Kategorije
Calendar
« Jul 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o privrednim drustvima ( deo VI ) - 01.07.2009. | besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o privrednim drustvima ( deo VIII ) - 06.07.2009. »

besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o privrednim drustvima ( deo VII ) - 02.07.2009.
jelence | 02 Jul, 2009 13:35

 ( Link ka prethodnom delu zakona )

 ( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" )

 

Odeljak 15.
Pitanja o kojima glasaju akcionari preferencijalnih akcija
Glasanje klase akcija (grupno glasanje)
Član 341.
Akcionari ma koje klase akcija imaju pravo da glasaju kao grupa o
pitanjima koja se odnose na:
1) povećavanje ili smanjenje ukupnog broja odobrenih akcija te grupe
(klase);
2) izmenu bilo kog prava ili privilegije akcija te grupe (klase);
3) utvrđivanje prava imalaca bilo kojih drugih akcija na zamenu ili
konverziju njihovih akcija u akcije klase koju drži ta klasa (grupa);
4) izmenu akcija akcionara te klase u različit broj akcija ili u akcije
druge klase;
5) izdavanje nove klase akcija koje imaju prava ili preferencije
nadređene ili u suštini jednake pravima te grupe, ili na povećanje prava ili
preferencije bilo koje klase akcija koje imaju prava ili preferencije u suštini iste ili
nadređene pravima te grupe (klase), ili na povećanje prava i preferencije bilo koje
klase akcija koje imaju prava i preferencije ispod ovih te grupe (klase), ako ih to
povećanje čini u biti istim ili iznad ovih te grupe;
6) limitiranje ili negiranje postojećeg prava prečeg upisa akcija te
klase;
7) poništavanje ili na druge načine koji pogađaju kumulativne
dividende akcija te grupe (klase);
8) limitiranje ili negiranje prava glasa akcija te grupe (klase);
9) druge načine kojima se menjaju prava ili preferencije akcija
akcionara te klase tako da ih pogađaju.
Odeljak 16.
Akta i dokumenta društva
Vrste
Član 342.
(1) Akcionarsko društvo čuva sledeća akta i dokumenta:
1) osnivački akt i sve njegove izmene;
2) statut, ako ga društvo ima, i sve njegove izmene;
3) rešenje o registraciji;
- 141 -
4) interna dokumenta koja su odobrena od strane skupštine i drugih
organa društva;
5) akt o obrazovanju svakog ogranka društva i zastupništva;
6) dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava društva;
7) zapisnike i odluke skupštine akcionara, upravnog odbora i
nadzornog odbora;
8) pisane naloge i odluke izvršnog odbora;
9) zapisnike odbora revizora i njihove pisane naloge i zaključke;
10) finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;
11) prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti;
12) knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
13) listu povezanih društava u smislu ovog zakona sa podacima o
akcijama i udelima u njima, u smislu ovog zakona;
14) knjigu akcija;
15) listu sa punim imenima i adresama svih članova upravnog odbora i
svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica
ovlašćena da zastupaju društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
16) listu sa punim imenima i adresama članova nadzornog odbora,
članova odbora revizora, internog revizora i revizora ako ga društvo ima;
17) listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge
prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar;
18) spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi upravnog
odbora, izvršnog odbora i nadzornog odbora.
(2) Akcionarsko društvo dužno je da čuva dokumenta i akta iz stava 1.
ovog člana u svom sedištu ili u dugim mestima poznatim i dostupnim akcionarima
društva.
(3) Akcionarsko društvo čuva osnivački akt i njegove izmene trajno, a
ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, a posle toga ta
dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.
Pristup aktima
Član 343.
(1) Akcionarsko društvo dužno je, ako posebnim zakonom nije
drukčije propisano, da akta iz člana 342. ovog zakona stavi na raspolaganje svakom
akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar društva, radi
kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme društva u prostorijama
društva.
(2) Akcionarsko društvo može odrediti da lice koje zahteva pristup
aktima treba da se identifikuje, kao i da dokaže status akcionara pre obezbeđenja
tražene informacije.
- 142 -
Pristup aktima po odluci suda
Član 344.
(1) Ako članovi upravnog odbora akcionarskog društva odbiju da
stave na raspolaganje akta u skladu sa članom 343. ovog zakona, u roku od pet
dana od dana podnošenja pisanog zahteva, lice koje ima pravo na uvid može tražiti u
vanparničnom postupku od suda da mu omogući ostvarenje ovog prava.
(2) Po zahtevu iz stava 1. ovog člana, sud donosi odluku u roku od tri
dana od dana podnošenja zahteva.
(3) Lice koje dobije tražene informacije u skladu sa st. 1. i 2. ovog
člana ne može da ih objavi ili prezentira na način kojim bi nanelo štetu društvu.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana objavljivanje akata i poverljivih
informacija dozvoljeno je ako je tako uređeno zakonom.
