).
Опорезиви приход за примања спортиста и спортских стручњака из ст. 1.
и 2. овог члана утврђује се одбијањем нормираних трошкова од бруто прихода у
висини од 50%.
Други приходи
Члан 85.
Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи
који по својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито:
1) приходи по основу уговора о делу;
2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених
послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до
навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег
или високог образовања;
3) приходи по основу допунског рада;
4) приходи по основу трговинског заступања;
5) приходи по основу волонтерског рада;
6) примања чланова управног и надзорног одбора правног лица;
7) накнада посланицима и одборницима;
8) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и
заштите од елементарних непогода;
9) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и
судских тумача;
10) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина,
прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје
печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева,
односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених
или повремених послова, ако нису опорезовани као приходи од самосталне
делатности, односно као приходи од пољопривреде и шумарства у смислу овог
закона;
11) награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису
запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких
лица;
12) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих
износа;
13) накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код
исплатиоца;
14) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону.
Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе
из става 1. овог члана.
Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход
умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.
Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не
плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања,
највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за
запослене по члану 18. тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши физичким
лицима која нису запослена код исплатиоца, и то:
1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или
организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих средстава
се врши исплата;
2) члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне
аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције;
3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у
вези са делатношћу домаћег исплатиоца;
4) ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне,
здравствене, васпитно - образовне, културне, спортске, научно - истраживачке,
верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама,
привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима,
невладиним и у другим недобитним организацијама, при чему не остварују било
коју другу накнаду по основу те сарадње.
На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске
или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у
институцијама за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по
основу прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и
лековитог биља, обрачунати порез умањује се за 40%.
Пореска стопа
Члан 86.
Стопа пореза на остале приходе износи 20%.
Део трећи
ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Доходак за опорезивање
Члан 87.
Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица - резиденти,
који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа
просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за
коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за
послове статистике.
Неопорезиви износ из става 1. овог члана за странца резидента
запосленог код резидентног лица или у сталној пословној јединици
нерезидентног лица, као и за резидента упућеног у иностранство ради обављања
послова за резидентно правно лице из члана 17. овог закона јесте петоструки
износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години
за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за
послове статистике.
Изузетно од става 2. овог члана, ако обвезник - резидент упућен у
иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице из члана 17.
овог закона, оствари зараду у иностранству у висини мањој од 60% од укупно
оствареног дохотка у календарској години у којој се утврђује годишњи порез,
примењује се неопорезиви износ из става 1. овог члана.
Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир:
1) зарада из чл. 13. до 14б овог закона;
2) опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. и 40. овог
закона;
3) опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права
индустријске својине из чл. 55. и 60. овог закона;
4) опорезивог прихода од непокретности из чл. 68. и 70. овог закона;
5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82.
ст. 3. до 5. овог закона;
6) опорезивог прихода од осигурања лица из члана 84. став 2. овог
закона;
7) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а
овог закона;
8) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;
9) прихода по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварених и
опорезованих у другој држави.
Зараде из става 4. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3), 7)
и 8) тог става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање
плаћене у Републици на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве
приходе, а опорезиви приходи из тач. 2), 4), 5) и 6) тог става умањују се за порез
плаћен на те приходе у Републици.
Приходи из става 4. тачка 9) овог члана умањују се за порез плаћен у
другој држави.
У доходак странца - резидента из става 2. овог члана улазе само зараде,
не рачунајући и додатна примања ослобођена у складу са чланом 19. став 1.
овог закона, ако су испуњени услови из става 3. тог члана.
Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у
складу са ст. 4. до 7. овог члана и неопорезивог износа из става 1, односно става
2. овог члана.
Пореска основица
Члан 88.
Основица годишњег пореза на доходак грађана је опорезиви доходак,
који чини разлика између дохотка за опорезивање из члана 87. став 8. овог
закона и личних одбитака који износе:
1) за пореског обвезника - 40% од просечне годишње зараде по
запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према
подацима републичког органа надлежног за послове статистике;
2) за издржаваног члана породице - 15% од просечне годишње зараде по
запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према
подацима републичког органа надлежног за послове статистике, по члану.
Укупан износ личних одбитака из става 1. овог члана не може бити већи
од 50% дохотка за опорезивање.
Ако су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на
доходак грађана, одбитак за издржаване чланове породице може остварити само
један обвезник.
Пореске стопе
Члан 89.
Годишњи порез на доходак грађана плаћа се по стопи:
1) за обвезника из члана 87. став 1. овог закона, који је у календарској
години остварио доходак за опорезивање сагласно члану 87 . став 8:
- износ до шестоструке просечне годишње зараде - 10%;
- преко шестоструке просечне годишње зараде - 15%.
2) за обвезника из члана 87. став 2. овог закона, који је у календарској
години остварио доходак за опорезивање сагласно члану 87. став 8:
- износ до осмоструке просечне годишње зараде - 10%;
- преко осмоструке просечне годишње зараде - 15%.
Део четврти
УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ПОРЕЗА
Глава прва
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 90.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Глава друга
ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
Општи јавни позив
Члан 91.
Грађанин који остварује доходак у смислу овог закона дужан је да
поднесе пореску пријаву, ако овим законом није друкчије одређено.
Надлежни порески орган најкасније до 31. децембра сваке године,
општим јавним позивом позива грађане на подношење пореских пријава.
Пријава за годишњи порез на доходак грађана
Члан 92.
Обвезник годишњег пореза на доходак грађана дужан је да за остварени
доходак у години за коју се врши утврђивање пореза поднесе пореску пријаву са
тачним подацима надлежном пореском органу по истеку те године, а најкасније
до 15. марта наредне године (у даљем тексту: годишња пријава).
Пријава за порез на приходе од самосталне делатности
и порески биланс
Члан 93.
Предузетник и обвезник пореза на приходе од пољопривреде и
шумарства, који воде пословне књиге, дужни су да пореску пријаву и порески
биланс, са тачним подацима, поднесу надлежном пореском органу најкасније до
15. марта наредне године.
Уз пореску пријаву и порески биланс, обвезници из става 1. овог члана
дужни су да доставе надлежном пореском органу и биланс успеха, биланс
стања, извештај о новчаним токовима и извештај о променама на капиталу ако
воде двојно књиговодство, односно биланс успеха ако воде просто
књиговодство, као и другу документацију у складу са законом којим се уређује
порез на добит предузећа и са овим законом.
Предузетник који порез плаћа на паушални приход, коме се у години
која претходи години за коју се врши утврђивање пореза значајније измени
обим пословања, односно промета и други услови од утицаја на остваривање
права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе, дужан је да поднесе
пореску пријаву најкасније до 31. јануара године за коју се утврђује порез.
Члан 94.
Предузетник који у току године започне обављање самосталне
делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву, у којој ће дати процену
прихода и расхода, односно процену промета до краја прве пословне године,
најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа,
односно од почетка обављања делатности.
Обвезник који у току године трајно, односно привремено одјави
обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву за
коначно утврђивање пореза, односно за утврђивање пореза до дана привремене
одјаве, у року од 30 дана од дана престанка обављања делатности.
Предузетник из става 2. овог члана који води пословне књиге дужан је
да уз пореску пријаву поднесе и порески биланс, као и документацију из члана
93. став 2. овог закона.
Пријава за порез на капиталне добитке и остале приходе
на које се порез не плаћа по одбитку
Члан 95.
Обвезник који у току године оствари или започне остваривање прихода
на капиталне добитке и остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку,
дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније у року од 15 дана од почетка
остваривања прихода.
Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход дужан је да
посебно поднесе пореску пријаву за приходе на капиталне добитке из чл. 72. до
76. овог закона.
Обвезник пореза на приходе од непокретности из члана 67. овог закона,
као и обвезник пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари из члана
82. овог закона, дужни су да поднесу пореску пријаву и у случају када се овај
порез плаћа по одбитку, најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора
о закупу, односно подзакупу.
Пријава обвезника - нерезидента
Члан 96.
Обвезник - нерезидент подноси пореску пријаву за поједине врсте
прихода које остварује за које није предвиђено плаћање пореза по одбитку.
Пријава из става 1. овог члана подноси се пореском органу на чијој
територији је обвезник остварио приходе , односно према боравишту обвезника.
За обвезника из става 1. овог члана, плаћени порез по пореској пријави
из става 2. овог члана, заједно са плаћеним порезима по одбитку, сматра се
коначно утврђеном пореском обавезом.
Члан 97.
Облик и садржину пореске пријаве прописује министар финансија.
Надлежност пореског органа
Члан 98.
Пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе:
