Kategorije
Calendar
« Maj 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakon o porezu na dohodak gradjana - deo IV - 25.05.2009.
jelence | 25 Maj, 2009 10:29
 
- deo IV -
 
( U CELOKUPNU ZAKONSKU REGULATIVU IZ OBLASTI KNJIGOVODSTVA SE ULAZI PUTEM MENIJA "ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA" ) 
 
 
 PITANJA I OGOVORI SU PREBACENI NA FORUM
 
 
Глава пета
ЈЕМСТВО, ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА И ЗАСТАРЕЛОСТ
Јемство
Члан 157.
За исплату пореза по одбитку јемчи солидарно исплатилац прихода.
Члан 158.
За исплату пореза на приходе од пољопривреде и шумарства и на
приходе од самосталне делатности јемче супсидијарно својом имовином сви
пунолетни чланови домаћинства обвезника који у моменту настанка обавезе
чине домаћинство обвезника у смислу члана 10. овог закона.
У случају кад евиденција власника, имаоца права коришћења или
плодоуживаоца земљишта у катастру земљишта не одговара стварном стању, за
исплату пореза на приходе од пољопривреде и шумарства супсидијарно јемчи
лице које користи земљиште, а које утврди надлежни порески орган.
Члан 159.
Ако је порески дужник, да би избегао обавезу плаћања пореза, отуђио
имовину правним послом у корист лица која нису чланови његовог
домаћинства, надлежни порески орган може такав посао побијати пред судом,
ако је купац знао за такву намеру пореског обвезника.
Члан 160.
Порески дужник који отуђује опрему или инвентар који му служи за
обављање делатности или отуђи радњу у целини, дужан је претходно да
подмири своје пореске обавезе.
Ако нови власник преузме имовину из става 1. овог члана, а порез није
плаћен, за наплату доспелог пореза јемчи солидарно са пореским дужником до
висине вредности преузете имовине.
Члан 161.
Лице које власнику путујуће забавне радње, односно приређивачу
забавних приредби уступа уз наплату или бесплатно свој стамбени или
пословни простор, одговара солидарно са пореским дужником за све обавезе на
приходе који су у вези са одржаном приредбом.
Члан 162.
Ако порески дужник умре пре него што се утврди висина обавезе,
утврђивање обавезе извршиће се наследницима.
Наплата утврђене обавезе извршиће се од наследника највише до висине
вредности наслеђене имовине.
Повраћај пореза и право на камату
Члан 163.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Застарелост
Члан 164.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Члан 165.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
Део пети
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 166.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) не обрачуна, не обустави и не уплати, или погрешно обрачуна порез
по одбитку ( члан 21б став 6, члан 21в став 7, члан 21д став 3, чл. 101 , 103. и
107а );
2) обвезнику не изда обрачун са подацима о исплаћеним приходима на
које се порез плаћа по одбитку ( члан 106 );
3) не достави Пореској управи у прописаном року пријаву за упис у
Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима, а организује извођење
естрадних програма забавне и народне музике или других забавних програма (
члан 108а ст. 3, 4. и 5);
4) са интерпретатором, менаџером или другим ангажованим лицем на
извођењу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног
програма не закључи уговор или ако Пореској управи у прописаном року не
достави писмено обавештење о закљученим уговорима ( члан 108а став 8);
4а) Пореској управи, према месту свог седишта, не поднесе пријаву за
упис у Регистар правних и физичких лица, државних органа и организација,
органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе
и других органа и организација у којима се исплаћују зараде, односно плате, у
року од осам дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа
( члан 108б став 2).
Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга,
а најмање 100.000 динара, казниће се за прекршај правно лице код кога је
прекршајном радњом из става 1. овог члана избегнуто плаћање пореза.
За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у државном
органу и органу локалне самоуправе новчаном казном од 5.000 до 50.000
динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном
од 50.000 до 500.000 динара.
Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга,
а најмање 50.000 динара, казниће се за прекршај предузетник који прекршајном
радњом из става 1. овог члана избегне плаћање пореза.
Члан 167.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај
предузетник ако:
1) пословне књиге не води у складу са чл. 43. до 48. овог закона;
2) пореском органу не достави све податке од значаја за утврђивање
капиталних добитака ( члан 35 );
3) у пореском билансу не искаже посебно вредност трансакција са
повезаним лицима у складу са принципом "ван дохвата руке" ( члан 35 );
4) у прописаном року не пријави пореском органу отуђење основних
средстава, за која је остварио порески подстицај ( члан 39 );
5) не састави порески биланс, односно не састави га у прописаном року и