Odeljak 17.
Prestanak društva i druge mere suda
Razlozi za prestanak
Član 345.
Akcionarsko duštvo prestaje:
1) protekom vremena za koje je osnovano;
2) pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi
kvalifikovanom većinom;
3) pravnosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje da je
registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva po službenoj dužnosti;
4) odlukom stečajnog veća o otvaranju i zaključenju stečajnog
postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti
da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka;
5) bankrotstvom (stečajem);
6) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i osnivačkim aktom
društva koji su navedeni kao osnov za prestanak društva.
Prestanak društva i druge mere suda po zahtevu manjinskih
akcionara
Član 346.
(1) Po zahtevu manjinskih akcionara koji u akcionarskom društvu
poseduju najmanje 20% akcija osnovnog kapitala društva nadležni sud može naložiti
prestanak društva ili druge mere ako:
1) članovi upravnog odbora društva ne mogu da vode poslove
društva, bilo zbog podele ili drugih razloga, a akcionari društva ne mogu da prekinu
blokadu, tako da se poslovi društva ne mogu više voditi u interesu akcionara društva;
- 143 -
2) su akcionari blokirani u odlučivanju i na najmanje dve uzastopne
godišnje skupštine ne uspeju da izaberu članove upravnog odbora društva, tako da
se poslovi društva ne mogu voditi u interesu društva;
3) članovi upravnog odbora društva, kao i članovi drugih organa
društva deluju protivzakonito, nepošteno ili prevarno prema akcionarima koji podnose
takav zahtev;
4) se imovina društva rasipa i umanjuje.
(2) Po podnetom zahtevu iz stava 1. ovog člana sud može da pokrene
postupak prestanka društva ili ako se radi o otklonjivom osnovu ostaviti rok do godinu
dana za otklanjanje nepravilnosti.
(3) Ako se u roku iz stava 2. ovog člana ne otklone nepravilnosti,
pokreće se postupak prestanka društva likvidacijom u skladu sa ovim zakonom, kada
sud ima ovlašćenje da odredi i likvidacionog upravnika.
(4) Ako sud ne pokrene postupak prestanka društva može naložiti
jednu ili više mera, a naročito:
1) razrešenje bilo kog člana upravnog odbora ili izvršnog odbora;
2) izbor člana upravnog odbora ili izvršnog odbora društva;
3) imenovanje privremenog zastupnika društva;
4) reviziju računovodstvenih izveštaja društva i popis imovine
društva;
5) plaćanje dividende;
6) kupovinu akcija manjinskih akcionara koji su podneli zahtev za
kupovinu od strane društva po vrednosti utvrđenoj od strane suda na osnovu nalaza
nezavisnog procenjivača;
7) naknadu štete bilo kom licu kome je prouzrokovana.
(5) Zahtev manjinskih akcionara iz stava 1. ovog člana podnosi se
protiv akcionarskog društva.
D e o č e t v r t i
LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
Odeljak 1.
Pojam i pokretanje postupka
Pojam
Član 347.
Likvidacija privrednog društva sprovodi se u skladu sa ovim zakonom
kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza, a
naročito:
- 144 -
1) ako mu je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog toga
što ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti a u roku određenom u izrečenoj meri
ne ispuni te uslove, odnosno ne promeni delatnost;
2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje
delatnosti;
3) istekom vremena za koje je osnovano;
4) ako se broj osnivača, odnosno članova privrednog društva, osim
kod akcionarskog društva i društva s ograničenom odgovornošću svede na jedan, a
u roku od šest meseci, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno, registru se ne prijavi
novi član;
5) ako nije organizovano u skladu sa ovim zakonom;
6) ako ne obavlja delatnost duže od dve godine neprekidno;
7) u slučaju ništavosti osnivanja društva u skladu sa zakonom.
Odluka
Član 348.
(1) Likvidacija privrednog društva sprovodi se odlukom ortaka,
članova ili akcionara, i to:
1) u slučaju ortačkog društva, jednoglasnom odlukom svih ortaka,
ako osnivačkim aktom društva nije određeno odlučivanje većinom glasova;
2) u slučaju komanditnog društva, jednoglasnom odlukom svih
komplementara, ako osnivačkim aktom društva nije određeno odlučivanje većinom
glasova;
3) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću, odlukom koju
donosi skupština članova društva u skladu sa članom 146. stav 2. ovog zakona;
4) u slučaju akcionarskog društva, odlukom koju donosi skupština
akcionara društva, kvalifikovanom većinom u skladu sa članom 293. stav 2. ovog
zakona.
(2) Odredbe ovog zakona, osnivačkog akta, ugovora ortaka ili članova
društva i statuta akcionarskog društva koje se odnose na obaveštavanje i postupak
odlučivanja primenjuju se i na odlučivanje o likvidaciji društva.
Registracija i objavljivanje
Član 349.
Odluka o pokretanju postupka likvidacije privrednog društva registruje
se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih
subjekata.
