Kategorije
Calendar
« Jul 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o privrednim drustvima ( deo VII ) - 02.07.2009. | besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o privrednim drustvima ( deo IX ) - 06.07.2009. »

besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o privrednim drustvima ( deo VIII ) - 06.07.2009.
jelence | 06 Jul, 2009 12:39

( Link ka prethodnom delu zakona )

( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" ) 

 

Odeljak 3.
Spajanje uz pripajanje akcionarskih društava u redovnom
postupku
O d s e k 1.
Priprema
Ugovor o spajanju uz pripajanje
Član 384.
(1) Upravni odbori akcionarskih društava pripremaju nacrt ugovora o
spajanju uz pripajanje u pisanoj formi.
(2) Ugovor o spajanju uz pripajanje sadrži podatke o:
1) vrsti, poslovnom imenu društva, sedištu i adresi svakog društva
prestalog pripajanjem i društava sticaoca;
2) srazmeri zamene akcija i iznosu bilo kog novčanog plaćanja;
3) tačnom opisu načina dodele akcija akcionarima društva prestalog
pripajanjem pri njihovoj zameni;
4) danu od kojeg akcionari društva prestalog pripajanjem stiču pravo
da učestvuju u dobiti društva sticaoca po osnovu zamenjenih akcija, a po potrebi i o
drugim posebnim uslovima za ostvarivanje tog prava;
5) danu od kog se smatra da su poslovi društva prestalog
pripajanjem preduzeti za račun društva sticaoca (dan obračuna pripajanja);
6) posebnim pravima koja društvo sticalac daje imaocima akcija za
koje su vezana posebna prava i imaocima drugih hartija od vrednosti koje je izdalo
društvo prestalo pripajanjem ili o predloženim merama u vezi sa tim;
7) pravima datim direktoru ili članu upravnog odbora bilo kog društva
koje učestvuje u spajanju uz pripajanje;
8) druge podatke koje sadrži osnivački akt društva u skladu sa ovim
zakonom.
(3) Sastavni deo ugovora iz stava 1. ovog člana su i predlog izmena
osnivačkog akta i predlog statuta društva sticaoca posle spajanja pripajanjem.
- 159 -
Izveštaj upravnog odbora
Član 385.
(1) Upravni odbor svakog od društava učesnika u spajanju uz
pripajanje sačinjava detaljan pisani izveštaj sa objašnjenjem ugovora o spajanju uz
pripajanje, analizom rentabilnosti i tržišnog položaja oba učesnika i sa ukazivanjem
na zakonske i ekonomske osnove za spajanje uz pripajanje i objašnjenjem srazmere
zamene akcija.
(2) Izveštaj iz stava 1. ovog člana, ako je to potrebno, sadrži i opis
posebnih teškoća koje su nastale u proceni imovine ili kapitala društava koja se
spajaju uz pripajanje.
(3) Upravni odbor svakog od društva koje učestvuje u spajanju uz
pripajanje informiše skupštinu akcionara o značajnijim promenama imovine i obaveza
između dana potpisivanja ugovora o spajanju uz pripajanje i dana održavanja
skupštine društva koje učestvuje u spajanju uz pripajanje.
Izveštaj revizora
Član 386.
(1) Ugovor o spajanju uz pripajanje i izveštaj upravnog odbora
podležu reviziji jednog ili više revizora svakog društva koje učestvuje u spajanju uz
pripajanje koga imenuje nadležni sud u vanparničnom postupku po podnetom
zajedničkom predlogu upravnih odbora tih društava.
(2) Revizor spajanja uz pripajanje sastavlja pisani izveštaj o reviziji
spajanja uz pripajanje koji se podnosi društvima koja učestvuju u spajanju uz
pripajanje najkasnije u roku od dva meseca od dana postavljenja i koji sadrži
naročito:
1) obrazloženi prikaz svih važnih delova imovine i obaveza za
društva koja učestvuju u ovoj statusnoj promeni;
2) podatke o primenjenom metodu procene vrednosti svih društava
koja učestvuju u spajanju uz pripajanje, radi utvrđivanja srazmere zamene akcija,
koja je predložena u nacrtu ugovora o spajanju uz pripajanje, razloge zbog kojih je
primenjen taj metod i obrazloženje iz kojeg treba da se vidi da li je taj metod primeren
okolnostima tog slučaja;
3) podatke o posebnim teškoćama u proceni vrednosti društava koja
učestvuju u spajanju uz pripajanje, ako ih je bilo.
(3) Revizor je ovlašćen da od svih društava koja učestvuju u spajanju
uz pripajanje zatraži sve podatke i isprave potrebne za uspešno obavljanje revizije,
kao i da preduzme sve ostale radnje potrebne za proveru istinitosti podataka i
isprava dobijenih od tih društava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
računovodstvo i revizija.
- 160 -
Izveštaj nadzornog odbora
Član 387.
Ako društva koja učestvuju u spajanju uz pripajanje imaju nadzorni
odbor, izveštaj upravnog odbora i izveštaj revizora o ugovoru o spajanju uz pripajanje
dostavlja se i nadzornom odboru koji o tim izveštajima sačinjava svoj pisani izveštaj.
O d s e k 2.
Odlučivanje
Objavljivanje ugovora
Član 388.
Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje dostavlja se registru i objavljuje
se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i to za
svako društvo koje prestaje spajanjem uz pripajanje i društvo sticaoca najkasnije 30
dana pre dana određenog za održavanje skupštine akcionara koja o njemu odlučuje.
Uvid u isprave
Član 389.
(1) Privredno društvo koje učestvuje u spajanju uz pripajanje dužno je
da u prostorijama svog sedišta omogući akcionarima, najkasnije 30 dana pre dana
održavanja skupštine akcionara koja treba da odluči o spajanju uz pripajanje, uvid u
isprave, i to u:
1) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje;
2) izmene osnivačkog akta i statuta društva sticaoca;
3) finansijske izveštaje svih društava koja se spajaju uz pripajanje u
poslednje tri godine;
4) poseban računovodstveni izveštaj koji izražava stanje društva
najviše tri meseca pre dana u kojem je sačinjen nacrt ugovora o spajanju uz
pripajanje, ako se poslednji finansijski izveštaj tog društva odnosi na poslovnu godinu
koja se završila više od šest meseci pre sačinjavanja nacrta ugovora o spajanju uz
pripajanje;
5) izveštaje upravnog odbora o spajanju uz pripajanje svih društava
koja učestvuju u spajanju uz pripajanje ili njihov zajednički izveštaj;
6) izveštaj o reviziji spajanja uz pripajanje svih društava koja
učestvuju u tom postupku ili zajednički izveštaj o reviziji;
7) izveštaj nadzornog odbora svih društava koja učestvuju u spajanju
uz pripajanje, ako postoji nadzorni odbor.
(2) Poseban računovodstveni izveštaj iz stava 1. tačka 4) ovog člana
sastavlja se primenom istog metoda i u istom obliku (izgledu) kao poslednji finansijski
izveštaj.
- 161 -
(3) Procene vrednosti u posebnom računovodstvenom izveštaju mogu
da se zasnivaju samo na promenama u knjigovodstvu društava koja učestvuju u
spajanju uz pripajanje, u odnosu na stanje izraženo u poslednjem finansijskom
izveštaju bez sprovođenja popisa sredstava i inventara.
