Kategorije
Calendar
« Jul 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o elektronskom dokumentu - 20.07.2009. | Odluka o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizicka lica koja obavljaju delatnost »

besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o elektronskom potpisu - 22.07.2009.
jelence | 22 Jul, 2009 10:22

 

Z A K O N
O ELEKTRONSKOM POTPISU
 
(donet 2004. godine i jos vazeci )
 

( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" )

I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se upotreba elektronskog potpisa u pravnim
poslovima i drugim pravnim radnjama, poslovanju, kao i prava, obaveze i
odgovornosti u vezi sa elektronskim sertifikatima, ako posebnim zakonima nije
drugačije određeno.
Odredbe ovog zakona primenjuju se na opštenje organa, opštenje
organa i stranaka, dostavljanje i izradu odluke organa u elektronskom obliku u
upravnom, sudskom i drugom postupku pred državnim organom - ako je zakonom
kojim se uređuje taj postupak propisana upotreba elektronskog potpisa.


Član 2.
Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) "Elektronski dokument" - dokument u elektronskom obliku koji se
koristi u pravnim poslovima i drugim pravnim radnjama, kao i u upravnom, sudskom i
drugom postupku pred državnim organom;
2) "Elektronski potpis" - skup podataka u elektronskom obliku koji su
pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom i koji služe za
identifikaciju potpisnika;
3) "Kvalifikovani elektronski potpis" - elektronski potpis kojim se
pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata, i
onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj, i koji ispunjava
uslove utvrđene ovim zakonom;
4) "Potpisnik" - lice koje poseduje sredstva za elektronsko
potpisivanje i vrši elektronsko potpisivanje u svoje ime ili u ime pravnog ili fizičkog
lica;
5) "Podaci za formiranje elektronskog potpisa" - jedinstveni podaci,
kao što su kodovi ili privatni kriptografski ključevi, koje potpisnik koristi za izradu
elektronskog potpisa;
6) "Sredstva za formiranje elektronskog potpisa" - odgovarajuća
tehnička sredstva (softver i hardver) koja se koriste za formiranje elektronskog
potpisa, uz korišćenje podataka za formiranje elektronskog potpisa;
7) "Sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa" -
sredstva za formiranje elektronskog potpisa koja ispunjavaju uslove utvrđene ovim
zakonom;
8) "Podaci za proveru elektronskog potpisa" - podaci, kao što su
kodovi ili javni kriptografski ključevi, koji se koriste za proveru i overu elektronskog
potpisa;

9) "Sredstva za proveru elektronskog potpisa" - odgovarajuća
tehnička sredstva (softver i hardver) koja služe za proveru elektronskog potpisa, uz
korišćenje podataka za proveru elektronskog potpisa;
10) "Sredstva za proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa" -
sredstva za proveru elektronskog potpisa koja ispunjavaju uslove utvrđene ovim
zakonom;
11) "Elektronski sertifikat" - elektronski dokument kojim se potvrđuje
veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika;
12) "Kvalifikovani elektronski sertifikat" - elektronski sertifikat koji je
izdat od strane sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata
i sadrži podatke predviđene ovim zakonom;
13) "Korisnik" - pravno lice, preduzetnik, državni organ, organ
teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave ili fizičko lice kome se izdaje
elektronski sertifikat;
14) "Sertifikaciono telo" - pravno lice koje izdaje elektronske sertifikate
u skladu sa odredbama ovog zakona.


Član 3.
Elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost ili dokazna
snaga samo zbog toga što je u elektronskom obliku.

Stav 1. ovog člana se ne primenjuje na:
1) pravne poslove kojima se vrši prenos prava svojine na
nepokretnosti ili kojima se ustanovljavaju druga stvarna prava na
nepokretnostima;
2) izjave stranaka i drugih učesnika u postupku za raspravljanje
zaostavštine, formu zaveštanja, ugovore o ustupanju i raspodeli
imovine za života, ugovore o doživotnom izdržavanju i sporazume
u vezi sa nasleđivanjem, kao i druge ugovore iz oblasti naslednog
prava;
3) ugovore o uređivanju imovinskih odnosa između bračnih drugova;
4) ugovore o raspolaganju imovinom lica kojima je oduzeta poslovna
sposobnost;
5) ugovore o poklonu;
6) druge pravne poslove ili radnje, za koje je posebnim zakonom ili
na osnovu zakona donetih propisa, izričito određena upotreba
svojeručnog potpisa u dokumentima na papiru ili overa
svojeručnog potpisa.


Član 4.
Ako je zakonom ili drugim propisom predviđeno da određeni
dokument treba čuvati, to se može učiniti i u elektronskom obliku, pod uslovom da je
elektronski dokument:
1) dostupan i da je na raspolaganju za kasniju upotrebu;
2) sačuvan u obliku u kome je formiran ili primljen;
3) sačuvan na način koji omogućava identifikaciju vremena i mesta
nastanka ili prijema, i lica koje ga je formiralo;
4) formiran primenom tehnologije i postupaka koji omogućavaju da
se na pouzdan način može utvrditi bilo kakva izmena u
elektronskom dokumentu.
Obaveza čuvanja dokumenta iz stava 1. ovog člana, ne odnosi se na
podatke čiji je jedini cilj da omoguće prijem ili slanje elektronskog dokumenta
(komunikacioni podaci).