- 145 -
Odeljak 2.
Likvidacija i poverioci
Individualno obaveštenje poznatim poveriocima
Član 350.
(1) Privredno društvo dostavlja poznatim poveriocima pisano
obaveštenje sa kopijom registracione prijave o pokretanju postupka prestanka
društva likvidacijom.
(2) Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:
1) poštansku adresu gde se upućuje prijava potraživanja poverilaca;
2) rok u kome privredno društvo u likvidaciji mora primiti prijavu, koji
ne može biti kraći od 120 dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja;
3) upozorenje da će potraživanje biti prekludirano ako prijava
potraživanja ne bude podneta u određenom roku.
(3) Potraživanje protiv privrednog društva u likvidaciji je prekludirano
ako nije prijavljeno privrednom društvu u likvidaciji u roku iz stava 2. tačka 2)
ovog člana ili ako poverilac čije je potraživanje osporeno od
društva u likvidaciji ne pokrene postupak pred sudom u roku od 30 dana od dana
prijema odluke o osporavanju potraživanja.
(4) Potraživanje iz stava 3. ovog člana ne obuhvata potraživanje koje
je nastalo posle nastupanja dejstva odluke o likvidaciji privrednog društva.
Objava obaveštenja svim poveriocima
Član 351.
(1) Privredno društvo u likvidaciji objavljuje obaveštenje o odluci o
likvidaciji u skladu sa članom 349. ovog zakona.
(2) Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora da:
1) bude objavljeno najmanje tri puta u vremenskim razmacima ne
manjim od 15 dana niti dužim od 30 dana;
2) sadrži pozivanje na odredbe ovog člana;
3) sadrži poštansku adresu gde se šalje prijava potraživanja od
strane poverioca;
4) sadrži upozorenje da će potraživanje biti prekludirano ako ga
poverilac ne prijavi, odnosno ne pokrene sudski postupak u skladu sa ovim zakonom.
(3) Potraživanja poverilaca biće prekludirana:
1) ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja
poslednjeg obaveštenja iz stava 2. tačka 1) ovog člana;
- 146 -
2) ako potraživanje bude osporeno a poverioci ne pokrenu postupak
pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o
osporavanju tih potraživanja.
Odeljak 3.
Status društva i likvidacioni upravnik
Status društva za vreme likvidacije
Član 352.
(1) Privredno društvo ne može preduzimati nove poslove, već samo
poslove vezane za sprovođenje likvidacionog postupka kao što su prodaja imovine,
plaćanje poverilaca, naplata potraživanja i druge poslove nužne za likvidaciju
društva.
(2) U postupku likvidacije privrednog društva ne plaćaju se dividende
niti se imovina društva raspodeljuje ortacima, članovima ili akcionarima pre plaćanja
svih potraživanja poverilaca.
Likvidacioni upravnici
Član 353.
(1) U postupku likvidacije delatnosti i poslove privrednog društva vode
lica koja su imala ista ovlašćenja i pre likvidacije, ako društvo ne izabere drugo lice ili
lica.
(2) Lice ili lica koja imaju ovlašćenja u postupku likvidacije privrednog
društva nazivaju se likvidacioni upravnici.
(3) Na zahtev bilo kog lica iz stava 1. ovog člana sud može iz
opravdanih razloga imenovati drugog likvidacionog upravnika radi zamene upravnika
izabranog od strane društva ili zajedničkog postupanja sa njima.
Razrešenje likvidacionog upravnika
Član 354.
Likvidacioni upravnik može biti razrešen na isti način na koji je
izabran, odnosno imenovan.
Registracija i objavljivanje izbora, imenovanja i razrešenja
likvidacionog upravnika
Član 355.
Izbor, određivanje ili razrešenje likvidacionog upravnika registruje se i
objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
- 147 -
Poslovi likvidacionog upravnika
Član 356.
(1) Likvidacioni upravnik privrednog društva završava tekuće
poslovanje društva, naplaćuje potraživanja, izmiruje obaveze i unovčava imovinu
društva.
(2) U okviru svojih ovlašćenja likvidacioni upravnik privrednog društva
odgovoran je za vođenje poslova društva.
(3) Likvidacioni upravnik zastupa privredno društvo u likvidaciji.
Odeljak 4.
Likvidacioni bilansi
Likvidacioni bilans stanja i finansijski izveštaji
Član 357.
(1) Likvidacioni upravnik privrednog društva sastavlja bilans stanja
najkasnije tri meseca po otvaranju postupka likvidacije (početni likvidacioni bilans
stanja) i podnosi ga ortacima ili komplementarima ili skupštini članova ili akcionara na
usvajanje. U bilansu stanja navodi se stanje aktive i pasive društva, neophodne
radnje za sprovođenje likvidacije i vreme potrebno za završetak likvidacije.
(2) Sva imovina privrednog društva uključuje se u bilans stanja iz
stava 1. ovog člana po njenoj tržišnoj ceni ili procenjenoj vrednosti.
