Kategorije
Calendar
« Jun 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

« besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo III ) - fiskalizacija fiskalne kase - 31.05.2009. | Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase - 03.06.2009. »

besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o fiskalnim kasama ( deo IV ) - 01.06.2009.
jelence | 01 Jun, 2009 12:58

  ( Link ka prethodnom delu zakona )

( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" ) 

 

 Отпочињање обављања делатности
Члан 38.
Обвезник може да отпочне обављање делатности промета добара на мало, односно пружања услуга физичким лицима, после фискализације фискалне касе и њеног инсталирања у објекту, односно на месту на коме се обавља промет.

Престанак обављања делатности
Члан 39.
Орган надлежан за вођење одговарајућег регистра може извршити брисање обвезника из тог регистра, када обвезник поднесе доказ о брисању обвезника из регистра фискализованих каса због престанка обављања делатности обвезника.
Доказ из става 1. овог члана је решење Пореске управе о брисању обвезника из регистра фискализованих каса због престанка обављања делатности обвезника.
Пре добијања решења из става 2. овог члана, обвезник је дужан да фискалну касу преда овлашћеном сервису.
Овлашћени сервисер у присуству овлашћеног радника Пореске управе скида фискални модул и преузима све податке из фискалне меморије фискалне касе, о чему се саставља записник.
Обвезник има право да присуствује преузимању података из фискалне меморије.
Овлашћени сервис је дужан да фискални модул заливен за кућиште фискалне касе чува док Пореска управа писмено не одобри његово уништавање.
Фискални модул заливен за кућиште фискалне касе уништава овлашћени сервис у присуству комисије за уништавање фискалног модула, коју образује Пореска управа од представника овлашћеног сервиса и Пореске управе.
О извршеном уништавању фискалног модула, комисија из става 7. овог члана саставља записник.
Одредбе ст. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог члана примењују се и приликом замене фискалног модула.
Орган надлежан за вођење одговарајућег регистра не може извршити брисање обвезника из тог регистра, у случају када је Пореска управа изрекла меру забране обављања делатности прописане овим законом, док траје изречена мера забране обављања делатности.


Крађа и уништење и оштећење фискалне касе услед више силе
Члан 40.
У случају крађе, односно оштећења или уништења фискалне касе услед више силе (поплава, пожар, земљотрес и сл.), обвезник је дужан да у року од три дана од дана крађе, односно оштећења или уништења фискалне касе услед више силе, писмено обавести Пореску управу, а по добијању записника надлежног органа, односно организације исти достави Пореској управи у року од три дана од дана пријема записника.
У случају из става 1. овог члана Пореска управа укида решење о фискализацији украдене, односно оштећене или уништене фискалне касе услед више силе, на основу кога се конкретна каса брише из регистра фискализованих каса.
Решење из става 2. овог члана Пореска управа доставља овлашћеном сервису.
Овлашћени сервис је дужан да досије конкретне фискалне касе, за коју је Пореска управа донела решење из става 2. овог члана, одвојено чува.
У случају крађе фискалне касе, обвезник је дужан да најкасније у року од осам дана од дана крађе отпочне евидентирање промета преко нове фискалне касе.
У случају уништења или оштећења фискалне касе услед више силе, обвезник је дужан да у року од осам дана од дана наставка обављања делатности после више силе, отпочне евидентирање промета преко нове фискалне касе.
До фискализације нове фискалне касе у случају из става 1. овог члана, обвезник је дужан да евидентирање промета врши на начин из члана 12. став 8. овог закона.
У случају крађе, уништења или оштећења фискалне касе при транспорту, обвезник, односно произвођач је дужан да поступи на начин из става 1. овог члана.


VIII. РЕФУНДАЦИЈА КУПЦУ ДОБАРА, ОДНОСНО КОРИСНИКУ УСЛУГА ДЕЛА ПДВ ИСКАЗАНОГ У ФИСКАЛНОМ ИСЕЧКУ
Члан 41.
Физичко лице - купац добара, односно корисник услуга, може остварити право на рефундацију дела ПДВ исказаног у фискалном исечку за купљена добра, односно пружене услуге, која су евидентирана преко фискалне касе.
Влада, на предлог министарства финансија, ближе уређује висину, начин, поступак и динамику остваривања права из става 1. овог члана.