(4) U posebnom računovodstvenom izveštaju se iskazuju
knjigovodstvena smanjenja i povećanja vrednosti sredstava do kojih je došlo u
vremenu posle poslednjeg finansijskog izveštaja, kao i značajnije promene stvarne
vrednosti sredstava društava koja učestvuju u spajanju uz pripajanje, koje nisu
izražene u knjigama.
(5) Društva koja učestvuju u spajanju uz pripajanje dužna su da
svakom akcionaru, na njegov zahtev, predaju besplatan prepis ili kopiju svake
isprave iz stava 1. ovog člana u celini ili izvode iz njih.
Usvajanje ugovora odlukom skupštine
Član 390.
(1) Odluka o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje donosi se na
skupštini akcionara svakog društva koje učestvuje u spajanju uz pripajanje
kvalifikovanom većinom u skladu sa članom 293. stav 2. ovog zakona.
(2) Ako u društvima koja učestvuju u spajanju uz pripajanje ima više
klasa akcija, odluka o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje donosi se i od
strane akcionara svake klase akcija čija su prava povređena tom odlukom na
glasanju grupe te klase u skladu sa stavom 1. ovog člana.
(3) Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje usvajaju u istovetnom
tekstu skupštine svih društava koja učestvuju u spajanju uz pripajanje.
(4) Potpisi ovlašćenih zastupnika društava koja učestvuju u spajanju
uz pripajanje na odluci o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje overavaju se.
(5) Sa odlukom o odobrenju ugovora o spajanju uz pripajanje usvajaju
se, na isti način, i sve potrebne izmene osnivačkog akta i statuta društva sticaoca.
(6) Ugovor o spajanju uz pripajanje prilaže se uz zapisnik skupštine
svakog društva koje učestvuje u spajanju uz pripajanje.
Spajanje uz pripajanje bez odluke skupštine društva sticaoca
Član 391.
(1) Spajanje uz pripajanje može se vršiti na osnovu odluke upravnog
odbora društva sticaoca, bez odluke njegove skupštine akcionara, pod uslovom da:
1) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje bude objavljen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i to najkasnije 30 dana
pre dana kada bi sednica skupštine akcionara društva koje prestaje spajanjem uz
pripajanje trebalo da bude održana;
2) akcionarima društva sticaoca u njegovom sedištu bude omogućen
uvid u nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, finansijske izveštaje svih društava koja
učestvuju u spajanju uz pripajanje u poslednje tri godine, poseban računovodstveni
- 162 -
izveštaj za tekuću godinu, izveštaj upravnog odbora, izveštaj o reviziji spajanja uz
pripajanje i izveštaj nadzornog odbora ako ga ima najkasnije 30 dana pre dana
održavanja skupštine akcionara društva koje prestaje pripajanjem na kojoj se
odlučuje o spajanju uz pripajanje;
3) jedan ili više akcionara društva sticaoca sa najmanje 5% učešća u
njegovom osnovnom kapitalu ne zahteva održavanje skupštine akcionara tog društva
radi odlučivanja o spajanju uz pripajanje u roku od 30 dana od dana održavanja
skupštine društva koje prestaje pripajanjem na kojoj je usvojen nacrt ugovora o
spajanju uz pripajanje.
(2) Uslovi iz stava 1. ovog člana moraju se ispuniti kumulativno.
O d s e k 3.
Sprovođenje spajanja uz pripajanje
Povećanje kapitala
Član 392.
(1) Povećanje osnovnog kapitala društva sticaoca kod spajanja uz
pripajanje sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona o povećanju osnovnog
kapitala akcionarskog društva novim ulozima, osim što se na dodelu akcija tog
društva akcionarima društava prestalih pripajanjem ne primenjuju odredbe o:
1) zabrani povećanja osnovnog kapitala dok se upisani ulozi u celosti
ne unesu u osnovni kapital;
2) uslovima za upis novih akcija, odobrenju Komisije za hartije od
vrednosti za emisiju akcija, javnoj ponudi, prospektu, dokazima da su uplaćeni
novčani ulozi odnosno uneseni nenovčani ulozi u osnovni kapital društva kao prilozi
prijavi za registraciju i druge odredbe nespojive sa zamenom akcija u spajanju uz
pripajanje društava;
3) pravima postojećih akcionara društava koja učestvuju u spajanju
uz pripajanje na prvenstvo upisa novih akcija u odnosu na treća lica.
(2) Akcionari koji su u društvima prestalim pripajanjem upisali akcije
pre zamene, ali ih do zamene za akcije društva sticaoca nisu u celosti uplatili,
nastavljaju sa uplatom upisanih akcija u tom društvu pod uslovima po kojima su ih
upisali pre zamene do visine nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno
računovodstvene vrednosti akcija kod akcija bez nominalne vrednosti, osim ako
ugovorom o spajanju uz pripajanje nije drukčije određeno.
Zabrana stvaranja prividnog kapitala
Član 393.
(1) Ako društva koja prestaju pripajanjem imaju akcije, direktno ili
indirektno, u društvu sticaocu ili obrnuto, povećanje osnovnog kapitala društva
sticaoca za iznos akcija, koje ima u tim društvima, kao i za iznos akcija, koje ta
društva imaju u društvu sticaocu nije dopušteno.
- 163 -
(2) Akcije društava koja prestaju pripajanjem u društvu sticaocu, kao i
obrnuto, smatraju se sopstvenim akcijama društva sticaoca posle registracije
spajanja uz pripajanje.
(3) Društvo sticalac ne može u spajanju uz pripajanje da izdaje svoje
akcije za:
1) akcije u društvima prestalim pripajanjem, čiji je vlasnik to društvo,
bilo lično ili preko trećeg lica, koje ih drži za njegov račun;
2) sopstvene akcije društava prestalih pripajanjem, bilo da su to
akcije tih društava direktno ili indirektno preko trećeg lica, koje ih drži za njihov račun.
(4) Sopstvenim akcijama iz stava 2. ovog člana društvo sticalac
raspolaže u skladu sa članom 224. stav 2. ovog zakona.
(5) Društvo sticalac može, uz saglasnost društava prestalih
pripajanjem, da akcionarima tih društava zameni njihove akcije za akcije društva
sticaoca koje ta društva koja prestaju pripajanjem imaju u njemu, umesto da im izda
nove akcije radi zamene u spajanju uz pripajanje u skladu sa srazmerom zamene
akcija utvrđenom ugovorom o spajanju uz pripajanje.
Osnovni kapital društva sticaoca
Član 394.
Vrednosti izkazane u finansijskom izveštaju društava koja prestaju
pripajanjem iskazuju se u finansijskom izveštaju društva sticaoca posle spajanja uz
pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
O d s e k 4.
Zaštita poverilaca
Pravo na obezbeđenje i namirenje
Član 395.
(1) Poverioci čija su potraživanja nastala do objave nacrta ugovora o
spajanju uz pripajanje imaju pravo da, u roku od 30 od dana te objave, pisanim
putem zahtevaju obezbeđenje ili namirenje nenamirenih punovažnih potraživanja,
kako dospelih tako i nedospelih, od društva koje učestvuje u postupku spajanja uz
pripajanje koje im je dužnik.