на прописани начин ( члан 50. );
6) ако не врши плаћања преко текућег рачуна код банке или не води
средства на текућем рачуну или ако примљени готов новац не уплати на текући
рачун ( члан 51 );
7) у прописаном року не поднесе пореску пријаву, односно порески
биланс или у пријави, односно пореском билансу да нетачне податке што је за
последицу могло да има смањење пореске основице или неосновано
остваривање права на пореске подстицаје или уз пореску пријаву не достави
остала прописана документа и податке или пореску пријаву поднесе
ненадлежном органу (чл. 91 , 93 , 94 , 95. и 98 );
8) по отпочињању обављања делатности у прописаном року не поднесе
пореску пријаву или неда процену прихода за прву пословну годину ( члан 94.
став 1);
9) по трајној или привременој одјави обављања самосталне делатности у
прописаном року не поднесе пореску пријаву за коначно утврђивање пореза,
односно за утврђивање пореза до дана привремене одјаве ( члан 94. став 2);
10) не обрачуна, не обустави и не уплати, или погрешно обрачуна порез
по одбитку на приходе које оствари нерезидентно правно лице ( члан 104 );
11) не изврши уплату месечне аконтације пореза или не изврши уплату у
прописаном року ( члан 112. и члан 118 );
12) у прописаном року не изврши уплату пореза на основу пореског
биланса или разлику између уплаћеног пореза и пореза утврђеног решењем о
коначној обавези ( члан 114 ).
Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга,
а најмање 50.000 динара, казниће се за прекршај предузетник који прекршајном
радњом из става 1. овог члана избегне плаћање пореза.
Члан 168.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај
обвезник физичко лице ако:
1) не поднесе пореску пријаву у прописаном року, или је не поднесе
надлежном пореском органу или у пријави не наведе тачне податке од којих
зависи висина пореза (чл. 91 , 92 , 95 , 96. и 98 );
2) не обрачуна и не уплати порез по одбитку у прописаном року или не
поднесе надлежном пореском органу пореску пријаву о обрачунатом и
плаћеном порезу у прописаном року ( члан 107 );
3) не изврши уплату пореза или не изврши уплату у прописаном року (
члан 112. и члан 118 ).
Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга,
а најмање 5.000 динара, казниће се за прекршај обвезник физичко лице које
прекршајном радњом из става 1. овог члана избегне плаћање пореза.
Члан 169.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 135/04)
Члан 170.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 135/04)
Члан 171.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 135/04)
Члан 172.
Брисан («Службени гласник РС» бр. 80/02)
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 173.
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о порезу на
доходак грађана («Службени гласник РС», бр. 43/94, 74/94, 53/95, 1/96, 12/96,
24/96, 39/96, 52/96, 54/96, 16/97, 60/97, 20/98, 42/98, 18/99, 21/99, 25/99, 27/99,
33/99, 48/99 и 54/99).
До доношења прописа по одредбама овог закона, примењиваће се
прописи донети на основу закона из става 1. овог члана.
Члан 174.
Поступак утврђивања аконтације пореза за 2001. годину на приходе од
пољопривреде и шумарства и на приходе од самосталне делатности који је
започет по одредбама закона из члана 173. став 1. овог закона, окончаће се у
складу са тим законом.
Члан 175.
Поступак утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који није
правоснажно окончан до дана почетка примене овог закона, окончаће се по
одредбама овог закона.
Члан 176.
Порески биланс за период од 1. јануара до 30. јуна 2001. године,
саставиће се у складу са прописима који су важили до дана почетка примене
овог закона.
Порески биланс из става 1. овог члана подноси се надлежном пореском
органу до 15. јула 2001.године.
Члан 177.
Обвезник који је до дана ступања на снагу овог закона стекао право на
пореско ослобођење по основу новоосноване радње или право на пореску
олакшицу по основу улагања страног капитала, у складу са законом из члана
173. став 1. овог закона, има право да користи то ослобођење, односно
олакшицу до истека рока до кога је утврђена.
Члан 178.
Годишњи порез на доходак грађана за 2001. годину утврђује се и плаћа
по одредбама овог закона, с тим што ће се прописани износи из члана 87. ст. 1. и
2, члана 88. став 1. и члана 89. став 1. овог закона ускладити са процентом раста,
односно смањења зарада за период од ступања на снагу овог закона до 31.
децембра 2001. године.
Члан 179.
За период од 1. јануара 1999. године до дана почетка примене овог
закона, на камату по основу девизне штедње претворене, без пристанка улагача,
у орочени депозит код овлашћене банке, који представља јавни дуг државе, у
складу са законом који уређује измирење обавеза по основу девизне штедње
грађана, не плаћа се порез на приходе од капитала.
Члан 180.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. јула 2001. године, осим