IX. НАДЗОР
Члан 42.
Надзор над применом овог закона врши Пореска управа и министарство трговине.


X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ


Прекршаји
Члан 43.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице - обвезник, ако:
1) терминал за даљинско очитавање у време рада фискалне касе не држи прикључен на фискалну касу преко њеног интерфејса (члан 7. став 3.);
2) не обезбеди даљинско очитавање свих дневних извештаја из фискалне касе у току задатог периода помоћу терминала за даљинско очитавање (члан 7. став 4.);
3) у фактуру не унесе редни број фискалног исечка на основу кога је евидентиран промет у фискалној каси, или у објекту, односно месту на коме се врши промет добара на мало, односно пружају услуге, не држи копије издатих фактура, или евидентирани промет преко фискалне касе за који се плаћање врши на основу фактуре не исказује у књизи дневног извештаја, или не евидентира сваки појединачно остварени промет добара на мало, односно услуга физичким лицима издавањем посебно прописаног фискалног рачуна у два примерка у свим случајевима неисправности фискалне касе, одузимања фискалне касе од стране Пореске управе, крађе, уништења или оштећења фискалне касе, као и у свим осталим случајевима прописаним законом, или фискални рачун не чува најмање три године (члан 12. ст. 5, 6, 7, 8. и 10.);
4) не формира и не штампа једном дневно, на крају рада дневни извештај из фискалне касе, или не формира и не штампа на крају рада, последњег дана сваког пореског периода периодични извештај из фискалне касе, или на захтев Пореске управе не формира и не одштампа пресек стања из свих фискалних исечака формираних и одштампаних од тренутка формирања и штампања претходног дневног извештаја (чл. 13, 14. и 15.);
5) истовремено са штампањем фискалних докумената не штампа и њихов садржај на контролној траци фискалне касе копирним путем или путем двоструког штампача, или за штампање фискалних докумената не користи папир наведен у корисничком упутству произвођача за конкретан тип фискалне касе, или контролну траку, дневни извештај и периодични извештај не чува најмање три године (члан 17. ст. 3, 7. и 8.);
6) сваки појединачни промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима не евидентира преко фискалне касе, или не одштампа и изда купцу добара, односно кориснику услуга фискални исечак фискалне касе преко које је евидентиран промет, без обзира да ли је купац добара, односно корисник услуга то захтевао или не, или не издаје фискалне исечке са свим обавезним подацима, или на видном месту у објекту у коме врши промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима, не истакне обавештење о обавези издавања фискалног исечка од стране обвезника, о обавези узимања фискалног исечка, као и о праву купца добара, односно корисника услуга да за купљена добра, односно примљене услуге не плати обвезнику, ако му обвезник не одштампа и изда фискални исечак, или у објекту или другом месту на коме се врши промет добара на мало, односно пружају услуге физичким лицима држи другу регистар касу осим фискалне (члан 18. ст. 1, 2, 3. и 6.);
7) не води књигу дневних извештаја за сваку фискалну касу, или одштампане дневне извештаје не евидентира и одлаже у књигу дневних извештаја хронолошким редом, не чува књигу дневних извештаја на месту где врши промет добара на мало, односно месту пружања услуга, или књигу дневних извештаја не чува три године (члан 20. ст. 1, 2, 3. и 4.);
8) не обезбеди евидентирање промета преко друге фискалне касе у случају неисправности фискалне касе дуже од 15 радних дана укупно у току календарске године, или у случају неисправности фискалне касе предузима радње на фискалној каси, односно у прописаном року не обавести овлашћени сервис о неисправности фискалне касе (члан 21. ст. 3. и 12.);
9) не поднесе захтев за фискализацију фискалне касе Пореској управи, преко овлашћеног сервиса, у прописаном року, или не изврши доделу ознаке пореске стопе у складу са чланом 5. овог закона, у бази података оперативне меморије, уз сваки назив производа, односно услуге, или у оперативну меморију фискалне касе не унесе једнозначно и недвосмислено идентификован целокупан асортиман добара и услуга са којима је задужен објекат или друго место на коме се врши промет, или решење о фискализацији не чува уз фискалну касу на коју се односи (члан 27. ст. 10, 14, 15. и 17.);
10) не закључи уговор о сервисирању са другим овлашћеним сервисом, у прописаном року (члан 28. став 17.);