(2) Poverioci koji nisu zahtevali obezbeđenje ili namirenje potraživanja
u roku iz stava 1. ovog člana, imaju pravo da u roku od šest meseci od dana
objavljivanja registracije spajanja uz pripajanje, pisanim putem zahtevaju
obezbeđenje nedospelih potraživanja ako učine verovatnim da se spajanjem uz
pripajanje ugrožava njihovo namirenje.
(3) Poverioci koji imaju dovoljno obezbeđena potraživanja, kao i
poverioci koji bi u stečaju imali prava prvenstvenog namirenja nemaju prava iz st. 1. i
2. ovog člana.
(4) U objavama iz st. 1. i 2. ovog člana poverioci se obaveštavaju o
pravu na obezbeđenja ili namirenja koje imaju povodom spajanja uz pripajanje.
- 164 -
(5) Obezbeđenje potraživanja za poverioce društava koja prestaju
pripajanjem i poverioce društva sticaoca može da bude dato različitim instrumentima
obezbeđenja.
(6) Upravni odbor društva sticaoca dužan je da upravlja imovinom
svakog od društava koja su prestala pripajanjem odvojeno sve dok se poveriocima iz
st. 1. i 2. ovog člana potraživanja ne namire ili dovoljno ne obezbede.
(7) Poverioci svakog društva koje učestvuje u spajanju uz pripajanje
imaju prednost u namirenju potraživanja iz imovine tog društva koje im je prvobitni
dužnik u odnosu na poverioce ostalih društava koja se spajaju uz pripajanje.
(8) Poverioci koji smatraju da je spajanjem uz pripajanje ugroženo
namirenje njihovih potraživanja mogu nadležnom sudu podneti tužbu za pobijanje
odluke o spajanju uz pripajanje.
(9) Ako upravni odbor društva sticaoca radi zaštite prava poverilaca
ne postupi u skladu sa st. 1. do 7. ovog člana, sud može da poništi spajanje uz
pripajanje po tužbi poverilaca, ako utvrdi da je spajanjem uz pripajanje bitnije
ugroženo namirenje njihovih potraživanja.
Zaštita imalaca obveznica
Član 396.
Odredbe člana 395. ovog zakona, primenjuju se i na potraživanja
imalaca obveznica i drugih hartija od vrednosti, koje su izdala društva koja prestaju
pripajanjem, osim ako je drukčije određeno u odluci o emisiji ovih hartija od vrednosti
ili ako je drukčije ugovoreno sa njihovim imaocima u skladu sa članom 210. stav 10.
ovog zakona.
Zaštita imalaca posebnih prava
Član 397.
(1) Društvo sticalac imaocima hartija od vrednosti sa posebnim
pravima, koje je izdalo društvo prestalo pripajanjem, a koje nisu akcije, kao što su
zamenljive obveznice, varanti, obveznice i druge hartije od vrednosti, obezbeđuje
najmanje ista posebna prava posle spajanja uz pripajanje, osim ako je drukčije
predviđeno u odluci o emisiji ovih hartija od vrednosti ili ako je drukčije ugovoreno sa
njihovim imaocima u skladu sa članom 210. stav 10. ovog zakona.
(2) Ako društvo sticalac ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana
dužno je da imaocima hartija od vrednosti sa posebnim pravima isplati posebnu
novčanu naknadu za gubitak ili izmenu tih prava, prema njihovoj tržišnoj vrednosti, a
ako nemaju tržišnu vrednost, prema vrednosti koju potvrdi revizor spajanja uz
pripajanje.
- 165 -
O d s e k 5.
Okončanje
Prijava za upis
Član 398.
(1) Privredno društvo koje prestaje pripajanjem i društvo sticalac,
podnose prijavu za registraciju spajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje registracija privrednih subjekata.
(2) Ako je pokrenut postupak pobijanja odluke o spajanju uz pripajanje
registar ne prekida postupak registracije spajanja uz pripajanje ako oceni da
preovlađuje interes za hitnim odlučivanjem i da su ispunjeni ostali uslovi za
registraciju spajanja uz pripajanje.
(3) Pri odlučivanju o preovlađivanju interesa za hitnim odlučivanjem
registar vodi računa o pravima koja se štite u postupku za pobijanje, verovatnosti
uspeha tužioca, kao i o šteti koja bi tim društvima nastala usled odlaganja upisa
spajanja uz pripajanje.
Registracija i objavljivanje
Član 399.
(1) Registracija spajanja uz pripajanje i objavljivanje registracije, vrši
se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
(2) Društvo sticalac povećava osnovni kapital istovremeno sa upisom
spajanja uz pripajanje i registruje ovo povećanje po osnovu spajanja uz pripajanje
osnovnog kapitala društva sticaoca.
(3) Društvo sticalac akcije koje daje akcionarima društva prestalog
pripajanjem upisuje u Centralni registar hartija od vrednosti na ime akcionara tih
društava.
Dejstvo
Član 400.
Registracijom spajanja uz pripajanje nastupaju sledeće pravne
posledice:
1) imovina društva koje prestaje pripajanjem, uključujući i
nenamirena potraživanja prema trećim licima, prelazi na društvo sticaoca;
2) dugovi i druge obaveze društva koje prestaje pripajanjem prema
trećim licima prelaze na društvo sticaoca, kao novog dužnika;
3) uzajamna potraživanja između društva koje prestaje pripajanjem i
društva sticaoca, koja još nisu namirena, gase se usled sjedinjavanja dužnika i
poverioca u istom licu;
4) akcionari društva koje prestaje pripajanjem postaju akcionari
društva sticaoca;
- 166 -
5) društvo koje se spaja uz pripajanje prestaje da postoji bez
sprovođenja postupka likvidacije;
6) akcije koje je društvo koje prestaje pripajanjem izdalo povlače se i
poništavaju uz zamenu za akcije društva sticaoca i novac, ako ugovor o spajanju uz
pripajanje tako predviđa;
7) prava trećih lica, kao što je zaloga, plodouživanje ili drugo pravo,
kojima se ograničava svojina na akcijama društva koje prestaje pripajanjem, prelaze
na akcije koje je istim akcionarima izdalo društvo sticalac umesto opterećenih akcija
ili na potraživanje novčane naknade, koje se priznaje, pored ili umesto zamene
akcija, u skladu sa ugovorom o spajanju uz pripajanje;
8) dozvole, koncesije, druge povlastice i oslobođenja data ili priznata
društvu prestalom pripajanjem prelaze na društvo sticaoca, osim ako je propisima
kojim se uređuje njihovo davanje drukčije određeno;
9) punomoćnicima akcionara društva koje prestaje pripajanjem u
skupštini društva sticaoca, članovima njegovog upravnog odbora i nadzornog odbora
i revizoru, prestaju te dužnosti u društvu sticaocu, a mogu da ih nastave u tom
društvu samo u skladu sa ugovorom o spajanju uz pripajanje;
10) lica zaposlena u društvu prestalom pripajanjem nastavljaju da rade
u društvu sticaocu u skladu sa propisima o radu i ugovorom o spajanju uz pripajanje.
Odeljak 4.
Spajanje uz pripajanje akcionarskog društva u
pojednostavljenom postupku
Pojam
Član 401.
(1) Spajanje uz pripajanje akcionarskog društva u pojednostavljenom
postupku je spajanje uz pripajanje jednog ili više podređenih društava, u kojima
društvo sticalac ima najmanje 90% akcija sa pravom glasa, samo na osnovu odluke
skupštine društva prestalog pripajanjem, a bez odluke skupštine društva sticaoca i
bez revizije spajanja uz pripajanje.