1) за приходе од самосталне делатности - пореском органу на чијој
територији је регистровано обављање делатности;
2) за приходе од непокретности - пореском органу на чијој територији се
налази непокретност;
3) за годишњи порез на доходак грађана, за капиталне добитке и за
остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку - пореском органу на чијој
територији обвезник има пребивалиште.
За приходе од пољопривреде и шумарства који се опорезују према
катастарском приходу не подноси се пореска пријава.
Глава трећа
УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ПОРЕЗА
Начин утврђивања и плаћања пореза
Члан 99.
По одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се и
плаћају порези на следеће приходе:
1) зараде;
2) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине,
ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
3) приходе од капитала;
4) приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице или
предузетник;
5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац
прихода правно лице или предузетник;
6) добитке од игара на срећу;
7) приходе од осигурања лица;
7а) приходе спортиста и спортских стручњака;
8) остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или
предузетник.
Под правним лицем у смислу става 1. овог члана подразумева се и део
правног лица, односно пословна јединица нерезидентног правног лица која је
регистрована код надлежног државног органа (представништво и др.), као и
државни органи и организације.
Члан 100.
По решењу надлежног пореског органа утврђују се и плаћају порези на
следеће приходе:
1) приходе од пољопривреде и шумарства;
2) приходе од самосталне делатности;
3) капиталне добитке;
4) приходе из члана 99. став 1. тач. 2), 4), 5) и 8) овог закона на које се
порез не плаћа по одбитку, односно када исплатилац прихода није правно лице
или предузетник.
Порези по одбитку
Члан 101.
Порез по одбитку из члана 99. овог закона, за сваког обвезника и за сваки
појединачно исплаћени приход, исплатилац обрачунава, обуставља и уплаћује
на прописане рачуне у моменту исплате прихода, у складу са прописима који
важе на дан исплате прихода.
Члан 101а
Код утврђивања основице пореза на зараде у смислу члана 15а став 2.
овог закона, зарада из става 1. тог члана умањује се за 5.938 динара месечно у
пуном износу за запосленог који ради са пуним радним временом.
За запосленог који ради са непуним радним временом, умањење из става
1. овог члана је сразмерно радном времену тог запосленог у односу на пуно
радно време.
Кад запослени остварује пуно радно време код два или више
послодаваца, умањење из става 1. овог члана врши сваки послодавац сразмерно
радном времену код послодавца у односу на пуно радно време, с тим што
укупно умањење износи 5.938 динара месечно.
Кад запослени остварује непуно радно време код два или више
послодаваца, сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код
послодавца у односу на укупно радно време, с тим што збир умањења мора бити
мањи од 5.938 динара месечно, односно сразмерно укупном радном времену
запосленог у односу на пуно радно време.
Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. 1. до 4. овог
члана и достављање података Пореској управи ближе уређује министар
финансија.
Члан 102.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 135/04)
Члан 103.
За приходе од капитала по основу камате, банка или други исплатилац
прихода дужан је да у току године утврди порез по одбитку у моменту исплате,
односно приликом приписивања камате, а најкасније код годишњег обрачуна
камате.
Изузетно од става 1. овог члана, када се салдирање новца по основу
отуђења или откупа дужничке хартије од вредности врши преко Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни
регистар), Централни регистар у моменту салдирања новца по основу отуђења
или откупа дужничке хартије од вредности, обрачунава, обуставља и уплаћује
на прописани уплатни рачун порез на приход од капитала на остварену камату
за период од дана стицања до дана отуђења или откупа дужничке хартије од
вредности.
Члан 104.
Предузетник који води пословне књиге обрачунава и наплаћује порез по
одбитку на приходе које остварује нерезидентно правно лице у складу са
законом којим се уређује порез на добит предузећа.
Члан 105.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 135/04)
Члан 106.
Исплатилац из члана 101. овог закона дужан је да обвезнику, приликом
сваке исплате, као и по истеку године, изда обрачун са подацима о: бруто
приходу, трошковима, опорезивом приходу, олакшицама, плаћеним
доприносима за социјално осигурање и плаћеном порезу.
Исплатиоцем у смислу става 1. овог члана, у случају када Централни
регистар, сагласно члану 103. став 2. овог закона, обрачунава, обуставља и
уплаћује порез по одбитку на камату по основу отуђења или откупа дужничке
хартије од вредности, сматра се банка - члан Централног регистра код које се
води наменски новчани рачун обвезника пореза за плаћања по основу продаје
хартија од вредности.
Члан 107.
Обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе,
код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно
међународне организације или код представника и службеника таквог
представништва, односно организације, дужан је да сам обрачуна и уплати
порез по одбитку по одредбама овог закона, ако порез не обрачуна и не уплати
исплатилац прихода.
Обавезу обрачуна и плаћања пореза у складу са ставом 1. овог члана,
обвезник пореза има и у случају ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати
други исплатилац, као и ако приход оствари од лица које није обвезник
обрачунавања и плаћања пореза по одбитку.
У случају из ст. 1. и 2. овог члана, обвезник је дужан да сам обрачуна и
уплати порез и да надлежном пореском органу достави пореску пријаву о
обрачунатом и плаћеном порезу најкасније у року од 15 дана од дана када је