Član 5.
Lica koja čuvaju elektronske dokumente koji su elektronski potpisani,
dužna su da čuvaju podatke i sredstva za proveru elektronskog potpisa onoliko
vremena koliko se čuvaju sami dokumenti.


II. ELEKTRONSKI POTPIS I KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI
POTPIS

Član 6.
Elektronski potpis može imati pravno dejstvo i može se koristiti kao
dokazno sredstvo u zakonom uređenom postupku, osim kada se, u skladu sa
posebnim zakonom, zahteva da samo svojeručni potpis ima pravno dejstvo i
dokaznu snagu.


Član 7.
Kvalifikovani elektronski potpis, mora da zadovolji sledeće uslove:
1) isključivo je povezan sa potpisnikom;
2) nedvosmisleno identifikuje potpisnika;
3) nastaje korišćenjem sredstava kojima potpisnik može samostalno
da upravlja i koja su isključivo pod nadzorom potpisnika;
4) direktno je povezan sa podacima na koje se odnosi, i to na način
koji nedvosmisleno omogućava uvid u bilo koju izmenu izvornih
podataka;
5) formiran je sredstvima za formiranje kvalifikovanog elektronskog
potpisa;
6) proverava se na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata
potpisnika.


Član 8.
Sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa su
sredstva koja moraju da obezbede:
1) da se podaci za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa
mogu pojaviti samo jednom i da je obezbeđena njihova
poverljivost;
2) da se iz podataka za proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa,
ne mogu u razumno vreme i trenutno dostupnim sredstvima, dobiti
podaci za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa;
3) da kvalifikovani elektronski potpis bude zaštićen od falsifikovanja,
upotrebom trenutno dostupne tehnologije;
4) da podaci za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa budu
pouzdano zaštićeni od neovlašćenog korišćenja.
Sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa, prilikom
formiranja potpisa, ne smeju promeniti podatke koji se potpisuju ili onemogućiti
potpisniku uvid u te podatke pre procesa formiranja kvalifikovanog elektronskog
potpisa.


Član 9.
Sredstva za proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa su sredstva
koja obezbeđuju:
1) pouzdano utvrđivanje da podaci korišćeni za proveru elektronskog
potpisa odgovaraju podacima prikazanim licu koje vrši proveru;
2) pouzdano verifikovanje potpisa i korektno prikazivanje rezultata
provere;
3) omogućavanje pouzdanog uvida u sadržaj potpisanih podataka;
4) pouzdano verifikovanje autentičnosti i validnosti elektronskog
sertifikata potpisnika u trenutku provere elektronskog potpisa;
5) korektno prikazivanje identiteta potpisnika;
6) da se bilo koje izmene u potpisanim podacima pouzdano otkriju.


Član 10.
Kvalifikovani elektronski potpis u odnosu na podatke u elektronskom
obliku ima isto pravno dejstvo i dokaznu snagu kao i svojeručni potpis, odnosno
svojeručni potpis i pečat, u odnosu na podatke u papirnom obliku.


Član 11.
Ministarstvo nadležno za informaciono društvo (u daljem tekstu:
nadležni organ) propisuje tehničko-tehnološke postupke za formiranje kvalifikovanog
elektronskog potpisa i kriterijume koje treba da ispune sredstva za formiranje
kvalifikovanog elektronskog potpisa.


III. ELEKTRONSKI SERTIFIKATI I SERTIFIKACIONA TELA
Član 12.
Elektronski sertifikat, u smislu ovog zakona, je elektronska potvrda
kojom se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i
identiteta potpisnika.

Elektronske sertifikate izdaje sertifikaciono telo.
Sertifikaciono telo u smislu ovog zakona jeste pravno lice koje drugim
pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i druge
usluge povezane sa ovom delatnošću.


Član 13.
Sertifikacionim telima nije potrebna posebna dozvola za izdavanje
elektronskih sertifikata.


Član 14.
Nadležni organ vodi evidenciju sertifikacionih tela.


Član 15.
Sertifikaciono telo je dužno da nadležnom organu prijavi početak
obavljanja usluga izdavanja elektronskih sertifikata, najmanje 15 dana pre početka
rada.


Član 16.
Nadležni organ evidentira sertifikaciono telo odmah nakon podnošenja
prijave kojom se nadležni organ obaveštava o početku obavljanja usluga.
Nadležni organ propisuje sadržaj i način vođenja evidencije, obrasce
prijave za upis u evidenciju, prijave za upis promena kao i vrstu, sadržaj i način
dostavljanja dokumentacije neophodne za uvođenje u evidenciju.