11) ако се у поступку вештачења утврди да је обвезник предузимао радње у циљу измене података о евидентираном промету, односно да је користио несертификовану софтверску апликацију, или да је извршио неовлашћене измене у софтверској апликацији (члан 29. ст. 7. и 8.);
12) не обавља технички преглед фискалне касе у прописаном року (члан 30. став 1.);
13) не чува сервисну књижицу уз фискалну касу на коју се односи (члан 31. став 3.);
14) не евидентира промет на начин из члана 12. став 8. овог закона (члан 33. став 8.);
15) на захтев Пореске управе не одштампа периодични извештај за одређени период и пресек стања, или врши евидентирање промета преко нефискализоване касе, или врши евидентирање промета коришћењем несертификоване софтверске апликације на рачунару преко кога се задају команде фискалној каси преко интерфејса фискалне касе, или онемогући даљинско очитавање свих дневних извештаја из фискалне касе у току задатог периода преко терминала за даљинско очитавање, а фискална каса је била исправна, или се подаци из дневног извештаја за конкретни дан одштампани из базе података Пореске управе формирани на основу достављених података путем терминала за даљинско очитавање не слажу са подацима из дневног извештаја за исти дан уложеном у књигу дневних извештаја, или за конкретан дан није у књизи дневних извештаја евидентиран дневни извештај, или дневни извештај није евидентиран на контролној траци фискалне касе, или издаје исечке траке који имају изглед фискалног исечка, а ти исечци не садрже све прописане елементе, односно садрже погрешно унете елементе фискалног исечка, или сакрије, оштети, уништи или учини неупотребљивом контролну траку фискалне касе на којој су забележени подаци о евидентирању промета у оквиру обављања делатности за коју је законом прописано евидентирање промета преко фискалне касе, пре истека законског рока за њено чување, или врши неовлашћено ресете фискалне касе, или не учини доступним Пореској управи, на њен захтев друге податке који нису дефинисани у фискалним документима (члан 34. ст. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14. и 24.);
16) не поднесе захтев за фискализацију Пореској управи преко овлашћеног сервиса, у року од три дана пре промене места продаје добара, односно пружања услуга (члан 37. став 1.);
17) отпочне обављање делатности промета добара на мало, односно пружања услуга физичким лицима пре фискализације фискалне касе и њеног инсталирања у објекту, односно на месту на коме се обавља промет (члан 38. став 1.);
18) фискалну касу не преда овлашћеном сервису пре добијања решења Пореске управе о брисању обвезника из регистра фискализованих каса због престанка обављања делатности (члан 39. став 3.);
19) у случају крађе, односно оштећења или уништења фискалне касе услед више силе (поплава, пожар, земљотрес и сл.), лично или преко лица које га заступа, о томе писмено не обавести Пореску управу, или не достави записник надлежног органа, у прописаном року, или не отпочне евидентирање промета преко нове фискалне касе најкасније у року од осам дана од дана крађе фискалне касе, или не отпочне евидентирање промета преко нове фискалне касе у року од осам дана од дана наставка обављања делатности после више силе, у случају оштећења или уништења фискалне касе услед више силе, или у случају крађе, односно оштећења или уништења фискалне касе услед више силе (поплава, пожар, земљотрес и сл.) не врши евидентирање промета издавањем фискалног рачуна, или у случају крађе, уништења или оштећења фискалне касе
при транспорту, писмено не обавести Пореску управу у прописаном року (члан 40. ст. 1, 5, 6, 7. и 8.);
20) користи софтверску апликацију за задавање команди фискалној каси преко њеног интерфејса за коју није издат сертификат за њено стављање у промет (члан 55. ст. 1. и 2.);
21) не обезбеди и не прикључи терминал за даљинско очитавање на интерфејс фискалне касе (члан 55. ст. 3, 4, 5. и 6.);
22) не омогући купцима добара, односно корисницима услуга плаћање помоћу платне картице (члан 55. ст. 7. и 8.).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.
Члан 44.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај правно лице - произвођач, ако:
1) не упише у фискалну меморију фискалне касе идентификациони број фискалног модула (члан 9. став 1. тачка 2);
2) стави фискалну касу у промет за коју није издата сагласност за стављање фискалне касе у промет (члан 22. став 1.);
