Kategorije
Calendar
« Jul 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
besplatna obuka iz knjigovodstva - zakon o privrednim drustvima ( deo IX ) - 06.07.2009.
jelence | 06 Jul, 2009 12:44

( Link ka prethodnom delu zakona )

( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" )

D e o o s m i
POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA I
ČLANOVA
Prava akcionara na neslaganje i na otkup akcija od strane
akcionarskog društva
Član 444.
(1) Akcionar može da traži od društva plaćanje iznosa jednakog
tržišnoj vrednosti njegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za:
1) promene osnivačkog akta društva koje pogađaju njegova prava, o
čemu je imao pravo glasa u skladu sa članom 341. ovog zakona;
2) reorganizaciju privrednog društva u formi statusnih promena, o
čemu je imao pravo glasa;
3) reorganizaciju privrednog društva u vidu promene pravne forme, o
čemu je imao pravo glasa;
4) posao sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, o čemu
je imao pravo glasa;
5) bilo koju drugu odluku društva koja menja prava akcionara, ako je
osnivačkim aktom društva određeno da akcionar ima pravo na nesaglasnost i na
naknadu tržišne vrednosti akcija ili udela od društva u skladu sa ovim zakonom.
(2) Akcionar koji ima pravo iz stava 1. ovog člana, ne može osporavati
odluku društva na kojoj zasniva svoje pravo u skladu sa stavom 1. ovog člana, osim
ako je ta odluka prevarna ili ako je protivna zakonu ili predstavlja povredu člana 32.
ovog zakona.
(3) Tržišna vrednost iz stava 1. ovog člana računa se na dan kada je
doneta predmetna odluka društva na skupštini akcionara, ne uzimajući u obzir bilo
kakvo očekivano povećanje ili smanjenje vrednosti kao posledicu te odluke.
(4) Ako je odluka na osnovu koje nastaju prava iz stava 1. ovog člana
predmet glasanja na skupštini akcionara, poziv za sednicu i glasanje mora sadržati
obaveštenje da akcionari imaju ili mogu imati takva prava i upućivanje na ta prava.
(5) Akcionar društva koji namerava da koristi svoje pravo na traženje
otkupa akcija iz stava 1. ovog člana dužan je da pre odlučivanja na sednici skupštine
uputi društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini
donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom
roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u
skladu sa ovim zakonom.
(6) Ako je odluka na kojoj se zasnivaju prava iz stava 1. ovog člana
usvojena na skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri
traženja otkupa akcija od društva u skladu sa stavom 5. ovog člana, dužni su da
pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena odnosno
poslovnog imena, prebivališta odnosno sedišta i broja i klase akcija čiji se otkup
zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke skupštine.
- 185 -
(7) Po prijemu zahteva akcionara iz stava 6. ovog člana, društvo plaća
akcije u vrednosti za koju veruje da je tržišna vrednost, u roku od 30 dana od dana
prijema zahteva.
(8) Ako se akcionaru isplate iznosi na koje ima pravo u vezi sa stavom
1. ovog člana, a akcionar smatra da je plaćeni iznos niži od tržišne vrednosti akcija
utvrđene u skladu sa ovim zakonom ili ako društvo propusti da izvrši plaćanje
naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane
nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana
isplate ili od dana docnje u isplati.
(9) Akcionar koji koristi prava iz stava 1. ovog člana navodi u tužbi
svoju procenu tržišne vrednosti akcija, a društvo bez odlaganja o tužbi obaveštava
druge nesaglasne akcionare u skladu sa članom 281. ovog zakona.
(10) Po podnetoj tužbi iz stava 9. ovog člana sud može za utvrđivanje
tržišne vrednosti akcija odrediti ovlašćenog procenjivača ili drugog stručnjaka u cilju
utvrđivanja saglasnosti cene koju je odredilo društvo sa tržišnom vrednošću akcija,
kao i da naloži društvu isplatu te vrednosti i snošenje troškova i naknade procene.
(11) Odluka suda iz stava 10. ovog člana odnosi se na sve nesaglasne
akcionare, ako je dosuđena vrednost veća od iznosa koje je akcionarsko društvo
ponudilo u skladu sa stavom 7. ovog člana i objavljuje se u skladu sa članom 281.
ovog zakona.
Utvrđivanje tržišne vrednosti
Član 445.
(1) U smislu ovog zakona tržišna vrednost akcija jeste njihova
prosečna cena koja se redovno objavljuje na berzi ili drugom odgovarajućem tržištu,
u periodu koji neposredno prethodi danu za koji se utvrđuje, a koji nije kraći od tri niti
duži od šest meseci. U slučaju da se akcijama ne trguje redovno ili ne postoji
odgovarajuće tržište, njihova tržišna vrednost utvrđuje se na osnovu procenjene
vrednosti kapitala društva primenom odgovarajućih metoda procene.