Član 17.
Kvalifikovani elektronski sertifikat, u smislu ovog zakona, je elektronski
sertifikat koji izdaje sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih
sertifikata i koji mora da sadrži:
1) oznaku o tome da se radi o kvalifikovanom elektronskom
sertifikatu;
2) skup podataka koji jedinstveno identifikuje pravno lice koje izdaje
sertifikat;
3) skup podataka koji jedinstveno identifikuje potpisnika;
4) podatke za proveru elektronskog potpisa, koji odgovaraju
podacima za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa a koji su
pod kontrolom potpisnika;
5) podatke o početku i kraju važenja elektronskog sertifikata;
6) identifikacionu oznaku izdatog elektronskog sertifikata;
7) kvalifikovani elektronski potpis sertifikacionog tela koje je izdalo
kvalifikovani elektronski sertifikat;
8) ograničenja vezana za upotrebu sertifikata, ako ih ima.

Član 18.
Sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata
mora ispunjavati sledeće uslove:
1) sposobnost za pouzdano obavljanje usluga izdavanja elektronskih
sertifikata;
2) bezbedno i ažurno vođenje registra korisnika kao i sprovođenje
bezbednog i trenutnog opoziva elektronskog sertifikata;
3) obezbeđivanje tačnog utvrđivanja datuma i vremena izdavanja ili
opoziva elektronskog sertifikata;
4) da izvršava proveru identiteta i, ako je potrebno, drugih dodatnih
obeležja licu kojem se izdaje sertifikat, na pouzdan način i u
skladu sa propisima;
5) da ima zaposlena lica sa specijalističkim znanjima, iskustvom i
stručnim kvalifikacijama potrebnim za vršenje usluge izdavanja
elektronskih sertifikata, a naročito u odnosu na: upravljačke
sposobnosti, stručnost u primeni tehnologija elektronskog potpisa i
odgovarajućih sigurnosnih procedura i bezbednu primenu
odgovarajućih administrativnih i upravljačkih postupaka koji su
usaglašeni sa priznatim standardima;
6) da koristi pouzdane sisteme i proizvode koji su zaštićeni od
neovlašćenih izmena i koji obezbeđuju tehničku i kriptografsku
sigurnost procesa;
7) da preduzima mere protiv falsifikovanja elektronskih sertifikata, a u
slučajevima u kojima generiše podatke za formiranje elektronskog
potpisa da garantuje tajnost procesa formiranja tih podataka;
8) da obezbedi finansijske resurse za osiguranje od rizika i
odgovornosti za moguću štetu nastalu vršenjem usluge izdavanja
elektronskih sertifikata;
9) da obezbedi čuvanje svih relevantnih informacija koje se odnose
na elektronske sertifikate u propisanom vremenskom periodu i to u
izvornom obliku;
10) da ne čuva i ne kopira podatke za formiranje elektronskog potpisa
za lica u čije ime pruža tu uslugu;
11) da obezbedi sisteme za fizičku zaštitu uređaja, opreme i podataka,
i sigurnosna rešenja za zaštitu od neovlašćenog pristupa;
12) da informiše lica koja traže izdavanje kvalifikovanog elektronskog
sertifikata o tačnim uslovima izdavanja i korišćenja tog sertifikata,
uključujući bilo koja ograničenja u korišćenju, kao i o postupcima
za rešavanje sporova. Takve informacije, koje mogu biti
dostavljene elektronski, moraju biti napisane i pripremljene u
razumljivom obliku na srpskom jeziku. Odgovarajući delovi tih
informacija moraju biti raspoloživi na zahtev trećim licima koja
koriste elektronski sertifikat;
13) da koristi pouzdan sistem upravljanja elektronskim sertifikatima u
obliku koji omogućava njihovu proveru kako bi:


(a) unos i promene radila samo ovlašćena lica;
(b) mogla biti proverena autentičnost informacija iz sertifikata;
(v) elektronski sertifikati bili javno raspoloživi za pretraživanje
samo u onim slučajevima za koje je vlasnik sertifikata dao
saglasnost;
(g) bilo koja tehnička promena koja bi mogla da naruši
bezbednosne zahteve bila poznata sertifikacionom telu.
Nadležni organ propisuje bliže uslove i način provere ispunjenosti
uslova iz stava 1. ovog člana.


Član 19.
Nadležni organ vodi Registar sertifikacionih tela za izdavanje
kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Registar).
Nadležni organ propisuje sadržaj i način vođenja Registra, način
podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebnu dokumentaciju uz zahtev, obrazac
zahteva, kao i način objavljivanja podataka iz Registra.


Član 20.
Ako sertifikaciono telo ispunjava uslove iz člana 18. ovog zakona,
nadležni organ donosi rešenje o upisu u Registar.
Rešenje se donosi na zahtev sertifikacionog tela, u roku od 30 dana
od dana podnošenja urednog zahteva.
Rešenje mora da sadrži registarski broj pod kojim je sertifikaciono telo
upisano u Registar i datum upisa u Registar.
Sertifikaciono telo može početi da pruža usluge izdavanja
kvalifikovanih elektronskih sertifikata danom upisa u Registar.
Sertifikaciona tela koja su upisana u Registar mogu tu činjenicu da
naznače u izdatim kvalifikovanim sertifikatima.


Član 21.
Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata može obavljati i organ
državne uprave, u skladu sa posebnim propisima.


Član 22.
Registar i evidencija sertifikacionih tela dostupni su javnosti.