3) организацију сервисне и дистрибутивне мреже, коју је поднео уз захтев за давање сагласности за стављање фискалне касе у промет, смањи пре истека прописаног рока (члан 22. став 8.);
4) стави у промет фискалну касу на којој су вршене измене техничких и функционалних карактеристика за коју није издато уверење о допуни уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалне касе (члан 23. став 9.);
5) по добијању сагласности за стављање фискалне касе у промет, а пре почетка стављања фискалне касе у промет не закључи уговор са министарством трговине (члан 24. став 1.);
6) у прописаном року, не достави Пореској управи - Централи податке за претходни календарски месец кумулативно од прве продаје, податке о броју фискализованих фискалних каса по типу и моделу, њиховим малопродајним ценама и износу депонованих средстава (члан 24. став 5.);
7) ИБ фискалне касе на видљив начин и трајно не обележи на горњој страници сваке произведене фискалне касе, или ако са једним ИБ трајно обележи више фискалних каса и исти упише у фискалну меморију тих каса, или ако уз захтев за доделу ИБ Пореској управи - Централи не достави изглед произвођачке пломбе и сервисних пломби овлашћених сервиса којима је до подношења захтева дато овлашћење за сервисирање и поправку фискалне касе, или ако у случају доделе новог овлашћења овлашћеном сервису у прописаном року не достави изглед њихове сервисне пломбе Пореској управи - Централи, или ако фискалну касу пре њене фискализације непосредно не испоручи овлашћеном сервису (члан 27. ст. 2, 3, 5, 6. и 7.);
8) не води евиденцију о сервисима којима је дао овлашћење за сервисирање и поправку фискалне касе, као и обуку и пружање техничке подршке обвезнику за коришћење фискалне касе, или ако не овласти други сервис за сервисирање и поправку фискалне касе, у случају престанка рада овлашћеног сервиса коме је дато овлашћење за сервисирање и поправку
фискалних каса, или у прописаном року не обавести министарство трговине, Пореску управу - Централу и обвезника о давању овлашћења новом сервису (члан 28. ст. 1, 13. и 14.);
9) Пореској управи - Централи, не достави у прописаном року податке из евиденције о овлашћеним сервисерима, или ако у прописаном року писмено не обавести Пореску управу - Централу о давању овлашћења новом сервису, или ако у прописаном року писмено не обавести Пореску управу - Централу о произвођачу који преузима даљу обавезу обезбеђења сервисирања фискалних каса коме треба предати сервисне пломбе и досијеа за фискалне касе за чије стављање у промет је одузета сагласност (члан 28. ст. 12, 14. и 16.);
10) министарство трговине у поступку контроле утврди да одређени тип фискалне касе не одговара техничким и функционалним карактеристикама, или садржи скривене функције које нису наведене у документацији, или у прописаном року не отклони недостатке код свих произведених фискалних каса тог типа код којих се утврди постојање недостатака, или не замени, о свом трошку, фискалну касу са недостатком новом фискалном касом одговарајућег и одобреног типа, или ако у прописаном року, писмено не обавести све овлашћене сервисе о утврђеним недостацима на одређеном типу фискалне касе, и не наложи им да, у прописаном року, сачине списак фискалних каса на којима нису отклоњени недостаци, или није извршена замена новом фискалном касом и о томе у истом року доставе списак произвођачу, или у прописаном року не сачини извештај или исти не достави министарству трговине и Пореској управи, у прописаном року (члан 33. ст. 2, 4. и 5.);
11) не сачини посебно упутство за потребе контроле евидентирања промета преко фискалне касе о начину коришћења фискалне касе, софтвера фискалне касе и свим његовим могућностима, односно своје сертификоване софтверске апликације на рачунару повезаним са фискалном касом и свим њеним могућностима и исто не достави Пореској управи - Централи, у прописаном року, или ако не сачини ново упутство за потребе контроле евидентирања промета преко фискалне касе о начину коришћења фискалне касе, софтвера фискалне касе и свим његовим могућностима, односно своје сертификоване софтверске апликације на рачунару повезаним са фискалном касом и свим њеним могућностима и исто не достави Пореској управи - Централи, у прописаном року (члан 34. ст. 3. и 4.);
12) не организује сервисну мрежу у обиму, кадровски и технички у складу са организацијом сервисне мреже достављене уз захтев за давање сагласности за стављање фискалне касе у промет (члан 35. став 2.);
13) не достави организацију нове сервисне мреже министарству трговине и Пореској управи - Централи, у прописаном року (члан 35. став 4.);