(2) Odluka skupštine društva sticaoca iz stava 1. ovog člana i izveštaj
upravnog odbora, izveštaj o reviziji spajanja uz pripajanje i izveštaj nadzornog
odbora nisu potrebni, pod uslovom da:
1) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje bude objavljen najkasnije
30 dana pre dana održavanja skupštine akcionara podređenog društva, na kojem se
odlučuje o spajanju uz pripajanje, a ako je to društvo otvoreno akcionarsko društvo,
objavljivanje se vrši i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na celom
području Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka;
2) akcionarima društva sticaoca u njegovom sedištu bude omogućen
uvid u nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, finansijske izveštaje svih društava koja
prestaju pripajanjem u poslednje tri godine i poseban računovodstveni izveštaj za
tekuću godinu, ako je takav izveštaj obavezan za spajanje uz pripajanje, najmanje 30
dana pre dana održavanja skupštine akcionara društva prestalog pripajanjem na
kojem se odlučuje o spajanju uz pripajanje;
- 167 -
3) jedan ili više akcionara društva sticaoca sa najmanje 5% akcija sa
pravom glasa o spajanju uz pripajanje, ne zahteva održavanje skupštine tog društva
radi odlučivanja o spajanju uz pripajanje, u roku od 30 dana od dana održavanja
skupštine društva koje prestaje pripajanjem na kojoj je usvojen nacrt ugovora o
spajanju uz pripajanje.
(3) Smatra se da društvo sticalac ima 90% učešća u osnovnom
kapitalu podređenog društva i kad ga jedno ili više drugih lica drže u svoje ime, a za
njegov račun.
(4) Na pitanja spajanja uz pripajanje akcionarskog društva u
pojednostavljenom postupku koja nisu uređena u st. 1. do 3. ovog člana, primenjuju
se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje u redovnom postupku.
Spajanje uz pripajanje potpuno podređenog društva
Član 402.
(1) Potpuno podređeno društvo može odlukom svoje skupštine da se
spoji uz pripajanje kontrolnom društvu, kao svom jedinom akcionaru, i društvu
sticaocu u skladu sa članom 401. ovog zakona o spajanju uz pripajanje u
pojednostavljenom postupku.
(2) Kad se potpuno podređeno društvo spaja uz pripajanje sa
kontrolnim društvom ne primenjuju se odredbe ovog zakona o odgovornosti članova
upravnog odbora, nadzornog odbora i revizora, niti društvo sticalac, kao jedini
akcionar društva koje prestaje pripajanjem, postaje sebi akcionar, kao ni druge
odredbe koje su nespojive sa prirodom ovog spajanja uz pripajanje.
Odeljak 5.
Spajanje uz pripajanje društava s ograničenom
odgovornošću
Shodna primena
Član 403.
(1) Na spajanje uz pripajanje društava s ograničenom odgovornošću
shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskog
društva, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.
(2) Član društva s ograničenom odgovornošću iz stava 1. ovog člana,
smatra se akcionarom, a njegov udeo u osnovnom kapitalu društva koje učestvuje u
spajanju uz pripajanje skupom svih akcija koje jedan akcionar ima u akcionarskom
društvu.
Priprema skupštine
Član 404.
(1) U pripremi skupštine članova upravni odbor ili direktor društava s
ograničenom odgovornošću koja učestvuju u spajanju uz pripajanje ne dostavlja
- 168 -
registru i ne objavljuje nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje u skladu sa zakonom
kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
(2) Upravni odbor ili direktor društva s ograničenom odgovornošću
koje učestvuje u spajanju uz pripajanje besplatno dostavlja lično svakom članu
društva, najkasnije 15 dana pre dana održavanja sednice skupštine članova koja
odlučuje o spajanju uz pripajanje, sledeće isprave:
1) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje;
2) finansijske izveštaje društava koja učestvuju u spajanju uz
pripajanje u poslednje tri godine;
3) poseban računovodstveni izveštaj koji izražava stanje društava
koja učestvuju u spajanju uz pripajanje najviše tri meseca pre dana sačinjavanja
nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje, ako se poslednji finansijski izveštaj tih
društava odnosi na poslovnu godinu koja se završila više od šest meseci pre
sačinjavanja nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje;
4) izveštaje direktora ili upravnog odbora o spajanju uz pripajanje
svakog društva koje učestvuje u spajanju uz pripajanje ili njihov zajednički izveštaj;
5) izveštaj revizora, ako je revizija za to društvo obavezna, u skladu
sa zakonom o računovodstvu i reviziji.
Odeljak 6.
Spajanje uz pripajanje akcionarskog društva i društva s
ograničenom odgovornošću
Shodna primena
Član 405.
(1) Jedno ili više akcionarskih društava može da se spaja uz
pripajanje sa društvom s ograničenom odgovornošću, kao što i jedno ili više društava
s ograničenom odgovornošću može da se spaja uz pripajanje sa akcionarskim
društvom.
(2) Odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskih
društava shodno se primenjuju i na spajanje uz pripajanje iz stava 1. ovog člana.
Akcionarsko društvo kao društvo koje prestaje pripajanjem
Član 406.
(1) Ako je društvo s ograničenom odgovornošću društvo sticalac, a
akcionarsko društvo društvo koje prestaje pripajanjem tom društvu, ugovorom o
spajanju uz pripajanje se utvrđuje nominalna vrednost udela koji se dodeljuje svakom
akcionaru tog društva kao novom članu u društvu s ograničenom odgovornošću.
(2) Ako se otvoreno akcionarsko društvo spaja uz pripajanje društvu s
ograničenom odgovornošću, u tom spajanju uz pripajanje mora da ispuni uslove za
pretvaranje u zatvoreno društvo uređene ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje
tržište hartija od vrednosti, radi zaštite akcionara i imalaca drugih hartija od vrednosti
koje je javno izdalo.
- 169 -
(3) Ako društvo s ograničenom odgovornošću kao društvo sticalac
akcionarima akcionarskog društva koje prestaje pripajanjem, zamenjuje akcije
dodelom sopstvenih udela, umesto da im dodeli nove udele, dužno je ugovorom o
spajanju uz pripajanje da navede sve akcionare kao svoje nove članove kojima
dodeljuje sopstvene udele, kao i nominalnu vrednost svakog tako dodeljenog udela.
Društvo s ograničenom odgovornošću kao društvo koje prestaje
pripajanjem
Član 407.
Ako je akcionarsko društvo društvo sticalac, a društvo s ograničenom
odgovornošću društvo koje prestaje pripajanjem, ugovorom o spajanju uz pripajanje
utvrđuje se nominalna vrednost udela svakog člana tog društva i broj akcija, koji mu
se prema srazmeri predviđenoj ugovorom o spajanju uz pripajanje dodeljuje u
društvu sticaocu.
Odeljak 7.
Spajanje uz osnivanje
Spajanje uz osnivanje akcionarskih društava
Član 408.
(1) Na spajanje uz osnivanje akcionarskih društava shodno se
primenjuju odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskih društava, ako
ovim zakonom nije drukčije uređeno.
(2) Spojena društva iz stava 1. ovog člana smatraju se društvima koja
prestaju pripajanjem, novo društvo društvom sticaocem, a ugovor o spajanju uz
osnivanje je ugovor o spajanju uz pripajanje.