IV. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA I
SERTIFIKACIONIH TELA

Član 23.
Elektronski sertifikat se može izdati korisniku na njegov zahtev, o
čemu se zaključuje poseban ugovor.
Korisnik je slobodan u izboru sertifikacionog tela, osim u slučajevima
predviđenim posebnim propisima.
Korisnik može koristiti usluge sertifikacije jednog ili više sertifikacionih
tela.


Član 24.
Kvalifikovani elektronski sertifikat može se izdati svakom licu na
njegov zahtev, na osnovu nesumnjivo utvrđenog identiteta i ostalih podataka o licu
koje je podnelo zahtev.


Član 25.
Korisnik je dužan da čuva sredstva i podatke za formiranje
elektronskog potpisa od neovlašćenog pristupa i upotrebe, i iste koristi u skladu sa
odredbama ovog zakona.


Član 26.
Korisnik je dužan da dostavi sertifikacionom telu sve potrebne podatke
i informacije o promenama koje utiču ili mogu uticati na tačnost utvrđivanja identiteta
potpisnika odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka promene.
Korisnik je dužan da odmah zatraži opoziv svog sertifikata u svim
slučajevima gubitka ili oštećenja sredstava ili podataka za formiranje elektronskog
potpisa.


Član 27.
Korisnik odgovara za nepravilnosti koje su nastale zbog
neispunjavanja obaveza utvrđenih odredbama čl. 25. i 26. ovog zakona.
Korisnik može biti oslobođen odgovornosti u slučajevima kada se
može dokazati da oštećeno lice nije preduzelo ili je pogrešno preduzelo radnje za
proveru elektronskog potpisa i elektronskog sertifikata.


Član 28.
Sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata
dužno je da:
1) obezbedi da svaki izdati kvalifikovani elektronski sertifikat sadrži
sve potrebne podatke u skladu sa članom 17. ovog zakona;
2) izvrši potpunu proveru identiteta korisnika za koga vrši usluge
sertifikacije;
3) obezbedi tačnost i celovitost podataka koje unosi u evidenciju
izdatih sertifikata;
4) unese u svaki sertifikat osnovne podatke o svom identitetu;
5) omogući svakom zainteresovanom licu uvid u identifikacione
podatke sertifikacionog tela i uvid u rešenje za izdavanje
kvalifikovanih elektronskih sertifikata;
6) vodi ažurnu, tačnu i bezbednim merama zaštićenu evidenciju
izdatih elektronskih sertifikata koja mora da bude javno dostupna,
osim u slučajevima kada vlasnik sertifikata izričito zahteva da
njegovi podaci ne budu javno dostupni;
7) vodi tačnu i bezbednim merama zaštićenu evidenciju nevažećih
elektronskih sertifikata;
8) obezbedi vidljiv podatak o tačnom datumu i vremenu (sat i minut)
izdavanja odnosno opoziva elektronskih sertifikata u evidenciji
izdatih elektronskih sertifikata;
9) postupa po odredbama zakona i drugih propisa kojima je uređena
zaštita ličnih podataka.


Član 29.
Sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata je
dužno da, pre zaključivanja ugovora iz člana 23. stav 1. ovog zakona, obavesti lice
koje je podnelo zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata o svim
važnim okolnostima njegove upotrebe.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) izvod iz sadržaja važećih propisa, internih pravila i drugih uslova
koji se odnose na upotrebu elektronskog sertifikata;
2) podatke o eventualnim ograničenjima upotrebe elektronskog
sertifikata;
3) podatke o odgovarajućim pravnim lekovima u slučaju spora;
4) podatke o merama koje treba da realizuju korisnici sertifikata i o
potrebnoj tehnologiji za bezbedno elektronsko potpisivanje i
proveravanje elektronskih potpisa.


Član 30.
Sertifikaciono telo je dužno da prekine uslugu sertifikacije, odnosno
izvrši opoziv izdatih kvalifikovanih elektronskih sertifikata, u slučajevima kad:
1) opoziv sertifikata zahteva vlasnik sertifikata ili njegov punomoćnik;
2) vlasnik sertifikata izgubi poslovnu sposobnost, ili je prestao da
postoji ili su se promenile okolnosti koje bitno utiču na važenje
sertifikata;
3) utvrdi da je podatak u sertifikatu pogrešan ili je sertifikat izdat na
osnovu pogrešnih podataka;
4) utvrdi da su podaci za proveru elektronskog potpisa ili informacioni
sistem sertifikacionog tela ugroženi na način koji utiče na
bezbednost i pouzdanost sertifikata;
5) utvrdi da su podaci za elektronsko potpisivanje ili informacioni
sistem vlasnika sertifikata ugroženi na način koji utiče na
pouzdanost i bezbednost izrade elektronskog potpisa;
6) prestaje sa radom ili mu je rad zabranjen, a izdati sertifikati su
važeći.
Sertifikaciono telo je dužno da ažurno vodi evidenciju svih opozvanih
elektronskih sertifikata.
Sertifikaciono telo je dužno da obavesti korisnika o opozivu
elektronskog sertifikata u roku od 24 časa od primljenog obaveštenja odnosno
nastanka okolnosti zbog kojih se elektronski sertifikat opoziva.