14) не врши интерну контролу рада овлашћених сервиса, или ако овлашћеном сервису који не поступи у складу са овим законом не одузме овлашћење за сервисирање и поправку фискалне касе, у прописаном року (члан 36. ст. 1. и 2.);
15) на захтев Пореске управе не одузме овлашћење овлашћеном сервису за сервисирање и поправку фискалне касе, када Пореска управа утврди да овлашћени сервис не поступа у складу са овим законом, или ако не обавести министарство трговине, Пореску управу и обвезника у прописаном року о одузимању датог овлашћења овлашћеном сервису због тога што не поступа у складу са одредбама овог закона, или ако у прописаном року обвезнику не
обезбеди други овлашћени сервис у случају одузимања датог овлашћења сервисеру за сервисирање и поправку фискалне касе (члан 36. ст. 3, 4. и 5.);
16) у случају крађе, уништења или оштећења фискалне касе при транспорту о томе не обавести Пореску управу, у прописаном року (члан 40. став 8.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу - произвођачу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
Члан 45.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице - овлашћени сервис, ако:
1) у фискалну меморију фискалне касе у поступку фискализације не упише ПИБ обвезника и дан, месец, годину, сат и минут почетка евидентирања промета преко фискалне касе (члан 9. став 5.);
2) у случају неисправности фискалне касе, у сервисну књижицу не упише датум пријема фискалне касе у сервис, односно датум интервенције на лицу места, врсту неисправности и датум до када је фискална каса била на поправци или сервисирању (члан 21. став 2.);
3) у прописаном року писмено не обавести обвезника са којим је закључен уговор о сервисирању да је фискална каса испоручена у сервис, или ако по извршеној фискализацији, као и после интервенције на фискалном модулу и програмској меморији, односно фискалном модулу или програмској меморији, на фискалну касу не стави своју сервисну пломбу (члан 27. ст. 8. и 13.);
4) пре почетка сервисирања не утврди да ли на фискалној каси постоји сервисна пломба која одговара коду уписаном у сервисној књижици, односно да ли сервисна пломба није оштећена, као и да, ако обвезник користи софтверску апликацију која омогућава задавање команди фискалној каси преко рачунара, не утврди да ли софтверска апликација има сертификат, или ако после сваке интервенције због које је скидана сервисна пломба на фискалној каси, не стави и у сервисну књижицу не упише код нове сервисне пломбе коју ставља на фискалну касу, или писмено не обавести Пореску управу о свим случајевима неоснованог пријављивања неисправности фискалне касе, или ако не води евиденцију о овлашћеним сервисерима од стране произвођача (члан 28. ст. 8, 9, 10. и 11.);
5) не изврши сервисирање фискалне касе у року од два дана од дана пријаве неисправности, или ако изврши уклањање пломбе фискалног модула и пломбе програмске меморије, односно пломбе фискалног модула или пломбе програмске меморије, без одобрења овлашћеног радника Пореске управе, или ако пре почетка сервисирања фискалне касе у сервису, утврди да на фискалној каси нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, односно да су на фискалној каси предузимане радње ради измене података о евидентираном промету, не сачини записник и исти одмах, а најкасније у року од два дана од дана утврђених неправилности, не достави Пореској управи, и ако фискалну касу не задржи у сервису, или ако пре почетка сервисирања фискалне касе у објекту, односно месту на коме обвезник врши промет добара, односно пружа услуге, утврди да на фискалној каси нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, или да су на фискалној каси предузимане радње ради измене података о евидентираном промету, или да обвезник користи несертификовану софтверску апликацију, или да је извршио неовлашћене измене у
сертификованој софтверској апликацији, не сачини записник и одмах телефоном не позове Пореску управу и не сачека долазак овлашћеног радника Пореске управе (члан 29. ст. 1, 2, 4. и 5.);
6) не изврши технички преглед фискалне касе у прописаном року и исти не упише у сервисну књижицу, или изврши технички преглед фискалне касе у прописаном року и исти не упише у сервисну књижицу (члан 30. став 3.);
7) не отвори досије фискалне касе и не изда сервисну књижицу фискалне касе, или ако у досије фискалне касе и у сервисну књижицу фискалне касе не упише прописане податке (члан 31. ст. 2. и 4.);