(3) Likvidacioni upravnik privrednog društva podnosi privremeni
izveštaj o svojim radnjama, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija
nastavlja a nije završena, kao i finansijski izveštaj, najkasnije u roku od tri meseca po
isteku svake poslovne godine, ako likvidacija traje duže od godinu dana.
Obustava likvidacije i sprovođenje stečaja
Član 358.
(1) Ako likvidacioni upravnik utvrdi da imovina privrednog društva nije
dovoljna za to da se podmire sva potraživanja poverilaca, dužan je da odmah
obustavi postupak likvidacije i pokrene postupak stečaja (bankrotstva).
(2) Ako je likvidacija obustavljena u skladu sa stavom 1. ovog člana,
likvidacioni upravnik o tome izveštava registar radi registracije i objavljivanja u skladu
sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
- 148 -
Izveštaj o sprovođenju likvidacije i predlog za deobu
likvidacionog ostatka
Član 359.
(1) Posle podmirenja dugova privrednog društva, likvidacioni upravnik
sastavlja izveštaj o sprovedenoj likvidaciji, završni likvidacioni bilans i predlog o
podeli likvidacionog ostatka društva.
(2) Završni likvidacioni bilans stanja privrednog društva sadrži prikaz
izvora priliva i njihovu upotrebu, spisak imovine koja je otuđena i prilive koji su tako
ostvareni, izjašnjenje da li postoje još neka pitanja koja treba rešavati i predlog
njihovog rešavanja, iznos troškova likvidacije i naknade likvidacionom upravniku.
(3) Izveštaj i završni likvidacioni bilans privrednog društva usvajaju
ortaci, odnosno skupština članova ili akcionara, ako u odluci o pokretanju postupka
likvidacije ili u odluci nadležnog suda nije drukčije određeno.
Odeljak 5.
Isplate vlasnicima društva i okončanje likvidacije
Isplate ortacima, članovima ili akcionarima
Član 360.
(1) Imovina privrednog društva u likvidaciji koja preostane posle
izmirenja potraživanja poverilaca i drugih potraživanja raspodeljuje se od strane
likvidacionog upravnika ortacima, članovima i akcionarima.
(2) Ako osnivačkim aktom, ugovorom ortaka, statutom društva ili
odlukom nadležnog suda nije drukčije određeno, raspodela iz stava 1. ovog člana
vrši se u skladu sa pravilima prioriteta, i to:
1) za plaćanje ortaka, članova ili akcionara sa preferencijalnim
akcijama koji imaju pravo prioriteta na plaćanje u likvidaciji u skladu sa osnivačkim
aktom, ugovorom ortaka, članova ili akcionara društva;
2) za plaćanje ortacima (u slučaju ortačkog društva ili komanditnog
društva), članovima (u slučaju društva s ograničenom odgovornošću) srazmerno
udelima u društvu i akcionarima (u slučaju akcionarskog društva) srazmerno
posedovanim akcijama u društvu.
(3) Komanditori komanditnog društva, članovi društva s ograničenom
odgovornošću i akcionari akcionarskog društva koji su primili isplate u dobroj veri
nakon što je privredno društvo u likvidaciji postupilo u svemu u skladu sa postupkom
iz člana 350. i/ili člana 351. obavezni su na povraćaj primljenog ako je to potrebno za
namirenje poverilaca društva.
(4) U slučaju spora u vezi sa raspodelom imovine društva u likvidaciji
ortacima, članovima ili akcionarima društva, likvidacioni upravnik odlaže raspodelu
do konačnog rešenja spora, osim ako odlukom suda nije drukčije određeno.
- 149 -
Naknada likvidacionom upravniku
Član 361.
(1) Likvidacioni upravnik ima pravo da mu se primereno nadoknade
troškovi koje je imao u sprovođenju likvidacije kao i na isplatu naknade za rad. Visinu
troškova i naknade za rad određuju ortaci, odnosno skupština članova ili akcionara, a
u slučaju spora sud.
(2) U pogledu potraživanja iz stava 1. ovog člana likvidacioni upravnik
smatra se poveriocem društva u likvidaciji.
(3) Troškovi i naknade za rad likvidacionog upravnika plaćaju se za
vreme trajanja likvidacije, ako to ne utiče na podmirenje obaveza prema poveriocima
društva.
Okončanje likvidacije
Član 362.
(1) Posle okončanja postupka likvidacije privrednog društva i
odobrenja finansijskog izveštaja sastavljenog sa danom završetka likvidacije i
izveštaja o sprovođenju likvidacije od ortaka, komplementara, odnosno skupštine
članova ili akcionara, likvidacioni upravnik bez odlaganja dostavlja ove izveštaje i
odgovarajuće odluke u sedište društva i registar, zajedno sa zahtevom da društvo
bude brisano iz registra u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih
subjekata.