Član 31.
Sertifikaciono telo koje izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate je
dužno da čuva kompletnu dokumentaciju o izdatim i opozvanim elektronskim
sertifikatima kao sredstvo za dokazivanje i verifikaciju u upravnim, sudskim i drugim
postupcima najmanje deset godina po prestanku važenja kvalifikovanih elektronskih
sertifikata.
Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se čuvati u elektronskom obliku.


Član 32.
Sertifikaciono telo je dužno da o raskidu ugovora zbog potrebe
odnosno namere prestanka obavljanja delatnosti, obavesti svakog korisnika i
nadležni organ najmanje tri meseca pre nastanka ovih okolnosti.
Sertifikaciono telo je dužno da obezbedi kod drugog sertifikacionog
tela nastavak obavljanja usluge sertifikacije za korisnike kojima je izdalo sertifikate, a
ukoliko za to nema mogućnosti, dužno je da opozove sve izdate sertifikate i o tome
odmah obavesti nadležni organ.
Sertifikaciono telo koje prekida sa obavljanjem poslova sertifikacije
dužno je da dostavi svu dokumentaciju u vezi sa obavljanjem usluge sertifikacije
drugom sertifikacionom telu na koga prenosi obaveze obavljanja usluge sertifikacije,
odnosno nadležnom organu ako nema drugog sertifikacionog tela.
Nadležni organ mora odmah, na trošak sertifikacionog tela, izvršiti
opoziv svih sertifikata koje je izdalo sertifikaciono telo koje je iz bilo kojih razloga
prekinulo obavljanje sertifikacije, a nije obezbedilo nastavljanje obavljanja sertifikacije
kod drugog sertifikacionog tela i nije opozvalo izdate sertifikate.


Član 33.
Nadležni organ propisuje najniži iznos osiguranja od rizika i
odgovornosti za moguću štetu nastalu vršenjem usluge izdavanja elektronskih
sertifikata.

Član 34.
Sertifikaciono telo koje izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate ili
garantuje za kvalifikovane elektronske sertifikate drugog sertifikacionog tela,
odgovorno je za štetu pričinjenu licu koje se pouzdalo u taj sertifikat, ako:
1) informacija koju sadrži kvalifikovani elektronski sertifikat nije tačna
u trenutku njegovog izdavanja;
2) sertifikat ne sadrži sve elemente propisane za kvalifikovani
elektronski sertifikat;
3) nije proverilo da potpisnik u trenutku izdavanja sertifikata poseduje
podatke za izradu elektronskog potpisa koji odgovaraju podacima
za proveru elektronskog potpisa koji su dati, odnosno
identifikovani u sertifikatu;
4) ne obezbedi da se podaci za izradu i podaci za proveru
elektronskog potpisa mogu koristiti komplementarno, u slučaju
kada te podatke generiše sertifikaciono telo;
5) propusti da opozove sertifikat u skladu sa odredbama člana 30.
ovog zakona;
6) sertifikat ne sadrži informacije o ograničenjima koja se odnose na
upotrebu sertifikata, a koja su sadržana u ugovoru sa korisnikom.
Sertifikaciono telo nije odgovorno za štetu iz stava 1. ovog člana, ako
dokaže da je postupalo u skladu sa zakonom i svojim opštim i internim pravilima
rada.
Sertifikaciono telo nije odgovorno za štetu koja je nastala zbog
korišćenja sertifikata izvan ograničenja, ukoliko su ta ograničenja jasno naznačena u
sertifikatu.


Član 35.
Elektronski sertifikati koje izdaje strano sertifikaciono telo ravnopravni
su sa domaćim elektronskim sertifikatima.
Kvalifikovani elektronski sertifikati izdati od strane inostranih
sertifikacionih tela ravnopravni su sa domaćim:
1) ako je inostrano sertifikaciono telo dobilo rešenje od nadležnog
organa, u skladu sa odredbama čl. 18. i 20. ovog zakona; ili
2) ako potiču iz zemlje sa kojom postoji bilateralni sporazum o
međusobnom priznavanju kvalifikovanih elektronskih sertifikata.


V. NADZOR
Član 36.
Nadležni organ vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i
radom sertifikacionih tela.

Nadzor nad radom sertifikacionih tela na poslovima prikupljanja,
upotrebe i zaštite ličnih podataka korisnika vrše organi određeni zakonom i drugim
propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.


Član 37.
U okviru inspekcijskog nadzora registrovanih i evidentiranih
sertifikacionih tela nadležni organ:
1) utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i
propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;
2) kontroliše pravilnost primene propisanih postupaka i
organizaciono-tehničkih mera, primenu internih pravila koja su u
vezi sa uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za
sprovođenje ovog zakona;
3) vrši kontrolu postupka izdavanja, čuvanja i opoziva elektronskih
sertifikata;
4) vrši kontrolu zakonitosti obavljanja drugih usluga sertifikacionih
tela.