(3) Spajanje uz osnivanje ne može se vršiti bez odluke skupštine
društava prestalih spajanjem niti se može vršiti primenom odredaba ovog zakona o
pripajanju u pojednostavljenom postupku.
(4) Ugovor o spajanju uz osnivanje je osnivački akt novog društva
nastalog spajanjem postojećih društava.
(5) U ugovor o spajanju uz osnivanje upisuju se kao ugovornici
spojena društva sa podacima o poslovnom imenu, sedištu, pravnoj formi i delatnosti
svakog od njih i ako spajanjem prestaju da postoje, a njihovi akcionari postaju
akcionari novog društva.
(6) Ugovor o spajanju uz osnivanje, pored elemenata ugovora o
spajanju uz pripajanje utvrđenih ovim zakonom, sadrži i elemente predviđene za
osnivački akt akcionarskog društva.
(7) U ugovor o spajanju uz osnivanje, kao osnivački akt novog
društva, unose se odredbe o posebnim pravima, troškovima osnivanja, ulozima u
stvarima i pravima i njihovom unošenju u novo društvo iz osnivačkih akata društava
prestalih spajanjem.
- 170 -
(8) Na osnivanje novog društva shodno se primenjuju odredbe ovog
zakona o osnivanju akcionarskog društva, s tim što za zamenu akcija društava
prestalih spajanjem za akcije novog društva nije potrebno odobrenje Komisije za
hartije od vrednosti, osim ako se istovremeno sa spajanjem uz osnivanje te akcije
prvi put javno nude na prodaju.
(9) Društva koja prestaju spajanjem uz osnivanje podnose prijavu za
registraciju prestanka spajanja i prijavu osnivanja novog društva.
(10) Danom registracije novog društva, društva prestala uz spajanje
brišu se iz registra.
Spajanje uz osnivanje društava s ograničenom odgovornošću
Član 409.
Na spajanje uz osnivanje društava s ograničenom odgovornošću
shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje društava s
ograničenom odgovornošću i odredbe o spajanju uz osnivanje akcionarskih društava.
Spajanje uz osnivanje između akcionarskih društava i društava s
ograničenom odgovornošću
Član 410.
(1) Jedno ili više akcionarskih društava i jedno ili više društava s
ograničenom odgovornošću mogu se spajati uz osnivanje.
(2) Na spajanje uz osnivanje iz stava 1. ovog člana shodno se
primenjuju odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje između akcionarskih
društava i društava s ograničenom odgovornošću.
(3) Spojena društva se smatraju društvima koja prestaju pripajanjem,
novo društvo društvom sticaocem, a ugovor o spajanju uz osnivanje je ugovor o
spajanju uz pripajanje, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.
(4) Ako se spajanjem iz stava 1. ovog člana osniva novo društvo s
ograničenom odgovornošću na učešće akcionarskog društva u spajanju uz osnivanje
shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskog
društva društvu s ograničenom odgovornošću. Ako se spajanjem uz osnivanje osniva
novo akcionarsko društvo, na učešće društva s ograničenom odgovornošću u
spajanju uz osnivanje shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o spajanju uz
pripajanje društva sa ograničenom odgovornošću akcionarskom društvu.
(5) Spajanje uz osnivanje ne može se vršiti bez odluke skupštine
društava koja prestaju spajanjem, niti se mogu primenjivati odredbe ovog zakona o
spajanju uz pripajanje u pojednostavljenom postupku.
(6) Ugovor o spajanju uz osnivanje je osnivački akt novog društva
koje nastaje spajanjem postojećih.
(7) U ugovor o spajanju uz osnivanje kao osnivači novog društva
upisuju se društva prestala spajanjem, sa podacima o poslovnom imenu, sedištu,
obliku i delatnosti svakog od njih iako spajanjem prestaju, a njihovi akcionari ili
članovi postaju akcionari ili članovi novog društva.
- 171 -
(8) Ugovor o spajanju uz osnivanje pored elemenata ugovora o
spajanju uz pripajanje utvrđenih ovim zakonom, sadrži i elemente osnivačkog akta
akcionarskog društva ili društva s ograničenom odgovornošću.
(9) U ugovor o spajanju uz osnivanje kao osnivački akt novog
akcionarskog društva unose se odredbe o posebnim pravima, troškovima osnivanja,
ulozima u stvarima i pravima i njihovom unošenju u društvo iz osnivačkih akata
društava koja prestaju spajanjem.
(10) Na spajanje uz osnivanje novog akcionarskog društva shodno se
primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju akcionarskog društva, s tim što za
zamenu akcija društava prestalih uz spajanje za akcije novog društva nije potrebno
odobrenje Komisije za hartije od vrednosti, osim ako se istovremeno sa spajanjem
prvi put te akcije javno nude na prodaju.
(11) Ugovor o spajanju uz osnivanje novog društva s ograničenom
odgovornošću pored elemenata ugovora o spajanju uz pripajanje utvrđenih ovim
zakonom, sadrži i elemente predviđene ovim zakonom za osnivački akt društva s
ograničenom odgovornošću.
(12) Na registraciju i objavljivanje registracije spajanja akcionarskog
društva i društva s ograničenom odgovornošću, shodno se primenjuju odredbe ovog
zakona o registraciji i objavljivanju registracije osnivanja akcionarskih društava.
Odeljak 8.
Podela uz pripajanje akcionarskih društava
O d s e k 1.
Osnovna načela
Shodna primena
Član 411.
Na podelu uz pripajanje akcionarskih društava shodno se primenjuju
odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje, ako ovim zakonom nije drukčije
uređeno.
O d s e k 2.
Nacrt ugovora o podeli uz pripajanje
Oblik i sadržina
Član 412.
(1) Upravni odbor društva prestalog podelom sačinjava ugovor o
podeli uz pripajanje u pisanom obliku.
(2) Nacrt ugovora iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:
1) poslovnom imenu, obliku i sedištu svakog društva učesnika
podele;
- 172 -
2) srazmeri zamene akcija i iznos bilo kog novčanog plaćanja;
3) načinu dodele akcija društva sticaoca;
4) danu od kojeg akcionari društva prestalog podelom stiču pravo da
učestvuju u dobiti društva sticaoca po osnovu zamenjenih im akcija, kao i sve
posebne uslove za ostvarivanje tog prava, ako tih uslova ima;
5) danu od kog se smatra da su poslovi društva koje se deli preduzeti
za račun društva sticaoca (dan obračuna);
6) posebnim pravima koja društvo sticalac obezbeđuje imaocima
preferencijalnih akcija i drugih povlašćenih hartija od vrednosti, koje je izdalo društvo
prestalo podelom ili mere predložene u vezi s tim;
7) o pravima koje imaju ili podelom dobijaju direktor ili članovi
upravnog odbora društava učesnika u podeli;
8) imovini i obavezama društva koje se deli, a koje se prenose
svakom društvu sticaocu;
9) načinu dodele akcija društva sticaoca akcionarima društva
prestalog podelom i kriterijum na kome se zasniva ova dodela.
(3) Sastavni deo nacrta ugovora iz stava 1. ovog člana je predlog
izmena osnivačkih akata i predlog izmena statuta društava sticalaca.
Neraspoređena sredstva i dugovi
Član 413.
