Kategorije
Calendar
« Jul 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakoni i podzakonska akta - sadrzaj
jelence | 23 Avgust, 2009 17:41

 

U ovom odeljku nam je cij da prikazemo kompletnu zakonsku regulativu koja se odnosi na knjigovodstvenu delatnost.

Godina pored propisa oznacava ili godinu donosenja ili godinu kada je poslednji put taj zakon izasao u Sluzbenom glasniku.

Link 1 vodi do  google dokumenata . U gornjem desnom uglu ovih dokumenata imate kontrole koje vam daju mogucnost povecanja i smanjenja teksta , kao i mogucnost istovremenog prikaza vise stranica.

Ako menjate velicinu teksta , u prvih par sekundi moze biti zamagljen , ali ne brinite , to je samo trenutno.

Link 2 vodi do naseg drugog bloga ili pdf fajlova , sa istim zakonskim odredbama

( ovaj link je uglavnom "brzi" od linka 1 ).

 

 

AZURNA ZAKONSKA REGULATIVA I PITANJA I ODGOVORI PREBACENI SU NA FORUM WWW.ASEKONOMIJA.COM

 

 

 *) 16/10/2009 Najavljeno poostravanje zakonskih odredbi o komisionom poslovanju.Vise o tome na forumu u rubrici "Predavanja i novosti iz oblasti ekonomije".

 

Zakon o zastiti konkurencije , novi , u primeni od 01/11/2009.  ( link 2 )

 


Zakon o racunovodstvu i reviziji
  2006 ( link 1 )   ( link 2 )Pravilnik o Kontnom okviru i sadrzini racuna u Kontnom okviru za privredna drustva , zadruge ,   druga pravna lica i preduzetnike   2006    ( link1( link 2 )

 

Pravilnik o nacinu i rokovima vrsenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog stanja

sa stvarnim stanjem  2006    ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga ( link 2 )
Zakon o radu 2005   ( link 1 )    ( link 2 )

 

Zakon o dopuni Zakona o radu  2009    ( link 1 )   ( link 2 )

 

 

AZURNA ZAKONSKA REGULATIVA I PITANJA I ODGOVORI PREBACENI SU NA FORUM WWW.ASEKONOMIJA.COM

 

 

Zakon o porezu na dodatnu vrednost  2007/08    ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima  kod     kojih se mogu izostaviti pojedini podaci   ( link 1 )     ( link 2 )


Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu sprovodjenja            ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti 

2005   ( link 1 )    ( link 2 )

 

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povracaj PDV-a i o nacinu i postupku refakcije i refundacije PDV-a  (63/07)   ( link 1 )    ( link 2 )

 

Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreskog oslobadjanja kod PDV-a sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza  (63/07)  ( link 1 )    ( link 2 )

 

Pravilnik o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV-a , brisanje iz PDV-a , poreska prijava za PDV  (120/08)    ( link 1 )     ( link 2 )

 

Pravilnik o utvrdjivanu prenosa celokupne ili dela imovine , sa ili bez naknade , ili kao ulog , 

koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu zakona

o PDV-u  2005  ( link 1 )     ( link 2 )

 

Pravilnik o obliku , sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o

PDV-u  2005   ( link 1 )   ( link 2 )

 

Uredba o kolicini rashoda ( kalo , rastur , kvar i lom ) na koji se ne

placa PDV  2004 ( link 1 )    ( link 2 )

 

Zakon o fiskalnim kasama  2004  ( link 1 )     ( link 2 )

 

 Pravilnik o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim

kasama 2005    ( link 1 )    ( link 2 )

 

Uredba o ostvarivanju prava fizickog lica - kupca dobra , odnosno korisnika usluga u sprovodjenju Zakona o fiskalnim kasama  2005  ( link 1 )    ( link 2 )

 

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja

prometa preko fiskalne kase  2009   ( link 1 )    ( link 2 )

 

Spisak proizvodjaca fiskalnih kasa sa dozvolom 2008  ( link 1 )    ( link 2 )

 

 

AZURNA ZAKONSKA REGULATIVA I PITANJA I ODGOVORI PREBACENI SU NA FORUM WWW.ASEKONOMIJA.COM

 

 

Zakon o porezu na dohodak gradjana (44/2009)  ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o sadrzini prijave za upis u registar poslodavaca  2006  ( link 1 )   ( link 2 )

 

Korisnicko uputstvo za godisnji porez na dohodak gradjana

za 2008. godinu ( link 1 )    ( link 2 )

 

Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin

utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana od prihoda od samostalne

delatnosti  2004    ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o sadrzini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa

zabavne i narodne muzike i dr. zabavnih programa i sadrzini obavestenja o zakljucenim ugovorima o izvodjenju tih programa  2004   ( link 1 )    ( link 2 )

 

Uredba o blizim uslovima , kriterijumima i elementima za pausalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti  2005 ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na

prihode gradjana  2007   ( link 1 )   ( link 2 )

 

 Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje   ( link 2 )

 

Zakon o porezu na dobit preduzeca  2004  ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o sadrzaju Poreskog bilansa i dr. pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja

poreza na dobit preduzeca   2004   ( link 1 )    ( link 2 )

 

Pravilnik o sadrzaju Poreskog bilansa za druga pravna lica ( nedobitne organizacije ) 

- obveznike poreza na dobit preduzeca  2006 ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdjivanja 

amortizacije za poreske svrhe  2004   ( link 1 )   ( link 2 )

 

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit

preduzeca 2006  ( link 1 )    ( link 2 )

 

 

Zakon o privrednim drustvima  2004  ( link 1 )    ( link 2 )

 