примио зараду или друге приходе.
Надлежност пореског органа из става 3. овог члана одређује се према
месту пребивалишта, односно боравишта обвезника.
Образац пореске пријаве из става 3. овог члана прописује министар
финансија.
Члан 107а
Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац
прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, под
условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Србија
закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања, и да је он стварни
власник прихода.
Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању
двоструког опорезивања у смислу става 1. овог члана, нерезидент доказује код
исплатиоца прихода потврдом или другим одговарајућим документом овереним
од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент.
Ако исплатилац прихода примени одредбе уговора о избегавању
двоструког опорезивања, а нису испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана, што
за последицу има мање плаћени износ пореза, сносиће разлику између плаћеног
пореза и дугованог пореза по овом закону.
Надлежни порески орган, на захтев нерезидента, дужан је да изда
потврду о порезу плаћеном у Републици.
Члан 108.
Ближе прописе о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по
одбитку доноси министар финансија.
Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима
Члан 108а
Пореска управа води Регистар исплатилаца прихода по основу
естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма, на
које се порез плаћа по одбитку, интерпретаторима, као ауторима или носиоцима
сродних права, ансамблима и оркестрима, имитаторима, илузионистима и
другим извођачима (у даљем тексту: интерпретатор), менаџерима и другим
ангажованим лицима (у даљем тексту: друга ангажована лица).
Исплатиоци прихода из става 1. овог члана, у смислу овог закона, јесу:
1) правна и физичка лица која обављају регистровану делатност из
области угоститељства, туризма, посредовања и других делатности, а у својим
или закупљеним објектима организују извођење естрадних програма забавне и
народне музике или других забавних програма;
2) правна и физичка лица регистрована за делатност производње и
емитовања радио и телевизијског програма, која производе и емитују
телевизијски програм забавне и народне музике, забавни, колажни,
новогодишњи и слични програм, без обзира да ли им је издата или не дозвола за
емитовање програма у складу са законом којим се уређује обављање
радиодифузне делатности;
3) правна и физичка лица која обављају регистровану делатност, савези,
удружења, организације, заједнице, месне заједнице и слични субјекти који у
својим или закупљеним објектима или на другим местима организују концерте,
културно-уметничке, туристичке и друге сличне манифестације и приредбе, на
којима се изводе естрадни програми забавне и народне музике, новогодишњи и
други слични забавни програми или друге забавне приредбе.
Исплатилац прихода из става 2. овог члана, дужан је да Пореској управи,
према месту свог седишта, поднесе пријаву за упис у регистар из става 1. овог
члана, најкасније до 31. јануара 2005. године.
Новоосновани исплатиоци прихода из става 2. овог члана, дужни су да
Пореској управи, према месту свог седишта, поднесу пријаву из става 3. овог
члана, у року од 15 дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног
органа.
Правна и физичка лица која обављају делатност из става 2. овог члана, а
која нису исплатиоци прихода по основу извођења естрадних програма забавне
и народне музике и других забавних програма, у случају да ангажују
интерпретаторе и друга ангажована лица из става 1. овог члана, дужна су да у
року од 48 сати од дана фактичког почетка организовања естрадних програма
забавне и народне музике и других забавних програма, поднесу пријаву за упис
у регистар из става 1. овог члана.
Исплатиоцу прихода из става 2. овог члана, Пореска управа решењем
изриче меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана, ако
Пореској управи у прописаном року не поднесе пријаву из ст. 3. и 4. овог члана
за упис у регистар из става 1. овог члана.
Жалба против решења из става 6. овог члана није допуштена.
Исплатилац прихода из става 2. овог члана, дужан је да са
интерпретатором и другим ангажованим лицем на извођењу естрадног програма
забавне и народне музике или другог забавног програма, закључи уговор, и да
Пореској управи до петог у месецу доставља писмено обавештење о
закљученим уговорима у претходном месецу.
Исплатиоцу прихода из става 2. овог члана, Пореска управа решењем
изриче меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана, ако
организује извођење естрадног програма забавне и народне музике или другог
забавног програма, ангажовањем лица из става 1. овог члана без закљученог
уговора или ако Пореској управи у прописаном року не достави писмено
обавештење о закљученим уговорима.
Жалба против решења из става 9. овог члана није допуштена.
Садржину пријаве из става 3. овог члана и обавештења из става 8. овог
члана ближе уређује министар финансија.
Регистар послодаваца
Члан 108б
Пореска управа води Регистар правних и физичких лица, државних
органа и организација, органа и организација јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе и других органа и организација у којима се
исплаћују зараде, односно плате (у даљем тексту: послодавац).
Новоосновани послодавац дужан је да Пореској управи, према месту
свог седишта, поднесе пријаву за упис у регистар из става 1. овог члана, у року
од осам дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа.
Садржину пријаве из става 2. овог члана, споразумно ближе уређују
министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне политике.
Порези по решењу
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Члан 109.
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства утврђује решењем