(1) Sredstva društva prestalog podelom koja ugovorom o podeli nisu
dodeljena nijednom društvu sticaocu, niti mogu da se dodele na osnovu uslova
podele iz tog ugovora, dodeljuju se svim društvima sticaocima srazmerno učešću
svakog od njih u neto imovini društva prestalog podelom utvrđenoj ugovorom o
podeli.
(2) Za obaveze društva prestalog podelom koje ugovorom o podeli
nisu raspoređene nijednom društvu sticaocu, niti mogu da se rasporede na osnovu
uslova podele iz tog ugovora, solidarno odgovaraju sva društva sticaoci.
O d s e k 3.
Odlučivanje
Odluka
Član 414.
(1) Ugovor o podeli uz pripajanje usvaja se na sednicama skupština
akcionara društava koja učestvuju u podeli uz pripajanje, kvalifikovanom većinom u
skladu sa članom 293. stav 2. ovog zakona.
(2) Ako u društvu koje je prestalo podelom ima više klasa akcija,
ugovor o podeli uz pripajanje usvajaju akcionari svake klase akcija čija su prava
povređena podelom uz pripajanje na glasanju grupe te klase akcija u skladu sa
stavom 1. ovog člana.
- 173 -
(3) Potpisi na ugovoru ovlašćenih zastupnika svakog društva koje
učestvuje u podeli uz pripajanje overavaju se.
(4) Ugovor o podeli uz pripajanje prilaže se zapisniku skupštine
svakog društva koje učestvuje u podeli uz pripajanje.
Podela bez odluka skupština društava sticalaca
Član 415.
(1) Podela uz pripajanje može biti izvršena i na osnovu odluke
upravnog odbora društava sticalaca, bez odluke skupštine akcionara tih društava,
pod uslovom da:
1) je ugovor o podeli uz pripajanje objavljen u skladu sa članom 388.
ovog zakona najmanje mesec dana pre sednice skupštine akcionara društva
prestalog podelom na kojoj treba da se donese odluka o podeli uz pripajanje;
2) akcionarima svakog društva sticaoca je omogućeno da ostvare
uvid u sva dokumenta navedena u članu 401. ovog zakona;
3) jedan ili više akcionara nekog društva sticaoca čije je kapital
učešće najmanje 5% nije zahtevao održavanje skupštine akcionara radi donošenja
odluke o podeli uz pripajanje, u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine
društva prestalog podelom na kojoj je usvojen nacrt ugovora o podeli uz pripajanje.
(2) Uslovi iz stava 1. ovog člana moraju se ispuniti kumulativno.
O d s e k 4.
Sprovođenje
Zamena akcija
Član 416.
Na zamenu akcija društva prestalog podelom akcijama društava
sticalaca, shodno se primenjuje član 400. stav 1. tačka 6) ovog zakona o zameni
akcija i o povlačenju i poništenju akcija u slučaju spajanja uz pripajanje.
O d s e k 5.
Zaštita poverilaca
Solidarna odgovornost
Član 417.
Za obaveze društva prestalog podelom uz pripajanje koje su postojale
pre registracije podele i njenog objavljivanja solidarno odgovara svako društvo
sticalac, osim ako je sa određenim poveriocem drukčije ugovoreno.
- 174 -
O d s e k 6.
Okončanje
Prijava za registraciju
Član 418.
(1) Društvo prestalo podelom i svako društvo sticalac podnose prijavu
za registraciju podele uz pripajanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija
privrednih subjekata.
(2) Ako je pokrenut postupak pobijanja odluke o podeli, registar ne
prekida postupak registracije, ako oceni da preovlađuje interes za hitnim
odlučivanjem i da su ispunjeni ostali uslovi za registraciju podele.
(3) Pri odlučivanju o preovlađivanju interesa iz stava 2. ovog člana
registar vodi računa o pravima koja se štite u postupku za poništaj, verovatnosti
uspeha tužioca, kao i o šteti koja bi društvima učesnicima podele nastala danom
odlaganja registracije podele.
Registracija i objavljivanje
Član 419.
Registracija podele i objavljivanje registracije vrši se u skladu sa
zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
Dejstvo
Član 420.
Danom registracije podele uz pripajanje nastupaju sledeće pravne
posledice:
1) imovina društva prestalog podelom, uključujući i nenamirena
potraživanja kao i druga prava i obaveze prema trećim licima u skladu sa ugovorom
o podeli prelazi na društva sticaoce;
2) akcionari društva prestalog podelom postaju akcionari jednog ili
više društava sticalaca, u skladu sa ugovorom o podeli uz pripajanje;
3) lica zaposlena u društvu prestalom podelom, nastavljaju da rade u
društvima sticaocima u skladu sa propisima o radu i ugovorom o podeli uz pripajanje;
4) društvo koje se deli prestaje da postoji.
- 175 -
Odeljak 9.
Podela uz osnivanje akcionarskog društva
Osnovno načelo
Član 421.
(1) Na podelu uz osnivanje novog društva shodno se primenjuju
odredbe ovog zakona o podeli uz pripajanje, o osnivanju odgovarajućeg oblika
društva, kao i o spajanju uz osnivanje novog društva.
(2) Ugovor o podeli uz osnivanje kao osnivački akt novog društva
usvaja skupština akcionara društva koje prestaje podelom.
(3) U ugovor o podeli uz osnivanje kao osnivač navodi se društvo
prestalo podelom, sa podacima o poslovnom imenu, sedištu, pravnoj formi i
delatnosti tog društva i svakog novog društva nastalog na toj osnovi, a akcionari
društva prestalog podelom postaju akcionari novog društva.
Odeljak 10.
Odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje
akcionarskog društva
Shodna primena
Član 422.
(1) Na odvajanje uz pripajanje akcionarskog društva shodno se
primenjuju odredbe ovog zakona o podeli uz pripajanje, a na odvajanje uz osnivanje
akcionarskog društva shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o podeli uz
osnivanje novih društava, odnosno spajanju sa postojećim društvom i osnivanju
novih društava na toj osnovi, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.
(2) Nacrt ugovora o odvajanju uređuje i način smanjenja osnovnog
kapitala i akcija društva deljenika po osnovu smanjenja zbog odvajanja iz stava 1.
ovog člana.
(3) Uz nacrt ugovora o odvajanju akcionarskog društva, prilaže se
zaključni račun društva deljenika i početni bilans novog društva odnosno društava
sticalaca, kao i početni bilans društva deljenika iz kojeg se vidi stanje njegove
imovine i obaveza posle odvajanja.
(4) Od dana kad se sastavlja zaključni i početni bilans odnosno
deobni bilans iz stava 3. ovog člana do dana podnošenja prijave za registraciju ne
sme proći više od osam meseci.
(5) Osnivački akt akcionarskog društva deljenika menja se u skladu sa
odredbama ovog zakona o izmenama osnivačkog akta datog društva.
(6) U slučaju odvajanja uz osnivanje ili odvajanja uz pripajanje
akcionarskih društava, osnivanje ili spajanje uz pripajanje registruje se tek pošto se
upiše smanjenje osnovnog kapitala društva deljenika.
- 176 -
Odeljak 11.
Podela i odvajanje društava s ograničenom odgovornošću
Shodna primena
Član 423.
Odredbe ovog zakona o podeli i odvajanju akcionarskih društava
shodno se primenjuju i na podelu i odvajanje društava s ograničenom odgovornošću.