(2) Ako se posle okončanja postupka likvidacije privrednog društva
ortaci ili komplementari ne sastanu ili se sednica skupštine članova društva ili
akcionara zbog nedostatka kvoruma ne održi, likvidacioni upravnik završava
postupak u skladu sa stavom 1. ovog člana i bez odobrenja finansijskog izveštaja i
izveštaja o sprovođenju postupka likvidacije od strane ortaka ili komplementara ili
skupštine članova odnosno akcionara.
(3) Poslovne knjige i dokumenta privrednog društva koje je prestalo
likvidacijom čuvaju se u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.
(4) Podatak o tome kod koga se čuvaju poslovne knjige i
dokumentacija privrednog društva registruje se u skladu sa zakonom kojim se
uređuje registracija privrednih subjekata.
(5) Zainteresovana lica mogu pregledati knjige i dokumenta društva
koje je prestalo likvidacijom, koja se u skladu sa zakonom smatraju javnim i
dostupnim.
(6) Ako se naknadno utvrdi da je potrebno sprovesti dalje radnje po
okončanju likvidacije privrednog društva, sud na predlog lica koje za to ima pravni
interes, ponovo imenuje ranijeg ili novog likvidacionog upravnika.
- 150 -
Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu
Član 363.
(1) Likvidacioni upravnik odgovara ortacima, članovima i akcionarima
privrednog društva kao i poveriocima privrednog društva za štetu koju im prouzrokuje
u izvršenju svojih dužnosti, u skladu sa čl. 32. do 34. i čl. 36. i 37. ovog zakona.
(2) Likvidacioni upravnik ne odgovara poveriocima, kao ni ortacima,
članovima društva ili akcionarima za bilo kakve gubitke privrednog društva, obaveze
ili smanjenja vrednosti imovine koja su nastala kao rezultat donošenja savesnih i
razumnih poslovnih odluka u vezi sa sprovođenjem postupka likvidacije privrednog
društva.
(3) Zahtevi po osnovu odgovornosti likvidacionog upravnika za štetu iz
stava 1. ovog člana zastarevaju u roku od jedne godine od dana brisanja privrednog
društva iz registra.
(4) Ako je više likvidacionih upravnika odgovorno za istu štetu, oni
odgovaraju solidarno.
Odgovornost ortaka, članova i akcionara po okončanju likvidacije
Član 364.
(1) Ortaci ortačkog društva i komplementari komanditnog društva za
eventualno neizmirene obaveze ovih društava u likvidacionom postupku odgovaraju
posle okončanja tog postupka i brisanja društva iz registra solidarno.
(2) Komanditori komanditnog društva, članovi društva sa ograničenom
odgovornošću i akcionari akcionarskog društva za eventualno neizmirene obaveze
ovih društava u likvidacionom postupku, odgovaraju posle okončanja tog postupka i
brisanja društva iz registra solidarno do visine primljenog iznosa iz likvidacionog
ostatka.
Obaveštenje poreskog organa
Član 365.
Likvidacioni upravnik privrednog društva obaveštava odgovarajući
poreski organ o prestanku društva dostavljanjem izveštaja o likvidaciji i drugih
izveštaja i dokumenata u skladu sa zakonom.
- 151 -
D e o p e t i
POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Odeljak 1.
Povezana društva
Pojam i vrste
Član 366.
(1) Povezana privredna društva čine dva ili više društava u skladu sa
ovim zakonom, koja se međusobno povezuju, i to:
1) putem učešća u osnovnom kapitalu ili ortačkim udelima (društva
povezana kapitalom);
2) putem ugovora (društva povezana ugovorom);
3) putem kapitala i putem ugovora (mešovito povezana društva).
(2) Povezana privredna društva iz stava 1. ovog člana obuhvataju
jedno kontrolno (matično) i jedno ili više podređenih (zavisnih) društava.
(3) Povezana privredna društva (putem kapitala, ugovora, mešovita)
organizuju se kao koncern, holding, grupa društava ili drugi oblik organizovanja u
skladu sa ovim zakonom.
(4) Povezana privredna društva, u smislu ovog zakona, organizuju se
kao koncern kada kontrolno društvo ima za pretežnu delatnost neku poslovnu
delatnost pored delatnosti upravljanja podređenim društvima.
(5) Povezana privredna društva, u smislu ovog zakona, organizuju se
kao holding kada kontrolno društvo ima isključivo delatnost upravljanja i finansiranja
podređenim društvima.
(6) Povezana privredna društva u smislu ovog zakona organizuju se
kao grupa društava kada kontrolno društvo obavlja delatnosti iz st. 4. i 5. ovog člana.
(7) Zabranjeno je povezivanje privrednih društava suprotno propisima
kojima se uređuje zaštita konkurencije.
Kontrolno učešće u kapitalu
Član 367.