8) у прописаном року, не сачини списак фискалних каса на којима нису отклоњени недостаци, или није извршена замена новом фискалном касом, односно исти не достави произвођачу (члан 33. став 4.);
9) на лицу места, пре почетка евидентирања промета на новом месту продаје добара, односно пружања услуга, у присуству овлашћеног радника Пореске управе, не изврши одговарајућу промену података у оперативној меморији фискалне касе и исте не упише у сервисну књижицу (члан 37. став 2.);
10) скине фискални модул и преузме све податке из фискалне меморије фискалне касе, без присуства овлашћеног радника Пореске управе, или ако не чува фискални модул заливен за кућиште фискалне касе док Пореска управа писмено не одобри његово уништење, или ако уништи фискални модул заливен за кућиште фискалне касе без присуства комисије (члан 39. ст. 4, 6. и 7.);
11) досије фискалне касе, за коју је Пореска управа донела решење о укидању решења о фискализацији, одвојено не чува (члан 40. став 4.).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу - овлашћеном сервису новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник - овлашћени сервис новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.
Члан 46.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице - овлашћени дистрибутер, ако не испоручи фискалну касу непосредно овлашћеном сервису из уговора о куповини фискалне касе, пре њене фискализације (члан 27. став 7.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу - овлашћеном дистрибутеру новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник - овлашћени дистрибутер новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара.
Члан 47.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице - произвођач терминала, ако пре стављања у промет терминала за даљинско очитавање, није добио уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика терминала за даљинско очитавање (члан 7. став 5.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу - произвођачу терминала, новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
Члан 48.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице:
1) у органу надлежном за вођење одговарајућег регистра које дозволи или изврши брисање обвезника који је у складу са овим законом дужан да евидентирање промета врши преко фискалне касе из одговарајућег регистра, пре него што обвезник поднесе доказ о његовом брисању из регистра фискализованих каса, због престанка обављања делатности (члан 39. став 1.);
2) у органу надлежном за вођење одговарајућег регистра, ако дозволи или изврши брисање из одговарајућег регистра обвезника пре истека рока за који му је решењем Пореске управе изречена мера забране обављања делатности у складу са овим законом (члан 39. став 10.).
Члан 49.
Захтев за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана 43, члана 44. став 1. тач. 1), 6), 7), 9), 11), 12), 14), 16) и 17) и став 2, члана 45. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10) и 11) и ст. 2. и 3. и чл. 46, 47. и 48. овог закона, подноси порески инспектор.
Прекршајни поступак за изрицање новчаних казни за прекршаје из става 1. овог члана, води Пореска управа, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 и 55/04).
Члан 50.
Захтев за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана 44. ст. 1. тач. 2), 3), 4), 5), 8), 10), 13) и 15) и става 2. и члана 45. став 1. тачка 8) и ст. 2. и 3. овог закона, подноси овлашћени радник министарства трговине надлежном органу за прекршаје.
Наплате новчане казне на лицу места
Члан 51.
Новчана казна у износу од 1.000 динара наплатиће се на лицу места купцу добара, односно кориснику услуга, ако не узме и не сачува фискални исечак у кругу од 20 метара по изласку из објекта, односно напуштању места на коме се врши промет добара, односно услуга, и не покаже га овлашћеном раднику министарства трговине који обавља послове контроле, на његов усмени захтев (члан 18. став 5.).
Новчану казну из става 1. овог члана, изриче и наплаћује овлашћени радник министарства трговине.
Мера забране обављања делатности
Члан 52.
Мера забране обављања делатности прописана овим законом (члан 18. став 7, члан 29. ст. 8. и 9. и члан 34. ст. 5, 7, 8, 9, 10, 11. и 12) извршава се у току контроле, одмах по њеном изрицању, печаћењем печатом Пореске управе објекта обвезника коме је мера изречена.
Објекат из става 1. овог члана, видно се означава ознаком Пореске управе.
Начин означавања, садржину и изглед ознаке из става 2. овог члана, ближе уређује министар финансија.


XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Остају на снази и после ступања на снагу овог закона:
1) решења Владе о давању сагласности произвођачима о испуњености услова из члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 и 120/04);
2) решења Пореске управе - Централе о додели идентификационих бројева за тип и модел фискалне касе произвођачима донета на основу члана 2. Правилника о поступку фискализације, облику и садржини и начину вођења евиденција, изгледу и садржини сервисне књижице регистар каса са фискалном меморијом ("Службени гласник РС", број 78/03);
3) овлашћења издата овлашћеним сервисима од стране произвођача у складу са чланом 21. став 1. Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 и 120/04);
4) овлашћења овлашћеним сервисерима издата од стране овлашћених сервиса у складу са Уредбом о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 и 120/04);
5) решења Пореске управе о извршеној фискализацији фискалних каса и одређивању евиденционог броја фискалне касе донета на основу члана 28. став 4. Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 и 120/04).
За фискалне касе за које је донето решење Пореске управе о извршеној фискализацији из става 1. тачка 5) овог члана, рок за обављање техничког прегледа из члана 30. став 1. овог закона, рачуна се од дана фискализације.
Члан 54.
До почетка примене акта Владе из члана 3. став 4. овог закона остаје на снази Уредба о одређивању лица на која се, услед специфичности делатности које обављају, не односи обавеза евидентирања промета преко фискалне касе ("Службени гласник РС", бр. 100/04 и 106/04).
Подзаконски акти донети на основу Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар касе са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 и 120/04) примењиваће се до почетка примене одговарајућих подзаконских аката донетих на основу овлашћења из овог закона.
Евиденције произвођача, уговори закључени између произвођача и министарства трговине, као и јавни позив за подношење захтева за давање сагласности Владе Републике Србије за стављање у промет фискалне касе,
ускладиће се са овим законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 55.
Обвезник који је до 31. марта 2005. године фискалну касу повезао са рачунаром ради задавања команди преко интерфејса фискалне касе, дужан је да набави и отпочне да користи софтверску апликацију из члана 6. став 3. овог закона за задавање команди фискалној каси преко њеног интерфејса за коју је издат сертификат за њено стављање у промет, најкасније до 31. марта 2005. године.
Обвезник који отпочиње обављање делатности после 31. марта 2005. године, а који фискалну касу повеже са рачунаром ради задавања команди преко интерфејса фискалне касе, може да отпочне обављање делатности промета добара на мало, односно пружање услуга физичким лицима тек по инсталирању софтверске апликације из члана 6. став 3. овог закона у рачунар из тог става.
Обвезници који су у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, разврстани у велика и средња правна лица, као и обвезници који имају више од три објекта у којима се врши промет добара на мало и пружају услуге физичким лицима у оквиру регистроване делатности, дужни су да обезбеде и прикључе терминал за даљинско очитавање из члана 6. став 1. овог закона на интерфејс фискалне касе, најкасније до 31. марта 2005. године.
Обвезници из става 3. овог члана, после 31. марта 2005. године могу да отпочну обављање делатности промета добара на мало, односно пружање услуга физичким лицима тек по прикључивању терминала за даљинско очитавање из члана 6. став 1. овог закона на интерфејс фискалне касе у објекту, односно на месту на коме се обавља промет.
Обвезници који не спадају у обвезнике из става 3. овог члана дужни су да обезбеде и прикључе терминал за даљинско очитавање из члана 6. став 1. овог закона на интерфејс фискалне касе, најкасније до 30. јуна 2005. године.
Обвезници из става 5. овог члана, после 30. јуна 2005. године могу да отпочну обављање делатности промета добара на мало, односно пружање услуга физичким лицима тек по прикључивању терминала за даљинско очитавање из члана 6. став 1. овог закона на интерфејс фискалне касе у објекту, односно на месту на коме се обавља промет.
Правна лица из члана 6. став 2. овог закона која су отпочела обављање делатности промета добара на мало, односно пружања услуга физичким лицима до 1. јануара 2005. године, дужна су да на местима продаје добара, односно пружања услуга, омогуће купцима добара, односно корисницима услуга, плаћање помоћу платне картице, најкасније до 30. јуна 2005. године.
Правна лица из члана 6. став 2. овог закона која отпочну обављање делатности промета добара на мало, односно пружање услуга физичким лицима после 1. јануара 2005. године, дужна су да на местима продаје добара, односно пружања услуга, омогуће купцима добара, односно корисницима услуга, плаћање помоћу платне картице најкасније у року од шест месеци од дана отпочињања обављања делатности.
Члан 56.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године, осим одредаба овог закона које садрже овлашћења за доношење
подзаконских аката, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.