надлежни порески орган на основу података из катастра, а ако се утврђивање
пореза врши према стварном приходу у складу са одредбама овог закона којима
се уређује утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за
предузетнике који воде пословне књиге.
Порез на приходе од самосталне делатности
Члан 110.
Порез на приходе од самосталне делатности утврђује се решењем
надлежног пореског органа:
1) на основу података из пореске пријаве, пореског биланса, пословних
књига и других података до којих дође путем контроле или на други начин - за
обвезнике који воде пословне књиге;
2) на основу података из пореске пријаве, критеријума и елемената
утврђених у складу са чланом 41. овог закона - за обвезнике који порез плаћају
на паушално утврђен приход.
Ако порески орган утврди да подаци у пореској пријави, пореском
билансу и пословним књигама не одговарају стварном стању, порез се може
утврдити на начин из члана 111. овог закона.
Члан 111.
Ако обвезник пореза не поднесе пореску пријаву, пореска обавеза ће се
утврдити на један од следећих начина:
1) на основу прегледа пословних књига, налаза контроле о прегледу
пословања и других података којима располаже порески орган;
2) принципом упоређивања са другим обвезницима исте или сличне
делатности, који ту делатност обављају под приближно једнаким условима, с
тим што се као елементи упоређивања узимају нарочито: место где се делатност
обавља, стручне квалификације, године старости, опремљеност средствима за
рад, број запослених, асортиман производа и услуга и друге околности којима
се доказује да упоређени обвезници врше делатност под приближно једнаким
условима, односно да су им приближно једнаке могућности остваривања
дохотка;
3) принципом упоређивања са просечном бруто зарадом, односно платом
запослених код правних лица и предузетника у истој или сличној делатности,
која се обавља под приближно једнаким условима;
4) на основу стручног налаза и мишљења вештака.
Члан 112.
До доношења решења о утврђивању аконтације пореза за текућу годину,
предузетници и обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, на
приходе од непокретности и на друге приходе на које се порез не плаћа по
одбитку, дужни су да плаћају аконтације пореза у висини која одговара
последњој аконтацији из претходне године.
Члан 113.
На захтев обвезника или по иницијативи надлежног пореског органа,
месечна аконтација пореза може се променити због знатних измена у висини
остварених прихода, промене пореских инструмената или због других
околности које битно утичу на висину пореске обавезе, при чему је обвезник
дужан да састави и поднесе периодични порески биланс, најкасније у року од 30
дана по истеку периода за који се саставља периодични порески биланс.
На захтев обвезника, аконтација пореза може се плаћати и према
периодичном пореском билансу.
По захтевима обвезника из ст. 1. и 2. овог члана, надлежни порески
орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.
Ако надлежни порески орган не донесе решење у року из става 3. овог
члана, обвезник може да настави плаћање аконтације у висини утврђеној према
периодичном пореском билансу.
Члан 114.
Ако је износ пореза према подацима у пореском билансу по коначном
обрачуну године за коју се утврђује порез већи од износа пореза плаћеног у
виду месечних аконтација, обвезник је дужан да разлику пореза уплати
истовремено са подношењем пореске пријаве и пореског биланса.
Разлику између уплаћеног пореза и пореза утврђеног решењем пореског
органа обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања
првостепеног решења о утврђивању коначне обавезе.
Порез на капиталне добитке
Члан 115.
Порез на капиталне добитке утврђује решењем надлежни порески орган
на основу података из пореске пријаве.
Ако обвезник не поднесе пореску пријаву, пореска обавеза се утврђује
на основу података о оствареном капиталном добитку којим располаже
надлежни порески орган.
Право на пореско ослобођење из члана 79. став 1. и члана 80. овог
закона утврђује се решењем надлежног пореског органа на основу
документације о решавању стамбеног питања, приложене уз пореску пријаву.
Повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке из члана 79. став 2. овог
закона остварује се на захтев обвезника, уз који је приложена документација о
решавању стамбеног питања.
Порез на остале приходе
Члан 116.
Порез на приходе који се у смислу овог закона не опорезују по одбитку,
односно који не утврђује и не плаћа сам обвезник у складу са чланом 107. овог
закона, утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из
пореске пријаве и других података који су од значаја за утврђивање пореске
обавезе.
Годишњи порез на доходак грађана
Члан 117.
Годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежни порески
орган на основу података из пореске пријаве, пословних књига и других
података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе.
Доспелост пореза
Члан 118.
Порези који се утврђују решењем пореског органа плаћају се у року од:
1) 45 дана од дана почетка тромесечја - на приходе од пољопривреде и
шумарства, на приходе од непокретности и на друге приходе, на које се порез не
плаћа по одбитку, који се плаћају тромесечно;
2) 15 дана по истеку сваког месеца - на приходе од самосталне
делатности који се плаћају у виду месечних аконтација;
3) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза - на
годишњи порез на доходак грађана, на капиталне добитке и на друге приходе
који се остварују повремено.
Решење о утврђивању пореза
Члан 119.
Решење надлежног пореског органа о утврђивању пореске обавезе
садржи нарочито:
1) име и презиме обвезника;
2) врсту пореза;
3) пореску основицу;
4) стопу пореза;
5) утврђене пореске олакшице;
6) износ пореске обавезе, начин и рок плаћања;
7) рачун на који се врши уплата пореске обавезе.
У решењу о утврђивању пореза, обвезник ће се поучити о праву на
подношење жалбе против тог решења.