Član 38.
U vršenju inspekcijskog nadzora nad radom sertifikacionih tela
ovlašćena lica nadležnog organa imaju pravo i dužnost da:
1) pregledaju akte i svu dokumentaciju koja je povezana sa tom
delatnošću;
2) provere njegove poslovne prostorije, informacioni sistem,
računarsku mrežu, ostalu opremu, tehničku dokumentaciju, kao i
sigurnosne mere koje se preduzimaju;
3) izvrše uvid u celokupnu dokumentaciju, radi obezbeđivanja dokaza
ili tačnog utvrđivanja eventualne neregularnosti.
Ovlašćeno lice nadležnog organa je dužno da čuva kao službenu
tajnu sve podatke o sertifikatima i lične podatke o korisniku sertifikata.


Član 39.
Ovlašćeno lice nadležnog organa rešenjem:
1) zabranjuje upotrebu neadekvatnih postupaka i infrastrukture, i daje
rok sertifikacionom telu u kojem je ono dužno da obezbedi
adekvatne postupke i infrastrukturu;
2) privremeno zabranjuje poslovanje sertifikacionog tela do
otklanjanja neadekvatnosti postupaka i infrastrukture;
3) naređuje privremeni opoziv nekog ili svih sertifikata izdatih od
strane sertifikacionog tela, ako postoji osnovana sumnja da se radi
o neadekvatnom postupku ili falsifikatu.
U slučaju privremene zabrane poslovanja, sertifikati izdati do dana
nastanka uzroka zbog kojih je izrečena mera zabrane, ostaju u važnosti.

Član 40.
Ako sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih
sertifikata prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom nadležni organ
donosi rešenje o njegovom brisanju iz registra sertifikacionih tela za izdavanje
kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je i protiv njega se može
voditi upravni spor.


Član 41.
Sertifikaciono telo je dužno da u cilju sprovođenja nadzora omogući
ovlašćenim licima nadležnog organa pristup u svoje poslovne prostorije i uvid u
podatke o poslovanju, uvid u poslovnu dokumentaciju, pristup registru korisnika i
primenjenoj računarskoj opremi i uređajima.


VI. KAZNENE ODREDBE
Član 42.
Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za
prekršaj korisnik - pravno lice:
1) koje ne čuva sredstva i podatke za formiranje elektronskog potpisa
od neovlašćenog pristupa i upotrebe i ako iste ne koristi u skladu
sa odredbama ovog zakona (član 25);
2) koje u propisanom roku ne dostavi sertifikacionom telu potrebne
podatke i informacije o promenama koje utiču ili mogu uticati na
tačnost utvrđivanja identiteta potpisnika (član 26. stav 1);
3) koje odmah ne dostavi sertifikacionom telu zahtev za opoziv
elektronskog sertifikata (član 26. stav 2).
Korisnik - preduzetnik kazniće se za prekršaje iz stava 1. ovog člana
novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.
Odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu teritorijalne
autonomije i organu lokalne samouprave kazniće se za prekršaje iz stava 1. ovog
člana novčanom kaznom od 12.000 do 20.000 dinara.
Korisnik - fizičko lice kazniće se za prekršaje iz stava 1. ovog člana
novčanom kaznom od 12.000 do 20.000 dinara.


Član 43.
Novčanom kaznom od 200.000 do 400.000 dinara kazniće se za
prekršaj sertifikaciono telo ako:
1) ne prijavi nadležnom organu početak obavljanja usluga izdavanja
elektronskih sertifikata (član 15);
2) izda kvalifikovani elektronski sertifikat koji ne sadrži sve potrebne
podatke (član 17);
3) čuva i kopira podatke za formiranje elektronskog potpisa za lica u
čije ime pruža tu uslugu (član 18. stav 1. tačka 10);
4) ne obavesti korisnika kome izdaje elektronski sertifikat o svim
tačnim uslovima izdavanja i korišćenja elektronskog sertifikata
(član 18. stav 1. tačka 12);
5) ne ispunjava obaveze propisane članom 28. ovog zakona;
6) ne prekine usluge sertifikacije odnosno ne izvrši opoziv izdatih
kvalifikovanih elektronskih sertifikata u propisanim slučajevima
(član 30. stav 1);
7) ne vodi ažurno evidenciju svih opozvanih elektronskih sertifikata
(član 30. stav 2);
8) ne obavesti korisnika o opozivu elektronskog sertifikata u
propisanom roku (član 30. stav 3);
9) ne čuva kompletnu dokumentaciju o izdatim i opozvanim
kvalifikovanim elektronskim sertifikatima u predviđenom roku (član
31. stav 1);
10) blagovremeno ne obavesti korisnike kojima je izdalo elektronske
sertifikate i nadležni organ o okolnostima koje mogu dovesti do
prestanka obavljanja usluga sertifikacije (član 32. stav 1);
11) ne omogući ovlašćenim licima nadležnog organa pristup u svoje
poslovne prostorije i uvid u podatke o poslovanju, uvid u poslovnu
dokumentaciju, pristup registru korisnika, računarskoj opremi i
uređajima (član 38).
Odgovorno lice u sertifikacionom telu kazniće se za prekršaje iz stava
1. ovog člana novčanom kaznom od 15.000 do 20.000 dinara.


