Kategorije
Calendar
« Jul 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Odluka o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizicka lica koja obavljaju delatnost
jelence | 27 Jul, 2009 06:20

 

Ova je odluka poslednji put objavljena u Sluzbenom glasniku u Decembru 2008. godine.

Treba voditi racuna o tome da je ove godine donet Zakon o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim se , pored ostalog zabranjuje placanje gotovinom u iznosima preko 15000 evra i jos neke novine , o kojima cu vise kazati uz sledeci post.

 

На основу члана 3. став 5. Закона о платном промету ("Службени
лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/2004),
гувернер Народне банке Србије доноси

 

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА У ГОТОВОМ НОВЦУ У
ДИНАРИМА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА
ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ

( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" )

1. Правна лица и физичка лица која обављају делатност могу, без
ограничења, плаћати готовим новцем, односно вршити исплате у
готовом новцу у динарима са свог текућег рачуна.
Плаћања, односно исплате из става 1. ове тачке врше се на
основу оригиналне документације, из које се могу утврдити износ, основ
и намена тог плаћања (решење, уговор, рачун и др.), а која се банци
обавезно подноси на увид и оверу (датум пријема, печат и потпис).
Изузетно од става 2. ове тачке, плаћања, односно исплате до
износа од 100.000 динара дневно вршиће се без подношења на увид
документације из тог става.
Дипломатске и конзуларне мисије и организације у оквиру
Организације уједињених нација могу готов новац подизати са свог
текућег рачуна без подношења документације из става 2. ове тачке.
Правна лица и физичка лица која обављају делатност дужни су
да документацију о извршеним исплатама у готовом новцу чувају у
роковима утврђеним законом – ради пружања на увид надлежним
органима.


2. Правна лица и физичка лица која обављају делатност дужни су
да подизање готовог новца у износу већем од 1.300.000 динара, осим
када су у питању исплате зарада и других личних примања на које се, у
складу с прописима, плаћају порези и доприноси – најаве банци три
радна дана раније.
Банка може готов новац у износу већем од износа из става 1. ове
тачке исплатити и без најаве – ако располаже довољном количином
готовог новца.

3. Банка је дужна да свакодневно надлежни орган обавештава о
свим исплатама готовог новца извршеним претходног дана са рачуна
правних лица и физичких лица која обављају делатност.
Даном, у смислу ове тачке, сматра се дан кад банка обавља
готовински платни промет.


4. Правна лица и физичка лица која обављају делатност дужни су
да истог, а најкасније наредног радног дана, готов новац примљен по
било ком основу уплате на свој рачун код банке.
Под готовим новцем у смислу става 1. ове тачке не подразумева
се износ динара неопходан за обављање делатности овлашћеног
мењача – и то у висини троструког просечног износа динара којима је
вршен откуп ефективног страног новца у претходном месецу.
4а. Одредбе ове одлуке односе се и на правна лица – нерезиденте
када подижу готов новац са свог динарског нерезидентног рачуна
отвореног у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређују
услови отварања и начин вођења рачуна нерезидената.


5. Банком, у смислу ове одлуке, сматра се банка из члана 2. тачка
10. одредбе под а) Закона о платном промету.


6. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о
условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица
и за физичка лица која обављају делатност ("Службени лист СРЈ", бр.
65/2002 и ''Службени гласник РС'', бр. 11/2003).


7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику РС", а примењиваће се од 1. јуна 2004. године.


О. бр. 29
18. маја 2004. године

 Б е о г р а д

Г у в е р н е р Народне банке Србије

Радован Јелашић, с.р.

 #
«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7