Жалба
Члан 120.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 121.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Обнова поступка
Члан 122.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Камата
Члан 123.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Глава четврта
ПРИНУДНА НАПЛАТА ПОРЕЗА
Члан 124.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Решење о одређивању принудне наплате
Члан 125.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Трошкови принудне наплате
Члан 126.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Предмети и средства принудне наплате
Члан 127.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Достављање решења
Члан 128.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Првенство у намирењу
Члан 129.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Одређивање средстава и времена принудне наплате
Члан 130.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Наплата на непокретности
Члан 131.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Изузимање од принудне наплате
Члан 132.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Принудна наплата на новчаним средствима
на рачуну пореског дужника
Члан 133.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 134.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Принудна наплата на покретним стварима
пореског дужника
Члан 135.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Попис и процена ствари
Члан 136.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 137.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 138.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 139.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Излучна тужба
Члан 140.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 141.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 142.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Пленидба и продаја ствари
Члан 143.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 144.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 145.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 146.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Принудна наплата на потраживањима пореског дужника
Члан 147.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 148.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 149.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 150.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Правни лекови у поступку принудне наплате
Члан 151.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 152.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Настављање поступка принудне наплате
Члан 153.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Редослед намирења у принудној наплати
Члан 154.
Бри  #
User Comments
(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 10:03