(1) Kontrolni član ili akcionar društva s ograničenom odgovornošću ili
akcionarskog društva u smislu ovog zakona jeste lice koje samo ili sa drugim licima
koja sa njim deluju zajedno (zajedničko delovanje):
1) ima više od 50% glasačkih prava u privrednom društvu, što u
akcionarskom društvu označava vlasništvo i pravo glasa sa više od 50% običnih
akcija (većinsko učešće);
- 152 -
2) na drugi način vrši kontrolni uticaj nad upravljanjem i vođenjem
poslova privrednog društva na osnovu svog svojstva člana ili akcionara (ili na osnovu
zaključenog ugovora u skladu sa ovim zakonom).
(2) Lice koje samo ili sa jednim ili više drugih lica ima više od 20%
glasova u skupštini privrednog društva ima značajno učešće u smislu ovog zakona.
Zajedničko delovanje
Član 368.
(1) Zajedničko delovanje, u smislu ovog zakona, jeste:
1) akt dva ili više lica preduzet na osnovu međusobnog sporazuma u
cilju sticanja, ustupanja ili izvršenja glasačkih prava u određenom licu;
2) korišćenje glasačkih prava radi izvršenja zajedničkog uticaja na
upravljanje, poslovne operacije tog lica, na izbor statutarnih organa tog lica (ili većine
njegovih članova) ili vršenje tog uticaja na drugi način.
(2) Lica koja u smislu stava 1. ovog člana deluju zajedno su:
1) pravno lice i njegov organ upravljanja ili član tog organa, lica koja
su direktno potčinjena upravnom odboru ili izvršnom odboru tog pravnog lica i
zastupnici i likvidacioni upravnici tog društva ili povezana lica sa njima u smislu ovog
zakona;
2) lica koja čine povezana društva u smislu ovog zakona.
(3) Lica koja u smislu stava 1. ovog člana deluju zajedno su:
1) društvo s ograničenom odgovornošću i njegovi članovi ili samo
njegovi članovi;
2) ortačko društvo i njegovi ortaci ili samo njegovi ortaci;
3) komanditno društvo i njegovi komplementari ili svi njegovi ortaci;
4) povezana lica u smislu ovog zakona;
5) druga društva i drugi oblici organizovanja u skladu sa zakonom
kojim se uređuje njihov pravni položaj.
Odeljak 2.
Posebna pravila za društva povezana kapitalom
Obaveštavanje zavisnog društva
Član 369.
(1) Privredno društvo ili drugo lice koje postaje ili prestaje biti kontrolni
član ili kontrolni akcionar drugog društva u smislu ovog zakona dužno je da obavesti
o tome to društvo, Komisiju za hartije od vrednosti i organizaciju koja je odgovorna za
zaštitu konkurencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita konkurencije.
- 153 -
(2) Obaveza društva ili drugog lica iz stava 1. ovog člana postoji i u
drugim situacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.
Isticanje u poslovnom imenu
Član 370.
Podređeno društvo u svom poslovnom imenu, memorandumu i drugim
poslovnim dokumentima ističe i poslovno ime kontrolnog društva.
Odgovornost kontrolnog društva i direktora
Član 371.
(1) Na odgovornost kontrolnog društva podređenom društvu shodno
se primenjuje član 32. do 34. i čl. 36. i 37. ovog zakona.
(2) Direktori kontrolnog društva odgovorni su podređenom društvu u
skladu sa čl. 32. do 34. i čl. 36. i 37. ovog zakona.
Izveštaj članovima i akcionarima podređenog društva
Član 372.
(1) Upravni odbor podređenog društva dužan je da za godišnju
skupštinu akcionara ili članova društva pripremi pisani izveštaj o odnosima sa ostalim
članicama društava povezanih kapitalom u prethodnoj poslovnoj godini kao sastavni
deo izveštaja o poslovanju društva.
(2) Ako je revizija finansijskih izveštaja podređenog društva po zakonu
kojim se uređuje računovodstvo i revizija obavezna, to važi i za reviziju izveštaja
njegovog upravnog odbora o odnosima društva sa drugim članicama društava
povezanih kapitalom.
(3) Članovi ili akcionari društava povezanih kapitalom u smislu ovog
zakona moraju imati celovitu informaciju o strukturi grupe, sistemu upravljanja, licima
koja upravljaju grupom, poslovima koji se obavljaju unutar grupe, kao i o principima
rešavanja sukoba interesa pojedinog društva i drugih povezanih društava.
Odeljak 3.
Pravila za društva povezana posebnim ugovorom
Ugovor o posebnim odnosima kontrolnog i podređenog društva i
prenosu dobiti
Član 373.
(1) Ako kontrolno i podređeno društvo zaključe ugovor o posebnim
odnosima koji obuhvataju upravljanje u podređenom društvu od strane kontrolnog ili
o prenosu dobiti podređenog društva kontrolnom društvu, kontrolno društvo odgovora
za štetu koju prouzrokuje podređenom društvu neizvršenjem ili nepravilnim
izvršenjem zaključenog ugovora u skladu sa ovim zakonom.