(2) Tržišna vrednost udela utvrđuje se na osnovu procenjene
vrednosti kapitala društva primenom odgovarajućeg metoda procene.
(3) Tržišna vrednost akcija i udela utvrđuje se odlukom upravnog
odbora društva, izuzev slučajeva kad se ovim zakonom ili osnivačkim aktom
propisuje da se utvrđuje procenom od strane suda uz korišćenje nezavisnog
procenjivača ili drugog lica ili tela.
(4) Ako jedan ili više članova upravnog odbora akcionarskog društva
ima lični interes u izvršenju posla na čijoj osnovi je plaćena tržišna vrednost
akcionaru, tu vrednost mogu da utvrde samo članovi upravnog odbora koji nemaju
lični interes u skladu sa članom 34. ovog zakona.
(5) Lica koja utvrđuju tržišnu vrednost iz st. 1. i 2. ovog člana mogu
angažovati nezavisnog procenjivača za ovo procenjivanje, a dužni su da angažuju
nezavisnog procenjivača u slučaju da je plaćanje zahtevano u skladu sa članom 444.
ovog zakona.
- 186 -
Prava članova društva s ograničenom odgovornošću i
ortaka ortačkog i komanditnog društva na neslaganje i
otkup udela od strane društva
Član 446.
(1) Posebna prava akcionara predviđena čl. 444. i 445. ovog zakona,
mogu se predvideti i kao prava članova u osnivačkom aktu društva s ograničenom
odgovornošću, ortačkog i komanditnog društva, ugovoru članova društva ili ugovoru
ortaka društva ili u ugovoru o reorganizacijama ovih društava (spajanje, podele,
odvajanje i promena pravne forme).
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, čl. 444. i 445. primenjuju se
shodno na članove i ortake, odnosno njihove udele i naknadu ovih udela u tim
društvima, do ograničenja predviđenog tim aktima.
Prinudna prodaja
Član 447.
(1) Lice koje u postupku preuzimanja javnom ponudom otkupi
najmanje 95% akcija ciljnog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište
hartija od vrednosti u odnosu na ukupan broj akcija ima pravo da kupi i akcije na koje
se javna ponuda odnosila od akcionara koji nisu prihvatili prodaju akcija po toj ponudi
(nesaglasni akcionar), pod uslovima iz javne ponude.
(2) Ako ponudilac ne otkupi akcije iz stava 1. ovog člana u roku od
180 dana od dana isticanja javne ponude, gubi to pravo (prinudna kupovina).
(3) Radi ostvarenja prava akcionara iz stava 1. ovog člana ponudilac
nesaglasnom akcionaru upućuje pisani zahtev za prinudnu prodaju njegovih akcija
najkasnije u roku od 120 dana od dana isteka krajnjeg roka iz javne ponude, uz
navođenje uslova kupovine akcija iz javne ponude, a kopiju tog zahteva upućuje
upravnom odboru ciljnog društva, u protivnom gubi pravo na prinudni otkup akcija.
(4) Akcionar iz stava 1. ovog člana koji je u javnoj ponudi za
preuzimanje dao akcionarima ciljnog društva pravo izbora između naknade u novcu
ili u hartijama od vrednosti ili drugim oblicima imovine, to pravo mora dati i
nesaglasnom akcionaru u pisanom zahtevu.
(5) Ako akcionar iz stava 1. ovog člana ne primi odgovor o prihvatanju
zahteva za prinudnu prodaju u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva,
ima pravo da ciljnom društvu pošalje obaveštenje o otkupu akcija nesaglasnog
akcionara i da tom društvu uplati naknadu ili preda druge oblike imovine iz tog
zahteva uz ovlašćenje da tu naknadu ili druge oblike imovine ustupi nesaglasnom
akcionaru.
(6) Nakon prijema pisanog obaveštenja iz stava 5. ovog člana ciljno
društvo je dužno da upiše u Centralni registar hartija od vrednosti ponudioca kao
akcionara prinudno otkupljenih akcija, kao i u registar u skladu sa zakonom kojim se
uređuje registracija privrednih subjekata i da primljenu naknadu drži u svoje ime a za
račun nesaglasnog akcionara, dok je ne primi taj akcionar.
- 187 -
Prinudna kupovina
Član 448.
(1) Akcionar koji stekne 95% akcija drugog društva (većinski
akcionar), obavezan je da kupi akcije preostalih akcionara na njihov zahtev
(manjinski akcionar).