Dobar dan.Pozdrav.

(no subject) [Reply]
domacica | 25 Maj, 2009 10:18

nadam se da ne misliš ozbiljno da sve ovo stavim u svoju glavu!
Prijatno!

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 10:20

Dobar dan Jovane!

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 10:23

Draga Domacice i ovo je recept - ali knjigovodstveni!
Ne drzi se pod obavezno u glavi;
moze i na papiru - pa kada zatreba - op! - evo ga , tu je !
Mozda je malo duzi od uobicajenih recepata , doduse...hm...:-))))

(no subject) [Reply]
domacica | 25 Maj, 2009 10:38

@jelenče, dobro, zapisaću, ali da znaš ako mi zatreba radje ću tebe pozvati.
Prijatno!

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 10:54

..domacice,ovi recepti su za mrsavljenje..poz..tebi ...izvinjenje ako se jelence ...

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:09

Hahaha...
Pozdrav Jovane jos jedanput!
:-))))

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:10

Domacice , zovi!

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 11:20

Jelence,'moraces'izbaciti 'besplatna'......

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:22

Mislis Jovane ?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 11:25

..utrosak vremena citajuci...

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:27

...ne ... a , biznis plan ?
treba mi menadzer...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 11:30

..moraces mi naznaciti koliko bi mi trebalo...za sve to..pretvoreno u mleko,jarad,.,..

(no subject) [Reply]
casper | 25 Maj, 2009 11:30

Jelence, blago meni sto imam knjigovodju....:)))))

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:34

Jovane , da napravimo mi posao - medjugradski/seoski , sa mlekom i mlecnim proizvodima ?
...smisliti nesto povoljno...

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:36

Casper - i meni bi dobro dosao knjigovodja , s'vremena na vreme ...hehehe!
Ne moz' sve povatati , sunce ti ljubim...

(no subject) [Reply]
casper | 25 Maj, 2009 11:41

Sto bi rekla Anam, vi kakvi ste sada ce te pogresno da razumete:))))
Evo i ja cu pogresno da razumem:))))))))

A ako razmisljam ozbiljno o poslu knjigovodje, ja se divim tim ljudima kako se snalaze sa svim zakonima koji se menjaju kao vreme ovih dana:)

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 11:41

..ti si tu da mislis,ja da izvrsavam..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:42

Znaci , mene da boli glava ...