- 154 -
(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana registruje se kod podređenog
društva i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se reguliše registracija privrednih
subjekata čime postaje punovažan.
(3) Ugovor iz stava 1. ovog člana postaje punovažan registracijom i
objavljivanjem te registracije u skladu sa ovim zakonom.
Sadržina ugovora i shodna primena
Član 374.
(1) Ugovor iz člana 373. ovog zakona, sačinjava se u pisanoj formi, i
sadrži naročito: prava i obaveze kontrolnog društva; mere zaštite podređenog
društva; obim prenosa dobiti i kompenzacije podređenom društvu; pokrivanje
gubitaka podređenog društva od strane kontrolnog društva; zaštitu ostalih akcionara
ili članova podređenog društva; kao i mere zaštite poverilaca podređenog društva po
prestanku ugovora.
(2) Na odgovornost kontrolnog društva za naknadu prouzrokovane
štete podređenom društvu, kao i na tu odgovornost direktora kontrolnog društva i
podređenog društva i lica koja sa njima deluju zajedno, primenjuje se član 371. ovog
zakona, što ne ograničava i ne isključuje druga pravna sredstva za povredu ugovora
u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.
Odobrenje ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i
podređenog društva i prenosu dobiti
Član 375.
(1) Ugovor iz člana 373. ovog zakona usvajaju skupštine kontrolnog i
svih podređenih društava kvalifikovanom većinom u skladu sa članom 293. stav 2.
ovog zakona.
(2) Ako je ugovorna strana ortačko ili komanditno društvo, sa
ugovorom moraju da se saglase svi ortaci sa neograničenom odgovornošću, osim
ako je osnivačkim aktom ili ugovorom ortaka drukčije određeno.
(3) Svakom akcionaru ili članu društva mora biti ostavljeno dovoljno
vremena pre skupštine akcionara ili članova društva ili tokom sednice da u
prostorijama društva izvrše :
1) uvid u predloženi tekst ugovora;
2) uvid u druge značajne informacije u vezi sa ugovorom i informacije
o poslovanju svih drugih društava koja su ugovorne strane.
(4) Primerak zaključenog ugovora iz člana 373. ovog zakona prilaže
se uz zapisnik sa sednice skupštine društva.
- 155 -
Prestanak i registracija prestanka
Član 376.
(1) Ugovor iz člana 373. ovog zakona prestaje otkazom, istekom roka
ili na drugi način u skladu sa tim ugovorom i zakonom kojim se uređuju obligacioni
odnosi.
(2) Prestanak ugovora iz člana 373. ovog zakona registruje se i
objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
D e o š e s t i
REORGANIZACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
G l a v a I
STATUSNE PROMENE
Odeljak 1.
Osnovna načela
Pojam reorganizacije
Član 377.
Pod reorganizacijom privrednog društva u smislu ovog zakona
podrazumeva se statusna promena privrednog društva i promena pravne forme
privrednog društva.
Pojam statusne promene
Član 378.
(1) Pod statusnom promenom privrednog društva u smislu ovog
zakona podrazumeva se spajanje, podela i odvajanje.
(2) U statusnoj promeni privrednog društva mogu se kombinovati
statusne promene spajanja i podele ili statusne promene spajanja i odvajanja.
(3) Odluka o statusnoj promeni ne može se pobijati zbog utvrđene
srazmere zamene akcija ili udela u skladu sa ovim zakonom.
(4) Ako u statusnoj promeni učestvuju privredna društva različite
pravne forme, na statusnu promenu primenjuju se i odredbe ovog zakona o promeni
pravne forme društva čija se pravna forma menja statusnom promenom.
(5) Privredna društva ne mogu vršiti statusne promene suprotno
zakonu kojim se uređuje zaštita konkurencije.
- 156 -
Finansijski izveštaj
Član 379.
(1) Svako privredno društvo koje učestvuje u statusnoj promeni
sačinjava finansijski izveštaj (zaključni račun) prema stanju na dan obračuna
spajanja, podele i odvajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i
revizija.
(2) Prijava za registraciju statusne promene podnosi se najkasnije u
roku od osam meseci od dana obračuna iz stava 1. ovog člana.
Statusne promene u likvidaciji
Član 380.
Statusne promene mogu se vršiti i ako je jedno ili više privrednih
društava, koja se spajaju ili dele, u likvidaciji, pod uslovom da ta društva nisu počela
sa podelom imovine svojim akcionarima ili članovima i da donesu odluku o okončanju
postupka likvidacije.
Odeljak 2.
Vrste statusnih promena
Spajanje
Član 381.
(1) Spajanje privrednog društva u smislu ovog zakona jeste:
1) spajanje uz pripajanje;
2) spajanje uz osnivanje.