Odeljak 12.
Podela akcionarskog društva i odvajanje ogranka (dela)
društva u društvo s ograničenom odgovornošću, i obrnuto
Kombinovana podela
Član 424.
(1) Podela akcionarskog društva i odvajanje ogranka akcionarskog
društva u dva ili više društava s ograničenom odgovornošću ili kombinovanje ove dve
pravne forme društava, kao i podela i odvajanje dela društva s ograničenom
odgovornošću u dva ili više akcionarskih društava ili kombinovanje ove dve pravne
forme društava, mogu se vršiti u skladu sa ovim zakonom.
(2) Odredbe ovog zakona o podeli i odvajanju akcionarskih društava i
društava s ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju i na podele i odvajanja
iz stava 1. ovog člana.
Odeljak 13.
Statusne promene i ortačko i komanditno društvo
Spajanje, podela i odvajanje sa učešćem ortačkog i komanditnog
društva
Član 425.
(1) Ortačko i komanditno društvo mogu se spajati sa društvom s
ograničenom odgovornošću i sa akcionarskim društvom.
(2) Na spajanje ortačkog i komanditnog društva sa društvom s
ograničenom odgovornošću i akcionarskim društvom shodno se primenjuju odredbe
ovog zakona o spajanju društava s ograničenom odgovornošću, ako ovim zakonom
nije drukčije uređeno.
(3) Na učešće akcionarskog društva u spajanju sa ortačkim i
komanditnim društvom, bez obzira na to da li je akcionarsko društvo društvo sticalac,
društvo prestalo spajanjem uz pripajanje ili društvo prestalo spajanjem uz osnivanje,
shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o spajanju akcionarskog društva, ako
ovim zakonom nije drukčije uređeno.
- 177 -
(4) Ako se otvoreno akcionarsko društvo spaja uz pripajanje ortačkom
ili komanditnom društvu ili se sa njim spaja u novo ortačko ili komanditno društvo, u
spajanju uz pripajanje odnosno spajanju uz osnivanje mora da ispuni uslove za
pretvaranje u zatvoreno društvo uređeno ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje
tržište hartija od vrednosti.
(5) Odluka o spajanju sa učešćem ortačkog ili komanditnog društva
donosi se u svakom društvu učesniku u spajanju uz saglasnost onih članova
odnosno akcionara, koji nakon spajanja postaju solidarno odgovorni prema trećim
licima za obaveze društva koje je pravni sledbenik u spajanju.
(6) Na podelu i odvajanje ortačkog i komanditnog društva, kao i na
podelu i odvajanje društva s ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva po
osnovu čega nastaje jedno ili više ortačkih ili komanditnih društava, shodno se
primenjuju st. 1. do 6. ovog člana i odredbe o podeli i odvajanju društva s
ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva.
Glava II
PROMENA PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Odeljak 1.
Osnovna načela
Pojam
Član 426.
Promena pravne forme je prelazak iz jedne pravne forme u drugu, u
skladu sa ovim zakonom.
Promena pravne forme u postupku likvidacije
Član 427.
(1) Privredno društvo nad kojim se sprovodi postupak likvidacije može
promeniti pravnu formu do početka deobe i isplate likvidacionog ostatka ortacima,
članovima ili akcionarima, koji preostane pošto se podmire poverioci društva.
(2) U slučaju donošenja odluke iz stava 1. ovog člana privredno
društvo je dužno da obustavi postupak likvidacije, da to registruje i objavi.
Registracija i objavljivanje
Član 428.
(1) Promena pravne forme privrednog društva registruje se i
objavljuje.
(2) Posle promene pravne forme privredno društvo nastavlja da
posluje kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.
- 178 -
Shodna primena i izuzetak od pobijanja odluke
Član 429.
(1) Na promenu pravne forme privrednog društva primenjuju se
shodno odredbe ovog zakona o osnivanju date forme privrednog društva ako ovim
zakonom nije drukčije uređeno.
(2) Odluka o promeni pravne forme ne može se pobijati zbog
nepravilno utvrđene srazmere zamene akcija ili udela, u skladu sa ovim zakonom.
Odeljak 2.
Vrste promena pravne forme
O d s e k 1.
Promena pravne forme akcionarskog društva u društvo s
ograničenom odgovornošću
Član 430.
(1) Akcionarsko društvo može promeniti pravnu formu u društvo s
ograničenom odgovornošću na sledeći način:
1) upravni odbor akcionarskog društva utvrđuje predlog odluke o
promeni pravne forme utvrđene ovim zakonom. Odluku o promeni pravne forme
usvaja skupština akcionara;
2) akcionarsko društvo obaveštava akcionare o sazivu sednice
skupštine u skladu sa članom 281. ovog zakona najmanje 30 dana pre dana
održavanja skupštine akcionara.
(2) Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: razlog
sazivanja skupštine, mesto u sedištu društva gde akcionari stavljaju na uvid sledeća
dokumenta:
1) predlog odluke o promeni pravne forme i izveštaj upravnog odbora
akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za
promenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima
promene pravne forme;
2) preporuku upravnog odbora akcionarskog društva u vezi sa
odlukom o promeni pravne forme i razloge za takvu preporuku;
3) obaveštenje o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promeni
pravne forme i o pravu na traženje procene i otkupa njihovih akcija od strane društva,
u skladu sa ovim zakonom.
(3) Odluka o promeni pravne forme usvaja se na skupštini akcionara
akcionarskog društva koje menja pravnu formu kvalifikovanom većinom u skladu sa
članom 293. stav 2. ovog zakona.
(4) Ako u društvu koje menja pravnu formu ima više klasa akcija,
odluku o promeni pravne forme usvajaju akcionari kvalifikovanom većinom iz stava 3.
ovog člana svake klase akcija čija se prava umanjuju promenom pravne forme na
glasanju grupe te klase akcija.
- 179 -
(5) Uz odluke o promeni pravne forme skupština akcionara usvaja
izmenu osnivačkog akta u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana.
Sadržaj odluke o promeni pravne forme
Član 431.
Odluka o promeni pravne forme sadrži naročito:
1) poslovno ime, sedište i adresu akcionarskog društva koje menja
pravnu formu i društva s ograničenom odgovornošću u koju formu se akcionarsko
društvo pretvara;
2) uslove promene pravne forme;
3) način i uslove konverzije akcija akcionarskog društva u postupku
promene pravne forme u udele u društvu s ograničenom odgovornošću ili u novac ili
drugu imovinu, kao i način kojim se ove akcije ili druga sredstva plaćanja ustupaju
akcionarima akcionarskog društva;
4) druge podatke u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom, statutom
ili ugovorom članova društva.
Registracija i objavljivanje
Član 432.
(1) Posle okončanja postupka promene pravne forme akcionarskog
društva u društvo s ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 430. ovog
zakona, akcionarsko društvo podnosi prijavu sa prilozima, u skladu sa zakonom
kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, o promeni pravne forme, radi
registracije i objavljivanja.
(2) Po ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, registruje se i
objavljuje odluka o promeni pravne forme akcionarskog društva i osnivački akt
društva s ograničenom odgovornošću.
Pravne posledice promene pravne forme
Član 433.