(no subject) [Reply]
tekstopisac | 25 Maj, 2009 11:44

I knjigovodstvo je bilo bolje u vreme Druga Tita. Pogledajmo ga u spotu Ja i moj bul terijer

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 11:55

...ne,ako bi bilo glavobolje...menje bi manje bolelo,manja mi glava.

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 11:57

Kad se smanjila ?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 12:02

..kad god je izduvam...

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 12:05

Ne (iz)Duva(va)j!

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 12:12

..samo kad stanem na promaju..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 12:15

Zacepi ondak usi!

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 12:19

..duvalo bi mi kroz nozdrve..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 12:20

Trebaju ti filteri...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 12:26

..kakvi bi to mogli filteri da mi pomognu..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 12:30

Jednosmerni!

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 12:36

..posalji..aj,sto pre...

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 13:06

Eh , ne mogu da pronadjem uputstvo za upotrebu...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 13:10

...red pisanja,..red..slusanja..samo nema prepisivanja..

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 14:09

..jelence nade li filter il da dozvolim i glupostima dami ulaze..popunjavauju praznine u glavi..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 14:27

Nema Jole , snadji se kako znas i umes...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 14:30

..moze li muzika do..jako...glasno..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 14:47

hehehehe...

(no subject) [Reply]
pricalica | 25 Maj, 2009 19:17

Ала си га написала - тачно да смршаш од читања и учења. Још само да си ставила гаранцију на рок: колико ће да важи, хе, хе. Љубим те, Име, и хвала пуно. Ово ћем да научим, надам се, дао Бог. Још само да се надам да ово знају и они са којима ћу да послујем, хи, хи... Код нас се не ретко деси да закони Србије не вреде онако како пишу, већ како их ко протумачи. Машем!**

(no subject) [Reply]
anam | 25 Maj, 2009 19:27

Za mene su ovo španska sela... nadam se da mi to neće doći glave:)

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 20:15

Pozdravljam Pricalicu...:-))

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 20:19

Draga Anam , za tebe se ne sikiram , pre ces ti "njima" doci glave nego "oni" tebi...:-)))

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 21:34

Jelence,nisi se valjda ljutnula sto nudim besplatnu oboku[ukrado ti]al ne pisanjem....prakticno je...e,da voznja camcem..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 21:52

Samo vozi !

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 21:55

..malo veslam,malo koristim talas-e..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 21:58

Mozda da nabacis motor?
Talasi su cudne zverke , nikad ne znas...:-))

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:01

..e,necu da zagadujem prirodu..moze jedra..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 22:10

Moze , moze ; i carsafi mogu dobro da posluze - ako ima viska
:-))))
A i da ne stoje da skupljaju prasinu za dzabe - bolje u naucne svrhe...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:20

...au gde sam ja od nauke...tup i nemocan nije nego da cuva koze..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 22:24

Hehehehe...

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 22:24

Pazi da ti ne poraste nos...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:26

..jel ovo slatko smejanje..il..il..neznam..

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:29

..ovo za nos,ko laze,raste mu nos,ja nikad nelazem..mozda u sali..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 22:30

...dobar samo za koze...?

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 22:31

Siguran si da ti ne raste nos >>

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:33

...za sve zivotinje..mada se bavim i lovom..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 22:35

Zasto?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:37

...rekoh ti za nos...a,moj nos moj ponos..knjigovodstveno nije zapisano dal raste u ovim godinama..

(no subject) [Reply]
jelence | 25 Maj, 2009 22:40

Kako god :)))
Ja idem na spavanje.
Zelim ti laku noc...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:41

..sta zasto,nerazumeh..

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 25 Maj, 2009 22:42

.takode...lepo sanjaj..

Add Comment
Dodaj komentar

Zapamti me