одредаба о порезу на зараде и друге приходе које се примењују од 1. јуна 2001.
године и члана 123. који се примењује од дана ступања на снагу овог закона.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
(«Службени гласник РС», бр. 80/02)
Члан 16.
Одредбе члана 13. став 1. и члана 14. овог закона примењују се код
утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2002. годину.
Члан 17.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. јануара 2003. године, осим
чл. 3. и 9. који се примењују од дана ступања на снагу овог закона.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
(«Службени гласник РС», бр. 135/04)
Члан 70.
За 2004. и 2005. годину не утврђује се и не плаћа порез на приходе од
пољопривреде и шумарства на катастарски приход.
Члан 71.
Обавеза пореза по коначном обрачуну за 2004. годину за обвезнике на
приходе од самосталне делатности и на приходе од пољопривреде и шумарства
који порез плаћају на опорезиву добит, утврђује се у складу са прописима који
су важили до дана почетка примене овог закона.
Порески биланс за 2004. годину, обвезници из става 1. овог члана
саставиће у складу са прописима који су важили до дана почетка примене овог
закона.
Члан 72.
На утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана остварен
у 2004. години примењују се одредбе овог закона.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
(«Службени гласник РС», бр. 62/06 и 65/06)
Члан 33.
Послодавац који на дан ступања на снагу овог закона исплаћује зараду,
односно плату, дужан је да Пореској управи према месту свог седишта, на
обрасцу из члана 29. овог закона, поднесе пријаву за упис у регистар из тог
члана, најкасније до 30. новембра 2006. године.
Члан 34.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
послодавац - правно лице ако у року из члана 33. овог закона не поднесе пријаву
за упис у регистар из тог члана.
За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у државном
органу и органу локалне самоуправе новчаном казном од 5.000 до 50.000
динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном
од 50.000 до 500.000 динара.
Члан 35.
Порез на зараде које су остварене закључно за месец новембар 2006.
године, обрачунава се и плаћа у складу са прописима који су важили до дана
почетка примене овог закона.
Послодавци који су до дана почетка примене овог закона извршили
исплату дела зараде за месец децембар 2006. године и платили порез на зараде,
а после почетка примене овог закона врше исплату другог дела или коначну
исплату зараде за тај месец, обрачун и плаћање пореза на зараде код коначне
исплате врше у складу са овим законом.
Члан 36.
Повластицу из чл. 9. и 10. овог закона може да оствари послодавац који
на дан 1. септембра 2006. године има најмање исти број запослених као и на дан
ступања на снагу овог закона.
Члан 37.
За 2006. и 2007. годину не утврђује се и не плаћа порез на приходе од
пољопривреде и шумарства на катастарски приход.
Члан 38.
На утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана остварен
у 2006. години примењују се одредбе овог закона.
Члан 39.
Прво усклађивање динарских износа, сагласно члану 3. овог закона,
извршиће се у јануару 2008. године.
Изузетно од става 1. овог члана, прво усклађивање динарских износа из
члана 5. и члана 26. овог закона, извршиће се у јануару 2007. године, за период
од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 31.
децембра 2006. године.
Усклађени динарски износи из става 2. овог члана примењују се од
првог дана наредног месеца по објављивању тих износа.
Члан 40.
Прописи за извршавање овог закона донеће се најкасније до 31. децембра
2006. године.
Члан 41.
Овај закон примењиваће се од 1. јануара 2007. године, осим члана 1 , став
9. у делу који се односи на ПДВ надокнаду, као и одредаба чл. 4. и 8 , који ће се
примењивати од дана ступања на снагу овог закона и чл. 2 , 9. и 10 , који ће се
примењивати од 1. септембра 2006. године.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
(«Службени гласник РС», бр. 31/09)
Члан 16.
За 2010. годину не утврђује се и не плаћа порез на приходе од
пољопривреде и шумарства на катастарски приход.
Члан 17.
Додатна примања странца резидента, запосленог код резидентног лица
или у сталној пословној јединици нерезидентног лица, која су исплаћена до дана
ступања на снагу овог закона, ослобођена су од пореза на зараду у складу са
прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.
Примања физичког лица - странца резидента из става 1. овог члана, која
су исплаћена после ступања на снагу овог закона, рачунаће се у доходак из
члана 87. став 7. Закона о порезу на доходак грађана («Службени гласник РС»,
бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06 и 65/06 - исправка) за
утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
(«Службени гласник РС», бр. 44/09)
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Републике Србије».
 
 #
«Prethodni   1 2 3 4