Član 44.
Novčanom kaznom od 200.000 do 400.000 dinara kazniće se za
prekršaj - pravno lice u slučaju da ne čuva podatke i sredstva za proveru
elektronskog potpisa onoliko vremena koliko se čuvaju sama elektronska dokumenta
(član 5).
Preduzetnik kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom
kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.
Odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu teritorijalne
autonomije i organu lokalne samouprave kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog
člana novčanom kaznom od 12.000 do 20.000 dinara.


VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 45.
Nadležni organ donosi podzakonska akta za sprovođenje ovog
zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 46.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
″Službenom glasniku Republike Srbije″.

 

 

 #
User Comments
(no subject) [Reply]
domacica | 22 Jul, 2009 11:26

nastavak za budućnost?
Priajtno!*

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 11:41

Ma neee Domacice , ovo su dva razlicita zakona !
Ako si na to mislila ?

(no subject) [Reply]
pricalica | 22 Jul, 2009 11:48

Ја стигох до завршних одредби и сад је ред да те поздравим, Име!**

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 11:59

Te ZAVRSNE su , draga Pricalice , i meni omiljen deo ! :)))

(no subject) [Reply]
suky | 22 Jul, 2009 12:19

i meni govoriš da skratim...
CCCccccCCCccccCCccccCCc.....
:)))))))))))))))))))))))))))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:23

Hehehehehe , znala sam da ces da se pojavis ! :)))))))))
Pazi , da ti objasnim , ovo su citati i to jos edukativnog karaktera , sto se ne da uporediti sa tekstovima poteklim iz tvoje pameti...:))))))))))))))))))))))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:24

Htedoh reci : ovo se ne da skratiti !
A i nije namenjeno svima i za razonodu , vec i jeste osmisljeno za "mucenje" :)))

(no subject) [Reply]
pricalica | 22 Jul, 2009 12:25

Јесу? Е драго ми је да се и ту слажемо, Име!

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:28

A Pricalice , sta si ti mislila do sada ?
Sem toga , necu samo ja da se mucim , nego i vas malo da uvucem , hehehehe :)))

(no subject) [Reply]
suky | 22 Jul, 2009 12:29

ali se u ovom tvom edukativnom tekstu koji se ne da skratiti mogu naći mnoge rupe, ko da su moljci bili prisutni kad se pisalo.
:)))))))))))))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:31

Sukili , nisam ga ja pisala , zali se zakonodavcu ! :)))))))))))

(no subject) [Reply]
pricalica | 22 Jul, 2009 12:33

Немој ме, молим те, нигде увлачити, да не бих опет одговарала ко за орхидеју, хе, хе. Узгред, јеси ли је надохранила? А шта сам си мислила? Ма Име је Име, шта има ту да се мисли, кад се знаје, хе, хе...

(no subject) [Reply]
suky | 22 Jul, 2009 12:36

znači prepisuješ tuđe radove...
CCcccCCCCcccCCcccc...
:)))))))))))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:37

Draga Pricalice orhidejica je u fazi oporavka , malo sam je izgleda previse kupala , hehehe , sta ces , vruce vreme ...:))))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:38

Ne prepisuje Suky , 'el si ti lud ?!?!???
Ko ce tolko da se muci ?!?!!!
Ja to sve preuzimam sa 3 , 4 klika !?!!!

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:39

Eto , ispustih slovo , usled soka !!! :)))

(no subject) [Reply]
suky | 22 Jul, 2009 12:40

ne, ne... ti prepisuješ, video sam te u zadnjem redu, držiš puškice i prepisuješ...
:)))

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 22 Jul, 2009 12:44

Pozdravljam te elektronskom postom.

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:45

Suvise sam corava za puskice , a izgleda da ni ti nisi bolji :)))))))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 12:48

Pozdrav Jovane , odom da vidim sta ima u posti , evo odma' ! :)))

(no subject) [Reply]
suky | 22 Jul, 2009 12:48

može biti, može biti...
mislim, nije da nije, a nije ni da nije...
:)))

(no subject) [Reply]
beliocnjak | 22 Jul, 2009 15:28

e vala nista ti ja ovde ne razumem ove clanove i odredbe..:(

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 15:33

Beli , nema potrebe...ja kapiram , a ti pitaj kada ti bude trebalo :)))

(no subject) [Reply]
beliocnjak | 22 Jul, 2009 15:41

pa eto da te pitam o cemu se radi ukratko da mi kazes...sto bi se reklo 'babski'..:)

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 15:42

Samo pozdrav, za gnjavljenja se Šuky već samozadužio!

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 15:42

O cemu se radi u ovom tekstu ili u komentarima ? :)))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 15:44

Sanjarenje , Suky je izgleda magistrirao na tom polju...:)))

(no subject) [Reply]
beliocnjak | 22 Jul, 2009 15:44

pa ajd' prvo o tekstu..:)

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 15:47

Hehehe , ovo je najbolja sala danas !
Hoces ti Beli da me saranis , u saradnji sa Suky-jem ?