 

 #
User Comments
(no subject) [Reply]
domacica | 01 Jun, 2009 15:41

svaka ti čast! uspela si da me ubediš da pročitam čak dve rečenice. moram li i da ih zapamtim ili je za prvi put dovoljno?
Prijatno!*

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 15:52

Da nisu to sledece dve :
Otpocinjanje obavljanja delatnosti.
Prestanak obavljanja delatnosti.
:-))))

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 15:53

To je i vise nego dovoljno!
Posle toga i nema sta...:-))))

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 01 Jun, 2009 16:46

Ja cele tri. Dovoljno od mene? Ali sigurna sam da ima onih kojima ovo baš treba.

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 18:27

Sanjarenje - pocinjem da delim diplome!!!
:-))))

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 18:46

A mogu li ja da budem na usluzi fizickim licima a nemam fiskalne kase...poz..

(no subject) [Reply]
pricalica | 01 Jun, 2009 19:00

Име, јел и ово за мене или ми није у обавези да знам? Ако је за брата (он је приватник) да му дотурим са смешком. Хе, хе....****

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 19:54

(Do)turi mu sa velikim osmehom i casom vode i malo secera .
E , da : i obavezno ga pre toga posadi na stolicu - sto je sigurno , sigurno!

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 19:55

Jovane , zavisi sve od vrste usluge...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:06

..predajem,prodajem,gluposti..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:11

...kao uslugu...fizickim licima...a sto ne predajes , prodajes i ostalima...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:14

..moze i grupno..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:17

Aa , sve...moze...

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:18

Moze i na vrbi grozdje ...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:20

..a pod vrbom orasi..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:21

...a u deblu pcelice i med...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:23

..tako je..a med proizvele muve koje sam obucio..

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:26

..jelence,ove sale nemaju veze sa ti...ovo je na racun nase vladajuce vecine i njihovih zakona..tebe molm da se ne ljutnes..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:28

ne ljutim...

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:29

sam' brate , posalji te muve vamo - zatrebace...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:32

..nemamo odobrenje za prelet..poslacu ti gotov proizvod..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:33

...da prosvercujem ja 'vioncicem...mali...nece se videti...?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:38

.moze neka rupica...da..produ...mislim u zakonu..

..dobra ti muzika....nasa..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:41

Bas sam htela da pitam el radi...
...mislis Azra ?
...a Emmica...svidja ili ne...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:43

..Emica i Azra ,..da..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:44

...ozbiljno...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:47

DA,DA.al nevicem..ubedljivo da..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:50

...ma ipak malo vices...?
...misljenje o Princ-u...?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 20:53

.nemam..nevicem nikad..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 20:55

...sta radis kad ne vices?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:00

ponovim nekoliko puta,ako neide odustajem..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:03

oookkk...moze.

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:09

..u obuci mog Bretonca[psa]nikad nisam koristio batinu..il viku..moze i lepo..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:15

ja nesto volim da se derem...s vremena na vreme...mada je izgleda i ubitacan pogled dovoljan da zavrsi posao.

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:18

..od ovog recenog derem,-vicem mi drag izraz..??zasto???.a pogled..nevidim pa se neplasim..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:22

...komplikujes...sa cu telepatski pa ce vidis...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:23

..posto dvosmisleno pricam..nemislim ...neradim..za izraz,zato sto je onako narodski......

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:25

...smorila se od 've kise...neki predlog ?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:27

..au,..pa nemogu da ti se opisem u tri reda..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:29

...moze u glavnim...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:31

..uglavnom znas dosta..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:33

hehehe , telepatski ?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:37

..ma nabrbljao sam dosta,,vec osecam da te tusim....a ima neki...

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:37

...publika...?
Balkane , Balkane moj...

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:38

A sta da radim...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:41

..menjaj temu..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:42

...Promenila.
Bila kod domacice i resila da se selim u resavce...
valja se!

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:44

al cu da se ugojim...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:48

...probaj..

(no subject) [Reply]
jelence | 01 Jun, 2009 21:51

...Jole , ku noc...

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 01 Jun, 2009 21:56

..lepo sanjaj..

objasnjenje [Reply]
Ljiljana | 17 Jun, 2009 19:26

ako Vam nije problem, napisite mi semu knjizenja elektronskih dopuna (dvojno knjigovodstvo), kako knjiziti fakture, kako pazare?
U pitanju je naravno maloprodaja

(no subject) [Reply]
jelence | 18 Jun, 2009 12:45

Odgovor poslat mejlom.

pitanje [Reply]
Olja | 23 Jun, 2009 12:09

Koje fiskalne kase veterinari treba da imaju-mobilne ili fiksne? Da li uopšte postoji zakonska odredba koja se odnosi na to?I koje usluge se evidentiraju preko fiskalne kase u veterini?

Add Comment
Dodaj komentar

Zapamti me