Registracijom promene pravne forme akcionarskog društva u društvo
s ograničenom odgovornošću nastaju sledeće pravne posledice:
1) društvo koje učestvuje u postupku promene pravne forme je
društvo koje se u odluci o promeni pravne forme identifikuje kao društvo s
ograničenom odgovornošću, a akcionarsko društvo prestaje da postoji;
2) društvo s ograničenom odgovornošću preuzima svu imovinu i
obaveze akcionarskog društva;
3) sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva
nastavljaju se protiv društva s ograničenom odgovornošću, koje je pravni sledbenik
akcionarskog društva;
- 180 -
4) akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele društva s
ograničenom odgovornošću, obveznice, novac ili drugu imovinu, u skladu sa članom
431. ovog zakona;
5) titularima zamenljivih obveznica, varanata, drugih obveznica i
drugih sličnih hartija od vrednosti, koje nisu akcije, obezbeđuju se najmanje ista
posebna prava nakon promene pravne forme, osim ako je odlukom o izdavanju tih
hartija drukčije predviđeno ili ako je drukčije ugovoreno sa njihovim imaocima, u
skladu sa članom 210. stav 10. ovog zakona.
O d s e k 2.
Promena pravne forme akcionarskog društva u ortačko ili
komanditno društvo
Pretpostavke
Član 434.
(1) Akcionarsko društvo može promeniti pravnu formu u ortačko ili
komanditno društvo jednoglasnom odlukom svih akcionara koji stiču status ortaka s
neograničenom odgovornošću.
(2) U odluci skupštine akcionarskog društva o promeni pravne forme
toga društva u komanditno društvo navodi se koji akcionari imaju status komanditora,
a koji komplementara.
Dejstvo registracije i objavljivanja
Član 435.
Registracijom i objavljivanjem registracije promene pravne forme
akcionarskog društva u ortačko ili komanditno društvo:
1) akcionarsko društvo nastavlja kao ortačko ili komanditno društvo i
time prestaje da postoji kao akcionarsko;
2) ortačko ili komanditno društvo je pravni sledbenik akcionarskog
društva;
3) prestaju sva ovlašćenja organa akcionarskog društva;
4) nastupaju druge pravne posledice, u skladu s prirodom ortačkog ili
komanditnog društva nastalog promenom pravne forme akcionarskog društva.
O d s e k 3.
Promena pravne forme društva s ograničenom
odgovornošću u akcionarsko društvo
Odluka o promeni pravne forme
Član 436.
(1) Odredbe ovog zakona o promeni pravne forme akcionarskog
društva u društvo s ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju i na promenu
- 181 -
pravne forme društva s ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, ako
odredbama ovog zakona koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću
nije drukčije uređeno.
(2) Odredbe ovog zakona o minimalnom osnovnom kapitalu
akcionarskog društva i minimalnoj nominalnoj vrednosti akcije, primenjuju se i na
promenu pravne forme društva s ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.
Izbor organa i registracija
Član 437.
(1) Sa odlukom o promeni pravne forme društva s ograničenom
odgovornošću u akcionarsko društvo, za registraciju, prilaže se i odluka o izboru
upravnog odbora akcionarskog društva.
(2) Registracija promene pravne forme društva s ograničenom
odgovornošću u akcionarsko društvo objavljuje se, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje registracija privrednih subjekata.
Konverzija udela u akcije
Član 438.
(1) Nakon registracije promene pravne forme društvo s ograničenom
odgovornošću nastavlja kao akcionarsko društvo. Udeli društva s ograničenom
odgovornošću postaju akcije akcionarskog društva. Prava trećih lica na udelima u
društvu s ograničenom odgovornošću pretvaraju se u prava trećih lica na akcijama.
(2) Udeli društva s ograničenom odgovornošću zamenjuju se za akcije
poništenjem u knjizi udela i upisom u Centralni registar hartija od vrednosti.
(3) Za konverziju udela u akcije, kao i za spajanje udela nije potrebno
odobrenje Komisije za hartije od vrednosti.
Promena pravne forme društva s ograničenom odgovornošću u
ortačko društvo ili komanditno društvo
Član 439.
Na promenu pravne forme društva s ograničenom odgovornošću u
ortačko društvo ili komanditno društvo shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o
promeni pravne forme akcionarskog društva u ortačko ili komanditno društvo.
- 182 -
O d s e k 4.
Promena pravne forme ortačkog i komanditnog društva u
društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko
društvo
Pretpostavke
Član 440.
(1) Ortačko društvo i komanditno društvo mogu odlukom svih ortaka
ortačkog društva, odnosno svih komplementara promeniti pravnu formu u društvo s
ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.
(2) Ortaci ortačkog i komanditnog društva koji odgovaraju solidarno za
obaveze društva, ostaju sa istom odgovornošću za obaveze koje je društvo preuzelo
do registracije i objavljivanja registracije promene pravne forme, u skladu sa ovim
zakonom.
(3) Na dejstvo promene pravne forme ortačkog ili komanditnog
društva u društvo s ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo shodno se
primenjuju odredbe ovog zakona o promeni pravne forme tih privrednih društava.
Promena pravne forme ortačkog društva u komanditno i obrnuto
Član 441.
(1) Promena pravne forme ortačkog društva u komanditno i obrnuto,
pored ispunjenja opštih uslova za promenu pravne forme privrednog društva u skladu
sa ovim zakonom, punovažna je ako svi ortaci društva prihvate takvu promenu
pravne forme.
(2) Na dejstvo promene pravne forme ortačkog društva u komanditno i
obrnuto, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o promeni pravne forme tih
privrednih društava.
D e o s e d m i
STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE
VREDNOSTI
Pojam
Član 442.
(1) Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrednosti
privrednog društva, u smislu ovog zakona, smatra se prenos ili više povezanih
prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane privrednog društva imovine
čija tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% od
knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.
- 183 -
(2) Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog zakona označava sticanje ili
raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, razmenu,
zalogu ili hipoteku.
(3) Imovina u smislu st. 1. i 2. ovog člana uključuje naročito
nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske
svojine ili ugovorna prava, akcije kao i druge udele u drugim društvima ili novac.
Postupak sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
akcionarskog društva
Član 443.
(1) Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti akcionarskog
društva može se izvršiti na sledeći način:
1) upravni odbor akcionarskog društva usvaja odluku kojom
preporučuje zaključenje tog posla;
2) akcionarsko društvo obaveštava akcionare u skladu sa članom
281. ovog zakona o sazivanju skupštine najkasnije 30 dana pre dana koji je određen
za održavanje sednice.
(2) Obaveštenje iz stava 1. tačka 2) ovog člana sadrži razlog
sazivanja skupštine.
(3) Sastavni deo obaveštenja iz stava 1. tačka 2) ovog člana je:
1) izveštaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike
vrednosti;
2) preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja i
raspolaganja imovinom velike vrednosti, uključujući i razloge takve preporuke;
3) obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o
pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa
ovim zakonom.
(4) Odluku o zaključenju posla sticanja i rapolaganja imovinom velike
vrednosti donosi skupština akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju
kvalifikovanom većinom i kvalifikovanom većinom akcionara svake klase akcija čija
se prava menjaju ovim poslom.
(5) Uz zapisnik sa sednice skupštine akcionara iz stava 4. ovog člana
prilaže se i primerak ugovora o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Link ka narednom delu zakona

 

 

 #

Add Comment
Dodaj komentar

Zapamti me