(2) Manjinski akcionar iz stava 1. ovog člana može podneti pisani
zahtev većinskom akcionaru najkasnije u roku od šest meseci od dana sticanja
većinskog paketa od 95% akcija, obaveštavajući ga o vrsti, klasi i broju akcija koje
nudi na prodaju.
(3) Većinski akcionar iz stava 1. ovog člana dužan je da najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema zahteva za prinudnu kupovinu pošalje pisani
odgovor na taj zahtev.
(4) Većinski akcionar iz stava 1. ovog člana dužan je da otkupi akcije
manjinskih akcionara po ceni poslednje akcije po kojoj je stekao 95% akcija.
(5) Prinudna kupovina registruje se u skladu sa zakonom kojim se
uređuje registracija privrednih subjekata i upisuje u Centralni registar hartija od
vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.
Sudska zaštita
Član 449.
Po zahtevu nesaglasnog akcionara podnetom u roku od 30 dana od
dana prijema pisanog zahteva za prinudnu prodaju nadležni sud je dužan da u
vanparničnom postupku u roku od 30 dana od dana prijema zahteva zabrani
ponudiocu iz javne ponude za preuzimanje tu kupovinu pod uslovima koji su različiti
od uslova iz javne ponude za preuzimanje.
D e o d e v e t i
KAZNENE ODREDBE
Privredni prestupi privrednog društva i odgovornog lica
Član 450.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za
privredni prestup privredno društvo:
1) ako obavlja delatnost suprotno ovom zakonu (član 5. stav 2);
2) ako suprotno ovom zakonu zloupotrebi pravno lice (član 15. stav
1);
3) ako u svom poslovanju koristi skraćeno ili modifikovano poslovno
ime, suprotno ovom zakonu (član 19);
- 188 -
4) ako zastupnik privrednog društva zaključi pravni posao izvan
delatnosti društva navedenih u osnivačkom aktu (član 25. stav 4);
5) ako suprotno ovom zakonu povredi dužnost nekonkurencije
privrednom društvu (član 36);
6) ako suprotno ovom zakonu ne uplati u propisanom roku najmanje
polovinu novčanog dela osnovnog kapitala (čl. 112. st. 1. i čl. 192. st. 3);
7) ako smanji osnovni kapital suprotno ovom zakonu (čl. 113, 233. st.
5, čl. 261. do 274);
8) ako suprotno ovom zakonu ne održava vrednost osnovnog
kapitala (čl. 113, čl. 233. stav 5. i čl. 236);
9) ako ne vodi knjigu udela i knjigu odluka na način utvrđen ovim
zakonom (čl. 119, čl. 136. st. 3. i 4, čl. 151, čl. 290. st. 2);
10) ako suprotno ovom zakonu pruža finansijsku podršku za sticanje
udela ili akcija (čl. 123. st. 1. i čl. 190. st. 1);
11) ako vrši plaćanja svojim članovima i akcionarima suprotno ovom
zakonu (čl. 133. i 230);
12) ako ne vodi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom (čl. 158. i
314),
13) ako izda akcije u iznosu manjem od iznosa propisanog ovim
zakonom (član 234);
14) ako ne drži i ne čuva akta i dokumenta na način propisan ovim
zakonom (čl. 174. i 342);
15) ako za vreme likvidacije preduzima nove poslove ili plaća
dividende ortacima, članovima ili akcionarima (član 352);
16) ako ne sastavi izveštaj o sprovedenoj likvidaciji, završni
likvidacioni bilans i predlog o podeli likvidacionog ostatka u slučaju propisanom ovim
zakonom (član 357);
17) ako ne sačini pisani izveštaj o odnosima sa ostalim članicama
društva, kao sastavni deo izveštaja o poslovanju društva (član 372);
18) ako suprotno ovom zakonu povredi zabranu stvaranja prividnog
kapitala (član 393);
19) ako stiče i raspolaže imovinom velike vrednosti na način suprotan
ovom zakonu (član 443);
20) ako povredi prava akcionara na neslaganje i na otkup akcija
suprotno ovom zakonu (čl. 444. i 446);
21) ako suprotno ovom zakonu povredi pravo akcionara na prinudnu
prodaju akcija (član 447);
22) ako se ne uskladi sa odredbama ovog zakona ili se ne uskladi u
propisanom roku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 452).
(2) Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za privredni prestup i
odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 2.000 do 200.000 dinara.
- 189 -
Prekršaj privrednog društva i odgovornog lica
Član 451.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za
prekršaj privredno društvo:
1) ako osnivački akt nema sadržinu utvrđenu ovim zakonom (čl. 7. st.