(2) Spajanje uz pripajanje jeste statusna promena kojom jedno
društvo prestaje da postoji bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo prestalo
pripajanjem) prenoseći drugom postojećem društvu celu svoju imovinu i obaveze (u
daljem tekstu: društvo sticalac), u zamenu za izdavanje akcija ili udela akcionarima ili
članovima društva prestalog spajanjem od strane društva sticaoca, a ako je potrebno
i novčanu doplatu koja ne prelazi 10% nominalne vrednosti tako izdatih akcija ili
njihove računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.
(3) Spajanje uz osnivanje jeste statusna promena kojom dva ili više
privrednih društava prestaju da postoje bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo
prestalo spajanjem) prenoseći celu svoju imovinu i obaveze u zamenu za izdavanje
od novog društva (u daljem tekstu: novo društvo) akcija ili udela akcionarima ili
članovima prestalog društva i ako je potrebno, novčanu doplatu, koja ne prelazi 10%
nominalne vrednosti tako izdatih akcija ili njihove računovodstvene vrednosti kod
akcija bez nominalne vrednosti.
- 157 -
Podela
Član 382.
(1) Podela privrednog društva u smislu ovog zakona jeste:
1) podela uz pripajanje;
2) podela uz osnivanje;
3) podela uz pripajanje i podela uz osnivanje.
(2) Podela uz pripajanje jeste statusna promena kojom privredno
društvo prestaje da postoji bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo prestalo podelom)
prenoseći na dva ili više postojećih društava sa kojima se spaja uz pripajanje (u
daljem tekstu: društva sticaoci) svu imovinu i obaveze u zamenu za izdavanje akcija
ili udela društva sticaoca akcionarima ili članovima društva prestalog podelom i, ako
je potrebno, novčano plaćanje koje ne prelazi 10% nominalne vrednosti tako izdatih
akcija ili njihove računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.
(3) Podela uz osnivanje jeste statusna promena kojom privredno
društvo prestaje da postoji bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo prestalo podelom)
prenoseći na dva ili više novih društava koja se time osnivaju (u daljem tekstu: nova
društva) ili prenoseći na dva ili više društava koja se spajaju sa do tada postojećim
društvom u nova društva svu imovinu i obaveze u zamenu za izdavanje akcija ili
udela novih društava akcionarima ili članovima društva prestalog podelom i ako je
potrebno, novčanu doplatu koja ne prelazi 10% nominalne vrednosti tako izdatih
akcija ili njihove računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.
Odvajanje
Član 383.
(1) Odvajanje privrednog društva u smislu ovog zakona jeste:
1) odvajanje uz pripajanje;
2) odvajanje uz osnivanje;
3) odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje.
(2) Odvajanje uz pripajanje jeste statusna promena kojom privredno
društvo deljenik prenosi jedan ili više delova svoje imovine i pripadajući deo obaveza
(u daljem tekstu: društvo deljenik) na jedno ili više postojećih društava pri čemu to
društvo ostaje da postoji kao pravno lice (u daljem tekstu: društva sticaoci), a svi ili
deo njegovih akcionara, odnosno članova, uz očuvanje principa ravnopravnosti,
postaju akcionari odnosno članovi društva sticaoca uz zamenu akcija/udela
akcionarima ili članovima društva deljenika (i za taj iznos smanjenja njegovog
osnovnog kapitala bez primene odredaba ovog zakona o smanjenju tog kapitala u
redovnom postupku) za akcije/udele društva sticaoca i ako je potrebno, novčano
plaćanje koje ne prelazi 10% nominalne vrednosti tako izdatih akcija ili njihove
računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.
(3) Odvajanje uz osnivanje jeste statusna promena kojom privredno
društvo deljenik prenosi jedan ili više delova svoje imovine i pripadajući deo obaveza
(u daljem tekstu: društvo deljenik) na jedno ili više time novoosnovanih društava ili na
jedno ili više društava sa kojima se spaja u novoosnovano društvo (u daljem tekstu:
- 158 -
novo društvo), uz zamenu akcija/udela društva deljenika (i za taj iznos smanjenja
njegovog osnovnog kapitala bez primene odredaba ovog zakona o smanjenju tog
kapitala u redovnom postupku) za izdavanje akcija ili udela novih društava koja se
time osnivaju akcionarima ili članovima društva deljenika i ako je potrebno, novčano
plaćanje, koje ne prelazi 10% nominalne vrednosti tako izdatih akcija ili njihove
računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.
(4) Na odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje, ako ovim
zakonom nije drukčije uređeno, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o podeli
uz pripajanje i podeli uz osnivanje.

Link ka narednom delu zakona

 

 

 #
User Comments
(no subject) [Reply]
sanjarenja56 | 02 Jul, 2009 14:20

Ako mi zatreba, znam gde ću ovo naći :)

(no subject) [Reply]
domacica | 02 Jul, 2009 14:36

pa zar nije vreme godišnjih odmora, raspusta?
Prijatno!**

Add Comment
Dodaj komentar

Zapamti me