(no subject) [Reply]
beliocnjak | 22 Jul, 2009 15:53

ma ne bre orhidejooo...zar ti suky i ja licimo na grobare pa saranjujemo?..:)

evo recimo ovo mi objasni
iz clana 1 :

"Odredbe ovog zakona primenjuju se na opštenje organa, opštenje
organa i stranaka..."

o kakvom opstenju se radi i kakvi su to organi..:))

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 16:00

Hehehehe , gde ga nadje !
Hehehe , sada bih mogla da ti kazem da za objasnjenje priupitas doticne organe , hehehe :))), ali posto sam kazala da cu objasniti : Vujaklija str 1105-ta .

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 16:04

Jelence, oni se samo zavitlavaju. Znam da Šuky nije zlonameran, ali za zavitlavanje ne garantujem!

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 16:07

Sanjarenje , ako se Suky zavitlava tako kako se zavitlava , dobice ravnom merom od mene...sta da se radi ?
A nisam ni ja zlonamerna , zasto bih bila ?

(no subject) [Reply]
beliocnjak | 22 Jul, 2009 16:10

a zar vujaklija ima toliko strana!?..:)

ova moja izgleda nije potpuno izdanje ima samo 1103 strana..:)

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 16:11

Jelence, nije lako s njim, garantujem ti, ali moguće da je našao pravog "protivnika". Glasam za tebe!

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 16:14

Eno ti odgovora u caskalici Beli

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 16:18

Zahvaljujem na podrsci Sanjarenje , ali mislim da on meni nije dorastao :))))
Doduse mozda decko pristigne , ima jos vremena za njega da izdjiglja :)))

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 16:33

Jelence, koliko imaš godina?

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 18:58

Dovoljno :)))))

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 19:00

Verujem, Jelence, pitam samo zbog kuma, da ne ispadne nedovoljno ili previše :)

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 19:05

Kazi kolko kum ima , pa da vidimo :))))))

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 19:10

Neka ti on kaže..idealno za slobodnog muškarca

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 19:11

Idealno za slobodnog muskarca je vrrrllloooo rastegljiv pojam!

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 19:13

Sem toga , izgleda da imamo evidentnu sklonost ka "prijateljskim" odnosima , hehehe...

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 19:34

Jelence, ja IMAM sklonost ka prjateljskim odnosima. Cenim da bi kumove godine bile bliže tvojim godinama nego mojim, vidiš da navodim vodu na tvoju vodenicu, a ti me pogrešno interpretiraš....ja samo brinem o kumu, a kum ti je već poslao sličicu, zar ne?

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 19:51

Nije , ili je ja ne vidim ?
Sem toga , kum me "napada" mal' ne od prvog naseg razgovora ?
Nije ni malo prijateljski raspolozen prema meni. A ja se samo branim?

(no subject) [Reply]
jelence | 22 Jul, 2009 20:01

Pod "prijateljskim" odnosima sam mislila na njega i mene...

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 22 Jul, 2009 20:08

...ko se svađa, taj se voli...razmisli o toj narodnoj mudrosti...ali ne baš bukvalno. no, da prestanem ja da se mešam?

(no subject) [Reply]
Jovan s.s. | 22 Jul, 2009 21:16

jel trba nekom pomoc...jelence....tu sam..

(no subject) [Reply]
jelence | 23 Jul, 2009 09:06

Jovane , zahvaljujem na podrsci :))))
Za sada mogu i sama , a ako zatreba trazicu pomoc , hehehe :))))

(no subject) [Reply]
suky | 23 Jul, 2009 09:29

vidim ogovarao se Šuky uvelike...
:)))))

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 23 Jul, 2009 10:15

...za dobrim se konjem diže prašina...kažu

(no subject) [Reply]
jelence | 23 Jul, 2009 10:18

...to o konju zvuci istinito...

(no subject) [Reply]
suky | 23 Jul, 2009 10:38

žene upoređuju muškarce sa konjima samo u dva slučaja...
nadam se da sam ja u onom boljem...
:))))))

(no subject) [Reply]
jelence | 23 Jul, 2009 11:11

Ja sam komentarisala konje , a ne muskarce.
Sta je tacno Sanjarenje htela da kaze , to moras nju da pitas.

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 23 Jul, 2009 11:12

Mislila sam na to da se o dobrim ljudima priča. Šuky je dobar momak, a rekla bih da si i ti dobra devojka, Jelence, u što ću se jednog dana i uživo uveriti, nadam se.

(no subject) [Reply]
jelence | 23 Jul, 2009 11:22

Mozda se i vidimo Sanjarenje , bilo bi to lepo :)

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 23 Jul, 2009 11:27

Ne vidim u čemu bi bio problem? Kad poželimo, uradićemo to. Šta misliš, ko su mi gosti na ručku uživo danas? Blogeri koji su postali UŽIVO prijatelji. Sa reči lako prelazim na dela, smao kad želim. A ti?

(no subject) [Reply]
jelence | 23 Jul, 2009 11:35

Naravno ! :)))

(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 23 Jul, 2009 11:36

Onda smo se sve dogovorile!

Add Comment
Dodaj komentar

Zapamti me