5, čl. 55. st. 1, čl. 92. st. 1. i čl. 106. st. 1. i čl. 185. st. 1);
2) ako zastupnik privrednog društva ne poštuje ograničenja
ovlašćenja na zastupanje propisana ovim zakonom (član 25. stav 1);
3) ako zaključi ugovor ili drugi pravni posao u slučaju postojanja
sukoba interesa (član 34);
4) ako ne čuva poslovnu tajnu (član 38);
5) ako povredi zabranu izbora suprotno ovom zakonu (član 45);
6) ako ne izabere lice ovlašćeno na zastupanje (čl. 73, 91, 159. i
323);
7) ako izmeni i dopuni osnivački akt suprotno ovom zakonu (čl. 55. st.
3, čl. 93, 173, 338. i 339);
8) ako ne vrati upisnicima uplaćene iznose u slučaju neuspelog
osnivanja društva (član 200);
9) ako ne sazove osnivačku skupštinu na način propisan ovim
zakonom (član 198);
10) ako ne sazove sednicu skupštine na način propisan ovim zakonom
(čl. 138, 139, 276, 277. i 280).
(2) Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i
odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.
D e o d e s e t i
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Postojeća privredna društva i preduzetnici
Član 452.
(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona, postojeća privredna
društva, preduzetnici i drugi oblici povezivanja i organizovanja za obavljanje
privredne delatnosti, nastavljaju da rade na način i pod uslovima pod kojima su
upisani u registar.
(2) Privredna društva, preduzetnici i drugi oblici povezivanja i
organizovanja za obavljanje privredne delatnosti dužni su da svoju pravnu formu,
organe, akcionare i članove, osnovni kapital, akcije i udele, poslovno ime,
memorandume, delove preduzeća sa određenim ovlašćenjima u pravnom prometu,
kao i svoje opšte akte i osnivačke ugovore usklade sa odredbama ovog zakona u
roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, ako ovim zakonom nije
drukčije uređeno.
- 190 -
(3) Ako se postojeća privredna društva, preduzetnici i drugi oblici
povezivanja i organizovanja za obavljanje privredne delatnosti organizuju kao društvo
s ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo, nisu dužna da uz prijavu za
prevođenje u registar podnose dokaz o ispunjenju uslova u pogledu novčanog dela
osnovnog kapitala utvrđenog ovim zakonom.
(4) Postojeća privredna društva, preduzetnici i drugi oblici povezivanja
i organizovanja za obavljanje privredne delatnosti, koji ne postupe na način i u roku iz
stava 2. ovog člana, prestaju sa radom posle sprovedenog postupka likvidacije o
trošku subjekta likvidacije, koji po službenoj dužnosti pokreće registar i brišu se iz
registra.
Postojeća javna preduzeća
Član 453.
(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona, postojeća javna
preduzeća nastavljaju sa radom u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana
stupanja na snagu ovog zakona i osnivačkim aktom.
(2) Usklađivanje organizacije javnih preduzeća sa odredbama ovog
zakona izvršiće se u rokovima određenim propisima iz stava 1. ovog člana.
Započeti postupci
Član 454.
Ako su registru do dana stupanja na snagu ovog zakona podnete
prijave osnivanja ili promene osnivača, ortaka, akcionara i člana društva, isključenja
ortaka ili člana društva, kao i prijave postupka izbora organa i donošenja opštih akata
privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje privredne delatnosti,
postupak po ovim prijavama okončaće se po odredbama propisa koji su bili na snazi
u vreme podnošenja te prijave registru.
Ograničenja osnivanja
Član 455.
(1) Od dana stupanja na snagu ovog zakona, osnivači i ortaci
ortačkog i komplementari komanditnog društva ne mogu biti:
1) društvena preduzeća;
2) preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom;
3) društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno akcionarsko
društvo koja nemaju najmanje jednog člana, odnosno najmanje jednog akcionara sa
značajnim učešćem kapitala u smislu ovog zakona.
(2) Od dana stupanja na snagu ovog zakona, osnivači i ortaci
ortačkog i komplementari komanditnog društva ne mogu biti ni privredna društva čiji
su osnivači preduzeća ili privredna društva iz stava 1. tačka 3) ovog člana.
- 191 -
Prestanak važenja postojećih propisa
Član 456.
Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o
preduzećima ("Službeni list SRJ", br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),
osim čl. 392 do 399. i čl. 400a, 400b, 400v i 421a koji ostaju na snazi do isteka
rokova za privatizaciju utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija.
Stupanje na snagu
Član 457.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

 #
«Prethodni   1 2