Pravilnik o starim zanatima  2005  ( link 1 )

 

Zakon o porezima na upotrebu , drzanje i nosenje dobara  2009 ( link 1 )   ( link 2 )

 

Uskladjeni dinarski iznosi poreza na upotrebu , drzanje i

nosenje dobara  2007   ( link 1 )    ( link 2 )

 

 

AZURNA ZAKONSKA REGULATIVA I PITANJA I ODGOVORI PREBACENI SU NA FORUM WWW.ASEKONOMIJA.COM

 

 

Zakon o porezima na imovinu  2009 ( link 1 ( link 2 )

 

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza

na imovinu  2009  ( link 1 )

 

 

Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradjana

odredjenih vrsta prihoda   ( link 2 )

 

 

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  ( link 1 ( link 2 )

 

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu  2007 ( link 1 )

 

Pravilnik o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj

okolini  2006 ( link 1 )

 

Zakon o zdravstvenoj zastiti  2005  ( link 1 )   ( link 2 )

 

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju  2005  ( link 1 )    ( link 2 )

 

Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju  2006/07    ( link 2 )

 

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu odredjenih poreza

i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje   ( link 2 )

 

Pravilnik o sadrzini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu

odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o nacinu i postupku

za ostvarivanje prava na otpis kamate  2008   ( link 2 )

 

Zakon o platnom prometu     ( link 2 )

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji   ( link 2 )

 

Odluka o uslovima i nacinu otvaranja , vodjenja i gasenja 

racuna kod banke    ( link 2 )

 

Odluka o odredjivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva banaka

za obavljanje platnog prometa   ( link 2 )

 

Overeni potpisi lica ovlascenih za zastupanje   ( link 2 )

 

Karton deponovanih potpisa   ( link 2 )

 

Odluka o obliku , sadrzini i nacinu koriscenja jedinstvenih instrumenata 

platnog prometa   ( link 2 )

 

Odluka o uslovima i nacinu placanja gotovim novcem u dinarima za pravna lica

i za fizicka lica koja obavljaju delatnost    ( link 2 )

 

Uredba o blizim uslovima za placanje poreskog duga  ( link 2 )

 

Pravilnik o uslovima i nacinu vodjenja racuna za uplatu javnih prihoda 

i raspored sredstava sa tih racuna   ( link 2 )

 

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju   ( link 2 )

 

Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima   ( link 2 )

 

Zakon o zigovima   ( link 2 )

 

Zakon o hipoteci  2005   ( link 2 )

 

Zakon o deviznom poslovanju  2006  ( link 1 )    ( link 2 )

 

Odluka o postupku kontrole menjackih poslova  2007  ( link 1 )   ( link 2 )

 

Odluka o uslovima za licne i fizicke prenose sredstava placanja u

inostranstvo i iz inostranstva  2008   ( link 1 )   ( link 2 )

 

Odluka o placanju , naplacivanju ,uplati i isplati koji se mogu vrsiti u

efektivnom stranom novcu  2007  ( link 1 )    ( link 2 )

 

Uputstvo za sprovodjenje odluke o uslovima i nacinu obavljanja 

menjackih poslova  2008   ( link 1 )    ( link 2 )

 

Odluka o uslovima i nacinu obavljanja menjackih poslova  2008  ( link 1 )   ( link 2 )

 

Uredba o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja ,

izvestavanju i vodjenju evidencije od strane rezidenata i

nerezidenata   2006  ( link 1 )    ( link 2 )

 

Odluka o uslovima i nacinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom

iz clana 4. stav 2. i clana 5. stav 3. Zakona o deviznom

poslovanju   2007  ( link 1 )     ( link 2 )

 

Zakon o menici    ( link 2 )

 

 Odluka o pustanju u prodaju menicnog blanketa    ( link 2 )

 

 

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju   2009    ( link 2 )

 

Zakon o izmenama i dopunama zakona o spoljnotrgovinskom

poslovanju   2009    ( link 2 )

 

Zakon o turizmu   2009    ( link 2 )

 

Zakon o duvanu  2007  ( link 2 )

 

Pravilnik o uslovima u pogledu tehnicke opremljenosti prostora za trgovinu

na malo duvanskim proizvodima    ( link 2 )

 

Pravilnik o nacinu isticanja upozorenja zabrane prodaje cigareta

maloletnicima 2006   ( link 2 )

 

Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajuceg prostora za trgovinu na veliko

duvanskim proizvodima    ( link 2 )

 

Zakon o bankama  2009    ( link 2 )

 

Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata 2006    ( link 2 )

 

Zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti    ( link 2 ) 

 

Zakon o ceku   ( link 2 )

 

Zakon o cenama   ( link 2 )

 

Zakon o zastiti potrosaca   ( link 2 )

 

Zakon o vinu 2009     ( link 2 )

 

Zakon o etanolu  2009     ( link 2 )

 

Zakon o rakiji i drugim alkoholnim picima   2009     ( link 2 )

 

Zakon o elektronskom dokumentu   ( link 2 )

 

Zakon o elektronskom potpisu   ( link 2 )

 

Zakon o elektronskoj trgovini  2009   ( link 2 )

 

Zakon o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma ( link 2 )

 

Zakon o izmenama i dopunama zakona o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma ( link 2 )

 

Zakon o planiranju i izgradnji  ( link 2 )

 

 AZURNA ZAKONSKA REGULATIVA I PITANJA I ODGOVORI PREBACENI SU NA FORUM WWW.ASEKONOMIJA.COM

 

 #
«Prethodni   1 2 3 ... 60 61 62 63 64 65 66 67  Sledeći»